By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv Værdifulde kulturmiljøer Bevaringsværdige bygninger Kirkeomgivelser  

Hjørring Kommune rummer mange bevaringsværdige kulturmiljøer i byerne og i landskabet. Den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af en kulturværdi er afgørende i forhold til at sikre det autentiske særpræg og dermed fortsatte attraktionsværdi.

 • At understøtte kulturmiljøerne til styrkelse af bosætning, erhvervsudvikling og nye turismetilbud i kommunen gennem formidling og samspil med natur og landskab.
 • At synliggøre, sikre og udvikle kulturmiljøer og landskaber, som er værdifulde og identitetsskabende for egnen og dens befolkning.
 • At sikre synlighed af markante kulturmiljøer, hvor disse fremstår som tydelige kendingsmærker i landskabet.
 • At sikre egnskarakteristiske og tidstypiske bebyggelsesstrukturer og byggeskik.
 • At udpege nye kulturmiljøer i by og land. 

Hjørring Kommune ønsker at værne om kulturmiljøerne og samtidig skabe plads til kreativ udvikling af kulturværdierne som ressource for nye tiltag. Kulturmiljøerne kan bringes i spil som en økonomisk ressource bl.a. som del af oplevelsesøkonomien.

 

Mange bevaringsværdige kulturmiljøer er gennem tiderne blevet fjernet for at fremme byudvikling i byerne og sommerhusbyggeri i de populære turistområder langs kysten. Den rette balance mellem benyttelse og beskyttelse af en kulturværdi er afgørende i forhold til at sikre det autentiske særpræg og dermed fortsatte attraktionsværdi.

 

Et af formålene med at udpege og beskytte kulturmiljøer i by og land er at synliggøre den menneskelige aktivitet gennem tiden. En øget bevidsthed om kulturmiljøerne kan bidrage til bosætningen, skabe nye turismetilbud og bruges som ressource i erhvervsudviklingen.

 

Kommunen vil fremadrettet gøre aktivt aktiv brug af den lokale kulturarv i sin markedsføring af kommunen som en attraktiv lokalitet bosætning og lokalisering af erhverv. Tilsvarende arbejdes der med at inddrage kulturarven som et vægtigt tilbud til kommunens turister.

 

Der skal arbejdes med videreudvikling og digitalisering af eksisterende og nye formidlingsprojekter f.eks.: Ture med lokale guider, stier med informationstavler "Spor i landskabet", sikre adgang til natur og kulturmiljøer, informationsfoldere, rollespil, geo-coaching, sti-database, vandringer i middelalderens spor ”Pilgrimsruten” og Kulturrejsen "Den samlede fortælling om Kystkulturen".

 

Det forestår stadig arbejde med at kortlægge egnskarakteristiske og tidstypiske bebyggelsesstrukturer i kommunen. Det er planen på sigt at udarbejdeen samlet registrering af de bevaringsværdige bygninger og kulturmiljøer i by, landsbyer og på landet, bl.a. som grundlag for bevarende lokalplaner. Arbejdet kan med fordel gennemføres med Vendsyssel Historiske Museum som partner. Kortlægningen skal udmøntes i udpegning af nye kulturmiljøer i by og land.

 

Derudover er der følgende potentielle kulturmiljøer, som afventer nærmere vurdering og afgrænsning:

 

 • Hovedgårde
 • Voldsteder og borgbanker
 • Vrå - missionshus, stationsbyen og det grønne anlæg Lunden
 • Sindal - området ved Møllegade inklusiv møllen, udvides med realskolen og elværket
 • Tårs – Gadekæret / oprindeligt landsbymiljø
 • Tannisby i Tversted / de lokales badeby
 • Spor efter vandmøller og damme
 • Samling af statshusmandsbrug
 • Spor efter nedlagt jernbane Hjørring – Løkken – Åbybro / bygninger med perronområder og dæmninger
 • Spor efter nedlagt jernbane Hjørring – Tårs – Hørby / bygninger med perronområder og dæmninger
 • Spor efter industrialiseringens veje / dæmning syd for Tolne Kirkeby med 1800-tals bro
 • Spor efter tidligere tracé fra Hirtshals banen / ved Herregårdsparken i Hjørring
 • Hulveje Hjørring Bjerge, Slotved Skov og Mørkhule Bakker
 • Sten- og jorddiger
 • Læhegn og alleer
 • Ødekirkegårde
 • Helligkilder, sten og træer med tilknyttet folketro og sagn
 • "Fæstier" hvor kreaturer gennem århundreder har lavet terrasseformede stier på skrænter med overdrev 

Kommunens indsats for at sikre kulturmiljøerne sker i samarbejde med Vendsyssel Historiske Museum og Kulturarvsstyrelsen. Sikring og udvikling af kulturmiljøer sker over tid og består af en vifte af handlinger og aktiviteter, som på forskellig vis påvirker kulturarvens samspil med landskab og bebyggelse i kommunen.

 

I arbejdet med sikring af de bevaringsværdige kulturværdier skal der samarbejdes med naturbeskyttelsesinteressenter, så disse interesser ikke står i modsætning til hinanden. Der skal f.eks. foretages naturgenopretning og pleje af landskab og kulturspor for at øge kulturmiljøernes fortælleværdi. Der skal derfor arbejdes med helhedsorienteret planlægning for beskyttelsen og benyttelsen af det åbne land, hvor alle interesser tilgodeses under hensyntagen til forskelligartede interesser og med henblik på at integrere interesserne med hinanden i videst mulig omfang

 

Med et landskab, der konstant er under forandring, skal vi i brugen af landskabet og naturen være særligt opmærksomme på sikring af værdifulde kulturspor fra fortiden. Det åbne land benyttes i dag ikke kun af landbruget. Større tekniske anlæg og råstofindvindinger sætter også deres tydelige spor i landskabet. Nogle af disse anvendelser kan indgå i samspil med det nuværende, og andre betyder ødelæggelse af kulturhistoriske træk som bygninger, veje, beplantning, samt fortidsminder som grave og bopladser.

 

Ændrede driftsformer for landbrugene medfører, at gamle markskel og diger sløjfes, markveje nedlægges, grøfter rørlægges og driftsbygninger ombygges eller nedrives; dermed sløres eller fjernes kulturarvens spor i landskabet. Et andet eksempel på dette er landsbykirkernes typiske markante placering i landskabet, som sløres af beplantning og tilgroning.

 

Sløring sker ikke kun ved at beplantning eller lignende gemmer kulturarvssteder og -elementer. Nye anlæg som siloer, gylletanke, vindmøller, store haller eller andet byggeri kan alene ved deres størrelse dominere den visuelle oplevelse af landskab og kulturarv på en måde, så kulturarvsværdier mister synlighed, selvom de ikke fysisk er fjernet eller skjult.

Sted

Beskrivelse

Gårdbo Sø (delvis beliggende i Frederikshavn Kommune)

Del af kulturmiljø omkring Gårdbogård – nyere herregård, landindvinding og plantage

Hirtshals by

Nyere byplan

Hirtshals Fyr og befæstning

Fyr og befæstningsanlæg fra 2. Verdenskrig

Hirtshalsbanen

Jernbane med tilhørende stationsbygninger

Asdal

Voldsted

Åstrup

Voldsted

Herregården Odden

Herregårdslandskab

Bindslev Elværk

Industri

Baggesvogn

Herregårdslandskab, ejerlav, skovdrift

Sindal Mølle

Vindmølle

Vogn-Bjørn-Højen-Eskær

Fortidsminder, landsby, herregårdslandskab

Tolne Skovpavillon

Fritidsanlæg

Lendum-Øster Skærum

Højkoncentrationer, enkeltgårdsbebyggelse

Parker og anlæg i Hjørring by

Friluftsliv

Sønderlev-Vennebjerg-Gl. Vennebjerg

Mejeriby(er), stationsby, kirkeby, centralskole, mølle

Lønstrup-Harrerenden

Skudehandel, fiskerleje, stationsby, mølle, ferieby, sommervillaer, ældre sommerhusområde

Rubjerg Knude-området

Fyranlæg, sandflugt, tilplantning, kirkegård m. søforlis, strandfogedgård

Løkken

Skudehandel, fiskerleje, stationsby, ferieby, badehuse

Børglum Kloster

Kloster, kirke, herregårdslandskab, mølle

Vrejlev Kloster

Kloster, kirke

Åbenterp-Høgsted-Lie Gårde

Enestegård, landsby med stjerneudskiftning, enkeltgårdsbebyggelse

Gl. Hjørring, del af Østergade, Brinch Seidelinsgade og Amtmandstoften

Middelalderby, købstad og bygninger fra ´amtsbytiden`

Nestlè-området

Industrianlæg med ny funktion

Vrå – miljøet med højskole, valgmenighedskirke

"dannelses"-miljøet + stationsmiljøet

Sindal – teglværket og Amager + Sindal – stationsområdet inklusiv hotel og posthus

Industri og håndværk med tilhørende arbejderboliger; Infrastruktur

Bindslev – gadestrækningen fra købmandsgården til kroen – del af det grønne anlæg

Bosætning på landet

Tårs – lystanlæg samt miljø ved stationsområdet

Typisk grønt anlæg fra 1930-erne, anvendt til Grundlovsmøder m.v.

Vrensted

Byudvikling til forskellige tider

Poulstrup – Nederbyen

Den ældste del af Poulstrup

Poulstrup

Landsby stærkt præget af "bedre byggeskik"

Østerklit

Parallelgård med stokmølle, stuehus tænkt genopført

Indenfor afgrnsningen af de vrdifulde kulturmiljer, jf. kortet, skal de kulturhistoriske vrdier beskyttes. Byggeri, anlgsarbejder og andre indgreb, der i vsentlig grad vil forringe oplevelsen eller kvaliteten af de kulturhistoriske vrdier, m ikke finde sted i disse omrder.
 
De vrdifulde kulturmiljer er udpeget p baggrund af Regionplanen for Nordjyllands Amt og et samarbejde mellem Hjrring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum.

Afgrnsninger og beskrivelser af de enkelte kulturmiljer fremgr af Kulturmiljer (udgivet af Nordjyllands Amt) og Kulturarvsrapporten (udgivet af Hjrring Kommune og Vendsyssel Historiske Museum).
Gennem planlgning og administration skal de ikke-udpegede vrdifulde kulturmiljer og kulturhistoriske enkeltelementer sikres bevaret. Hertil hrer ogs en sikring af de markante fortidsminder og de fredede bygningsanlg som tydelige kendingsmrker i landskabet samt jord- og stendiger.
 
Opmrksomhed skal ikke blot rettes mod samlede kulturmiljer, men ogs mod indsatsen for at beskytte de kulturhistoriske enkeltelementer og spor. Hvad angr de kulturhistoriske elementers fremtrden i landskabet, har opmrksomheden vret rettet mod kirkerne, men en vigtig opgave er ogs at sikre de markante fortidsminder og de markante, fredede bygningsanlgs synlighed i landskabet.

Beskyttelsen kan ske ved gennem planlgning og administration at hindre forhold, der visuelt kan slre eller forringe oplevelsen af de kulturhistoriske anlg i landskabet. Eksempler er skovrejsning, telemaster, vindmller, siloer eller hjspndingsanlg, der p lang afstand kan forstyrre herregrde, smrker, fyr, gamle vind- og vandmller, gravhje og lignende.
I lokalplaner, der omfatter udpegede vrdifulde kulturmiljer jf .kortet, skal der redegres for, hvordan der er taget hensyn til kulturmiljerne, og hvis ndvendigt kan lokalplanerne indeholde bevarende bestemmelser.
 
Lokalplanernes forml vil ofte vre at muliggre opfrelse af nyt byggeri, og det br sikres, at planerne ogs varetager beskyttelsesinteresserne i de udpegede vrdifulde kulturmiljer.

Af hensyn til muligheden for at bedmme, om lokalplanens ml og bestemmelser er forenelige med hensynet til kulturvrdierne, er det vigtigt, at den foreliggende viden bliver inddraget i planlgningen.

Lokalplanlgning med bevarende sigte m ikke indeholde bindinger, som vil hindre fortsat landbrugsdrift efter tidssvarende metoder.

 

Rubjerg Knude

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort