By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv Værdifulde kulturmiljøer Bevaringsværdige bygninger Kirkeomgivelser  

I Hjørring Kommune er der knap 40 kirker beliggende i det åbne land. For syv af disse kirker blev der i 1980’erne indgået frivillige aftaleplaner om sikring af kirkernes omgivelser. 

  • At understøtte kulturarven til styrkelse af bosætning, erhvervsudvikling og nye turismetilbud i kommunen gennem formidling af kulturarven og dens samspil med natur og landskab.
  • At sikre synlighed af kirker og deres omgivelser som tydelige kendingsmærker i landskabet. Sløring og forringelse ved placering af byggeri, tekniske anlæg, skovrejsning mv. i nærheden skal så vidt muligt undgås.

Når kommunen planlægger for udlæg i det åbne land, hvor der er kulturhistoriske interesser, inden for kirkeomgivelser eller planlægger for omdannelse af eksisterende byområder med kulturhistoriske interesser, skal der redegøres for bevaringsværdierne og kulturmiljøernes afgrænsning.

 

For alle landkirkernes skal der redegøres for deres betydning i landskabsbilledet med hensyn til indsyn og udsyn til kirkerne, og kirkeomgivelsernes udstrækning. Dette skal lægges til grund for en vurdering af en evt. udnyttelse i forhold til beskyttelsen.

De frivillige aftaleplaner om sikring af kirkernes omgivelser har virket som en god ramme for enkeltsagsbehandling, men aftalerne er ikke længere aktuelle på alle punkter. Planernes nærområder er ofte så små, at de ikke sikrer hensynet til kirkerne tilstrækkeligt i forhold til påvirkningen fra nye store anlæg i landskabet. I forbindelse med at aftalekirkerne senere blev optaget i regionplan blev aftalekirkernes fjernområder justeret og ofte udvidet.

 

De kommunale udpegninger skal løbende forholdes til udviklingen i markante nye bygningsanlæg i det åbne land. Det kan vise sig nødvendigt at justere på og øge omfanget af de områder der skal sikre kirkernes synlighed i landskabet. 

 

De frivillige aftaleplaner kan hentes fra menuen til højre

 

 

Knap 40 kirker

Naturbeskyttelsesloven § 19

Alle kirker, som ikke er omgivet af bymæssig bebyggelse er omfattet af Naturbeskyttelseslovens § 19. Her må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 m inden for en afstand af 300 m fra kirken.

37 kirker

Provst Exner

Provst Exner fredning, som grænser op til kirke og kirkegård af varierende udstrækning og indhold.

Deraf 7 kirker

Aftaleplan

Frivillige planer fra 1980-erne

Samme 7 Kirker

Retningslinjerne 15.5 og 15.6i kommuneplan

Særlige fjernbeskyttelses-områder overført fra regionplan

2 kirker

Del af udpegede værdifulde kulturmiljøer ved klostre

Børglum Kloster og Vrejlev Kloster, se kommuneplanens retningslinie 15.1, kulturmiljø nr. 29 og 30.

Mårup kirke

Delvis bygningsfredning ophævet 2005/-06 af Kulturarvsstyrelsen.
Handlingsplan 2007 v/ Skov- og Naturstyrelsen

Handlingsplan 2007 i gang sat for værdig nedtagning og afvikling af kirke og kirkegård i takt med havklintens tilbagerykning.

 

 

 

Det skal i planlægningen og administrationen sikres, at hensynet til kirkernes fremtræden varetages.
 
Mange typer af anlæg kan virke dominerende eller skæmmende i kirkernes omgivelser, f.eks. landbrugsbygninger og -anlæg ude af proportioner med omgivelserne, eller byggeri i øvrigt, som lukker af for en vigtig indsigt til kirken. Ligeledes kan vejbelysning og skiltning skæmme kirkeomgivelserne.

Retningslinjen skal sikre, at der generelt i planlægningen tages det fornødne hensyn til de kulturværdier, som kirkerne og deres omgivelser rummer. Også i administrationen vedrørende byggeri, vejanlæg, skiltning osv. skal samspillet mellem de ønskede anlæg og kirkerne vurderes, så en uheldig virkning i forhold til kirken undgås. Da tilplantning også kan ødelægge en kirkes markante virkning, er der udpeget områder, hvor skovrejsning er uønsket i forbindelse med en række kirker, se retningslinje 12.2.

Retningslinjen gælder for kirker i det åbne land. Udpegningen af disse kirker følger naturbeskyttelseslovens (§ 19) definition: At en zone i en radius af 300 meter fra kirkebygningen ikke fuldt ud er udnyttet til bymæssig bebyggelse. Ifølge § 19 må der ikke opføres bebyggelse med en højde over 8,5 meter i denne zone. Retningslinjen sikrer også kirkeomgivelser uden for 300 meter zonen.
Inden for nær- og fjernbeskyttelseszonerne omkring aftalekirkerne, jf. kortet, kan der ikke opføres bygninger, tekniske anlæg mv., medmindre det er sikret, at hensynet til kirkernes betydning som monumenter i landskabet og landsbymiljøet ikke herved tilsidesættes.
 
Retningslinjen bygger på registreringer foretaget i forbindelse med indgåelsen af frivillige aftaler til beskyttelse af kirkernes omgivelser i starten af 1980’erne (aftaleplaner). I kommunen findes syv kirker med aftaleplaner: Tornby Kirke, Tversted Kirke, Vennebjerg Kirke, Furreby Kirke, Lendum Kirke, Sindal Gl. Kirke og Ugilt Kirke. For disse kirker er der udpeget beskyttelseszoner for fjernvirkning i landskabet.

 

Gl. Vennebjerg Kirke

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 Furreby kirke

 Lendum kirke

 Sindal gamle kirke

 Tornby kirke

 Tversted kirke

 Ugilt kirke

 Vennebjerg kirke