By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Der er i Hjørring Kommune 114 vindmøller højere end 25 m i kommunen (ultimo juni 2012) med en samlet installeret effekt på 58,7 MW og en samlet produktion i 2011 på 123 GWh. Vindmøllerne er opført i perioden 1980 til 2000. Enkelte er opstillet som enkeltstående vindmøller, men hovedparten er opstillet i vindmølleparker med 2-10 vindmøller.

 

I forbindelse med den strategiske energiplan for Hjørring Kommune frem mod 2025 er der i forhold til arbejdet med vindenergi og planlægning for opstilling af vindmøller i kommunen fastsat nedenstående mål. 

 • At medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udbygning med vindenergi under hensyntagen til kystområder og områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier.
 • At den årlige el-produktion fra vindmøller opstillet i kommunen frem mod 2025 øges fra nuværende ca. 350 TJ til 1.000 TJ (278.000 MWH).
 • At give mulighed for vindmølleudbygningen i sammenhæng med løbende sanering af eksisterende vindmøller.
 • At koncentrere opstilling af møller til få vindmølleparker med høje, effektive vindmøller.

Regeringens vision på energiområdet er, at Danmark på lang sigt skal frigøre sig fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas og i stedet anvende vedvarende energikilder. Det er målsætningen, at det samlede bruttoenergiforbrug i 2020 skal være reduceret med 12% i forhold til forbruget i 2006. Godt 35% af bruttoenergiforbruget skal dækkes af vedvarende energikilder, heraf skal vindmøllernes andel af elforbruget udgøre 50%.

 

Den fortsatte udbygning med vindmøller er i Energiaftalen fra efteråret 2011 aftalt til at skulle ske på havet med etablering af yderligere 1.000 MW i 2 store havprojekter, 500 MW etableret kystnært og 1.800 MW etableret på land.

 

Medvirke til opfyldelse af den nationale målsætning
Byrådets målsætning er at medvirke til at øge udbygningen med vindenergi i overensstemmelse med den nationale målsætning. Dette skal ske ved udpegning af nye områder til opstilling af nye vindmøller og en efterfølgende planlægning, men også genvurdering af eksisterende vindmølleområder i forhold til eventuel udskiftning af ældre møller med nye, større møller. Der er ikke på nuværende tidspunkt fra statens side fastsat krav om, at Hjørring Kommune skal levere en bestemt effekt fra vindmøller.

 

Udpegning af potentielle områder til vindmølleparker
I Kommuneplan 2009 er udpeget 4 potentielle områder til nye vindmølleparker. Der er igangværende planlægning for området mellem Sønderskov og Ugilt med henblik på opstilling af 6 møller med en højde på 150 m og en effekt på 3,0 MW pr. mølle. Området ved Gjurup udgår som potentielt vindmølleområde som følge af byrådsbeslutning i november 2013. De 2 resterende områder er fortsat udpegede. 

 

I kommuneplanen udpeges nye områder efter konkrete vurderinger i forhold til kommuneplanens øvrige arealudpegninger. De nye områder udpeges som potentielle vindmølleområder, hvor en efterfølgende planlægning skal afklare om der kan stilles møller op i området, herunder ved brug af visualisering belyse samspillet med andre vindmølleparker, der ligger indenfor en afstand på 28 x møllehøjden. Det betyder, at udpegningen af områder til vindmølleparker ikke er endelig, men det vil kun være disse udpegede potentielle områder, som senere kan inddrages i en konkret planlægning.

 

Få, men store og effektive vindmøller
For at begrænse det samlede antal vindmøller og de arealer, som skal udlægges til vindmølleparker, ønskes få høje og mere effektive vindmøller frem for flere lavere og mindre effektive vindmøller. Kommunen har ikke kompetence til at planlægge for møller, der er højere end 150 m. I de udpegede områder skal der opstilles min. 2 vindmøller, da staten generelt er imod opstilling af enkeltstående vindmøller. Større områder med plads til flere vindmøller ønskes frem for mindre områder. 

Vindmøllerne varierer meget med hensyn til totalhøjde (målt fra terræn til vingespids) og effekt, og de fordeler sig som vist i nedenstående skema. Den mindste vindmølle har en højde på 41 m, en effekt på 150 kW og er opstillet i 1988, mens den største vindmølle er 69 m høj, har en effekt på 750 kW og er opstillet i 1998. Udviklingen går fortsat i retning af højere og mere effektive vindmøller. Kommunen har planlægningskompetencen for vindmøller med en totalhøjde op til 150 m. Opstilling af møller, som er højere end 150 m, forudsætter et landsplandirektiv.

 

 

Antal vindmøller i grupperingen

Totalhøjde

Effekt pr. vindmølle

Samlet effekt

Opførelsesår

33

-46 m

150-225 kW

5.850 kW

1988-1998

12

46-57 m

250-500 kW

4.500 kW

1996-1999

12

57-62 m

600-750 kW

8.850 kW

1998-1999

57

62-70 m

600-750 kW

39.480 kW

1997-2000

I alt 114

 

 

I alt 57.930 kW

 

Tabel over vindmøller i Hjørring Kommune (ultimo juni 2012)

 

Der er ikke opstillet nye vindmøller i Hjørring Kommune siden 2000, og alle eksisterende vindmølleparker i kommunen er fuldt udbyggede. Der er aktuelt (december 2013) igangværende planlægning for 1 vindmøllepark med 6 møller med en højde på 150 m og en effekt på 3,0 MW. 

 

Højere og mere effektive vindmøller
Inden for de seneste 10 år er vindmøllernes totalhøjde øget betydeligt, og effekten er samtidig flerdoblet. De kommercielle vindmøller, som er på markedet nu og i de kommende år, har en totalhøjde på 125-150 m og en effekt på op til 3,6 MW. Til sammenligning vil 20 nye store vindmøller kunne producere det samme som de nuværende 114 vindmøller i kommunen. De store vindmøller betyder, at vindenergien kan udnyttes bedre på mindre arealer. Samtidig er møllerne på grund af størrelsen ikke længere afhængig af tæt placering til kysten.

 

De store vindmøller vil imidlertid udgøre et markant element i landskabet. Vindmøllerne vil være højere end andre landskabselementer, og selv i forbindelse med store tekniske anlæg og industrianlæg vil de fremtræde markant. Vindmøllerne vil i det forholdsvis flade nordjyske landskab ofte kunne ses over store afstande. Der kræves derfor en nøje planlægning, hvor virkningen såvel på landskabet som de nære omgivelser søges begrænset mest muligt.

 

Hensyn til naboer, landskab, natur og kultur
Vindmølleparkerne skal opfylde et afstandskrav til beboelse (helårs- og fritidsbeboelse), men derover skal der tages en række hensyn i udpegningen af nye vindmølleparker. Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegning af vindmølleområder, og der planlægges som udgangspunkt ikke for vindmøller i kystnærhedszonen. Der kan ikke opstilles vindmøller i fredskov. Samlet set betyder det, at der kun er ganske få områder, som kan udpeges til vindmølleområder, og det kan på sigt blive nødvendigt at overveje, om der skal opkøbes ejendomme med henblik på at nedlæggelse af beboelsen. 

Definition af vindmøller

Totalhøjde:
Møllens totalhøjde = højde til vingespids (navhøjde + rotorens radius)

 

Store vindmøller:
Møller med 100 meters totalhøjde og derover.

 

Husstandsmøller:
Møller med maksimal 25 meters totalhøjde.

 

Minivindmøller:
Møller med maksimal rotordiameter på 2 meter.

 

Vindmøllepark:
Et forud planlagt område omfattende et mølleområde og et beskyttelsesområde.

 

Mølleområde:
Det område i en vindmøllepark, hvor vindmøllerne (min. 2 vindmøller) placeres.

 

Beskyttelsesområde:
Området mellem mølleområdet og grænsen for vindmølleparken. I dette område kan der normalt ikke placeres vindmøller og større tekniske anlæg.

 

Visuelle konsekvenszoner

Nærzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne er det dominerende element i landskabsbilledet, og deres proportioner tydeligt overgår andre landskabselementer.

 

Mellemzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne er fremtrædende elementer i landskabet, men der er en skalamæssig balance med de øvrige landskabselementer.

 

Fjernzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet, men de er underlagt andre, mere dominerende landskabselementer, og påvirker ikke landskabsoplevelsen i væsentlig grad.

 

Zonegrænserne ændres med vindmøllens højde, således at zonerne udvides, jo højere vindmølle er. For 150 m høje vindmøller anbefales det at arbejde med følgende konsekvenszoner:

 

Nærzone: 0-4,5 km
Mellemzone: 4,5-10 km
Fjernzone: 10-16 km

 


Radiokæder og flyvepladser

Vindmøller skal respektere Telestyrelsens radio- og radarkædeforbindelser og maritime anlæg og Forsvarets radioanlæg. Der kan ikke tillades opstillet vindmølleparker, der kan forstyrre Telestyrelsens radiokædeforbindelser og maritime anlæg. Såfremt der ønskes vindmøller inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarets Bygningstjeneste høres af hensyn til flyvesikkerheden. Vindmøller med en totalhøjde på 100 m og derover skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, jf. Luftfartslovens § 67a. Statens Lufthavnsvæsen ved Luftfartstilsynet skal ligeledes i henhold til "Indflyvningsplan for Sindal Lufthavn" godkende opstilling af vindmøller.

 

Naturgasledninger

Naturgasselskaberne skal orienteres, når vindmøller placeres nærmere end to gange tårnhøjden fra naturgasfordelingsledninger. Naturgasselskaberne foretager en vurdering af, hvorvidt jordingsanlægget for vindmøllerne er tilstrækkeligt eller skal suppleres. Jordingsanlæg etableres for at imødegå gener fra lynnedslag i møller placeret tæt på naturgasledningerne.

 

Højspændingsledninger

Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger (luftledninger) på mindst møllens totalhøjde. Afstandskravet er af sikkerhedsmæssige hensyn, hvis møllen skulle vælte. Deklarationsarealet er typisk 15 m på hver side af højspændingsledningen.

Vindmlleudbygningen skal ske i specifikt udpegede vindmlleparker, jf. kortet, bortset fra husstandsmller (se retningslinje 5.16). Vindmlleparkerne skal have en strrelse, der muliggr opstilling af min. 2 vindmller med en totalhjde p min. 125 m. Vindmlleparkerne skal placeres under hensyntagen til arealinteresserne i det bne land og sledes at omrder med srlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske vrdier friholdes ved udpegning af vindmlleomrder, og at der ikke planlgges for vindmller i kystnrhedszonen.
Vindressourcerne i den enkelte vindmllepark skal udnyttes bedst muligt under hensyntagen til arealinteresserne mv.

Inden for vindmlleparkens beskyttelsesomrde m der ikke etableres ny stjflsom bebyggelse og arealanvendelse. Der kan ikke opfres andre vindmller eller strre tekniske anlg inden for vindmlleparkerne.

For at sikre fortsat hj effektivitet af nye vindmller er etablering af skov i et omrde indenfor en afstand p 500 m til mller med en total hjde over 125 m unsket. Unsket skovrejsningsomrde udpeges omkring den udlagte vindmllepark mellem Snderskov og Ugilt jf. retningslinje 12.2.

Der er udpeget vindmlleomrde mellem Snderskov og Ugilt med henblik p opstilling af max. 6 vindmller.

Der udpeges i forbindelse med kommuneplanrevisionen 5 nye potentielle omrder til vindmlleparker jf. kortet, hvor der efterflgende skal foretages konkrete vurderinger og visualiseringer af, om og hvordan vindmllerne kan indpasses i landskabet og i forhold til naboer efterfulgt af en konkret planlgning. 3 af omrderne er nye vindmlleomrder og 2 omrder er eksisterende vindmlleparker, hvor der vurderes at vre mulighed for udskiftning med strre mller. Herudover nsker Byrdet, at 2 omrder jf. kortet der ikke indgik i kommuneplanforslaget undersges nrmere p tilsvarende vis som de nye potentielle omrder.

3 potentielle vindmlleomrder overfrt fra Kommuneplan 2009:
- Omrde mellem Snder Harritslev og Rakkeby
- Omrde mellem Hstrup Mejeriby og Snder Harritslev

5 potentielle vindmlleomrder udlagt med Kommuneplan 2013:
- Omrde syd for byen
- Omrde syd for Frederikshavnsvej ved Flsiggrd
- Omrde nord for Trs-Vr afkrslen ved Hgsted
- Omrde ved Grestrup
- Omrde mellem Vejby og Sdr. Rugbjerg

2 omrder der skal undersges nrmere:
- Omrde syd for Tollestrup
- Omrde ved kommende udvidelse af Hirtshals Havn

 

Vindmlleparkernes placering skal tilpasses jordbrugs-, vindenergi-, landskabs- og de kulturhistoriske interesser i omrderne. I omrder med nedenstende arealinteresser kan der ikke udpeges potentielle vindmlleomrder.
Kystnrhedszonen
Natura2000-omrder (EF-fuglebeskyttelses-, EF-habitat- og Ramsar omrder)
Kirkebeskyttelse (300 m)
Kirkebeskyttelse (aftalekirker)
Srlig bevaringsvrdige landskaber
Strre uforstyrrede landskaber
Fredninger (inkl. forslag til fredninger)
Srligt vrdifulde geologiskeomrder
Srligt vrdifulde naturomrder
Vrdifulde kulturmiljer, hvor der kan vre konflikt i forhold til udpegningsgrundlaget,

For at begrnse det samlede antal vindmller og de arealer, som skal udlgges til vindmlleparker, nskes effektive og dermed hje vindmller med en hjde p max. 150 m. Hjden kan reduceres i forbindelse med den konkrete planlgning af den enkelte vindmllepark, hvis de konkrete forhold taler herfor. Der skal opstilles s mange vindmller som muligt i den enkelte park, og det skal vurderes om vindmlleomrdet kan udvides ved nedlggelse af en eller flere nabobeboelser.

Ved at samle vindmlleudbygningen i hensigtsmssigt placerede vindmlleparker kan store landskabsrum friholdes for vindmller. For at reducere behovet for inddragelse af nye arealer til vindenergiforml skal vindenergiressourcen i de udpegede vindmlleparker udnyttes optimalt. Det betyder blandt andet, at der i omrder med god vindenergi skal placeres s mange store og effektive vindmller som muligt. De strste og mest effektive, tilgngelige mlletyper skal anvendes.

Vindmlleparkerne inddeles i mlleomrder og beskyttelsesomrder. Beskyttelsesomrdet udlgges for at sikre den landskabelige helhed og de bedste vindenergiforhold for vindmlleparken. I beskyttelsesomrderne kan der ikke placeres vindmller, strre tekniske anlg uden relation til vindmlleparken eller foretages skovrejsning. Dog kan det vurderes konkret, om sdanne anlg kan placeres ved eksisterende bebyggelse. Almindelig landbrugsdrift med dertil hrende bygninger samt vejanlg omfattes ikke af retningslinjen.

Udpegningen af potentielle vindmlleomrder og de to omrder - der skal undersges nrmere - betyder, at udpegningen i kommuneplanen af omrderne ikke er endelig bl.a. med mulighed for at det enkelte omrde kan udvides og dermed rumme en eller flere mller ved at en eller flere boliger p naboejendom nedlgges. Der udpeges i forbindelse med kommuneplanrevisionen 5 nye potentielle vindmlleomrder, som senere kan inddrages i en konkret planlgning i form af kommuneplantillg, VVM-redegrelse og lokalplan.

Omrderne ligger tt ved motorvejen eller i en afstand p min. 1,5 km til stjflsom anvendelse i form af by eller landsby. Derudover nsker Byrdet at undersge mulighederne for vindmller i forbindelse med kommende havneudvidelse af Hirtshals Havn.

Der kan p baggrund af retningslinjen udpeges yderligere omrder efter konkret ansgning.

Ved planlgning for vindmlleparker skal der laves visualiseringer i forbindelse med fastlggelse af antallet af vindmller i parken og den konkrete placering af vindmllerne. Visualiseringerne skal indeholde vurdering i forhold til nrzonen, mellemzonen og fjernzonen, jf. uddybende oplysninger om visuelle konsekvenser.
Hvis der er tale om store, bne landskaber, hvor vindmlleparken kan opleves sammen med andre eksisterende eller planlagte vindmlleparker, skal dette fremg af visualiseringen.
 
Visualiseringer skal benyttes til at dokumentere, at vindmller kan indpasses uden at tilsidestte landskabs- og naturinteresserne. Samtidig giver visualiseringer den enkelte borger et godt grundlag for vurdering af en kommende vindmlleparks visuelle effekt p boliger og omgivelser, jf. uddybende oplysninger om visuelle konsekvenser. Visualiseringer skal udformes, s de giver et tilstrkkeligt grundlag til at kunne vurdere projektets pvirkning i forhold til arealinteresser (beboelse, naturomrder, landskaber, kulturmiljer m.v.), infrastruktur (veje, hjspndingsanlg, bygningsanlg), andre vindmller og vindmlleparker m.v.

Store vindmller vil pvirke landskabet i stor afstand, afhngig af blandt andet landskabets form og hjdeforhold. De store vindmller vil vre hjere end landskabselementerne, og selv i forbindelse med tekniske anlg og industrianlg vil de fremtrde markante i landskabet. Vindmllerne vil i det forholdsvis flade nordjyske landskab ofte kunne ses over store afstande. Det krver derfor en nje planlgning, der i det enkelte tilflde skal sge at reducere fjernvirkningen svel p landskabet som p nromrdet.

Afstanden mellem vindmller og beboelse skal vre min. 4 x vindmllens totalhjde. Hvis afstanden er under 500 meter, skal der redegres for placeringen.

Afstanden mellem to vindmlleparkers mlleomrder br vre min. 28 x vindmllernes totalhjde, dog kan lokale forhold og resultatet af visualiseringer betyde, at afstanden kan fraviges.

Den indbyrdes afstand mellem vindmller i en vindmllepark br vre 3-4 x rotordiameteren og m ikke overstige 5 x rotordiameteren.

Vindmller m ikke placeres nrmere end 1 gange mllens totalhjde fra eksisterende veje og planlagte motorveje og overordnede veje samt banestrkning. I en afstand fra vindmller p mellem 1 til 1,7 gange mllens totalhjde til eksisterende veje og planlagte motorveje og overordnede veje samt banestrkning kan Vejdirektoratet eller Banedanmark dog komme med specifikke begrundelse for at vindmllen skal st lngere vk end 1 gange vindmllens totalhjde. Vindmller m ikke placeres i vejens sigtelinje, hvis det vurderes at kunne fjerne trafikanternes opmrksomhed fra vejen og dens forlb.

Afstanden til vindmlleejers egen bolig skal vre min. 2 x vindmllens totalhjde.

Ved planlgning af nye vindmller skal det s vidt muligt sikres, at boliger til helrsbeboelse ikke udsttes for skygge i mere end 10 timer (reel skyggetid) om ret.

 

Den visuelle effekt af flere vindmlleparker i det samme landskabsrum kan blive for markant, og afstanden mellem vindmlleparker br vre min. 28 x vindmllernes totalhjde, for at vindmlleparkerne kan opfattes som adskilte anlg (ved 150 m hje vindmller svarer det til 4,2 km svarende til nrzonen i visualiseringer).

For at kombinere nsket om stor effekt og mindst mulig landskabelig pvirkning stilles krav om maksimal afstand mellem mllerne inden for den enkelte vindmllepark. En indbyrdes afstand mellem vindmller i en vindmllepark p 3-4 x rotordiameteren virker mest harmonisk, og lvirkning og turbulens undgs. Ved en afstand over 5 x rotordiameteren fremstr vindmllerne ikke lngere som en klart sammenhngende enhed.

Hensigten med at fastlgge en minimumsafstand fra det overordnede vej- og banenet er primrt at undg forstyrrelser for trafikken og trafiksikkerheden, herunder minimere risikoen for nedblsning af is. Hvis vindmller eksempelvis str i forlngelse af et retlinet vejstykke, kan det risikeres, at trafikanter mister fokus p vejen i en kurve, da vindmller virker som optisk ledelinje.

Jf. reglerne om stj fra vindmller, m bolig ikke udsttes for stj over en vis grnse. Dette glder dog ikke for vindmlleejerens egen bolig og kun for vindmlleejer der har en vsentlig indflydelse p vindmllens drift. Det er sledes ikke nok at ejer blot ejer nogle f andele af en vindmlle.

Gener fra vindmller i form af skyggevirkning er vokset markant i de senere r, i takt med at mllerne er blevet strre. Der er ikke indfrt danske normer for, hvor meget en vindmlle m skygge, men Miljministeriet anbefaler, at der faststtes en maksimumsgrnse p 10 timer (reel skyggetid) om ret, som er en beregnet vrdi korrigeret for meteorologiske forhold. Vindmllerne kan programmeres til at stoppe, s denne tidsgrnse ikke overskrides.

Ved planlgning for placering af vindmller gres der desuden opmrksom p flgende hensyn, der skal overvejes:
Radiokder og flyvepladser
Naturgasledninger
Hjspndingsledninger

I vindmlleparker skal mllerne vre ens af strrelse, udseende og materialevalg. Mller skal opstilles p en lige linje, dog ved parker med mere end 6 mller eventuelt i letopfattelige geometriske opstillingsmnstre.

Vindmller skal opfres med rrtrne i en lysegr farve, skal vre refleksfri og forsynet med 3-bladede rotorer.

Forholdet mellem navhjde og rotordiameter skal ligge mellem 1:1,1 og 1:1,35, og vingernes omdrejningsretning skal vre med uret (betragtet med vinden i ryggen).

P baggrund af en konkret vurdering af de landskabelige forhold ved Grestrup kan der opstilles vindmller med et harmoniforhold mellem 1:1,1 1:1,45. Vurderingen skal fremg af miljrapporten.

Mllerne m ikke forsynes med reklamer ud over firmanavn p mllehuset. Der m ikke etableres belysning af mller bortset fra evt. afmrkning, der er ndvendig af hensyn til fly- og sejladssikkerhed.

 
For at en vindmllepark kan opfattes som en helhed, er det vsentligt, at mllerne er ensartede. Vindmller skal placeres, s de belaster det omgivende landskab mindst muligt. Normalt opns dette gennem opstilling p rette linjer med samme indbyrdes afstand. Der kan dog vre tilflde, hvor landskabsformerne kan tale for et andet mnster f.eks. en svag bue, der flger landskabselement. Dette skal i givet fald pvises gennem visualisering.

Erfaringer viser, at rrtrne passer bedst i landskabet. Der skal for hvert enkelt projekt for vindmller p 100150 m foretages en vurdering af forholdet mellem navhjde og rotordiameter, som normalt vil ligge mellem 1:1,1 og max 1:1,35.
Mindre vindmller, herunder husstandsmller, minimller og mikromller, med maksimal totalhjde p 25 meter kan efter konkret vurdering opstilles i direkte tilknytning til eksisterende bebyggelse.


Mllerne skal fortrinsvis opstilles i de omrder, der i kommuneplanen er udlagt som vrdifulde og srligt vrdifulde landbrugsomrder.

Mindre vindmller skal kunne indpasses i omkringliggende landskab og bebyggelse, og der skal sledes ved placeringen sges opnet en god helhedsvirkning i forhold til omgivelserne.

Der m alene opfres sm mller, hvor det kan ske under nje varetagelse af kommuneplanens vrige retningslinjer om kystnrhedszone, landskab, natur og kulturarv mv. Mindre vindmller m ikke opstilles sledes, at de hindre opstilling af strer mller.
 
Mindre vindmller er enkeltstende vindmller med en totalhjde p 25 m eller derunder.

Mller med et rotorareal op til 1 m betegnes mikromller.
Mller med et rotorareal op til 5 m betegnes minimller.

Forud for opstilling af mindre mller er pkrvede flgende tilladelser:
Skal vre type-godkendte under Energistyrelsens godkendelsesordning
Skal anmeldes i henhold til bygningsreglementet
Skal anmeldes i henhold til bekendtgrelse om stj fra vindmller
Landzonetilladelse
Mindre vindmller, herunder husstandsmller, minimller og mikromller, med maksimal totalhjde p 25 meter tillades kun opstillet i egentlige erhvervsomrder i byzone og hvor en konkret vurdering finder det uproblematisk.

Mller skal opfres i direkte tilknytning til eksisterende erhvervsbebyggelse.

Hvis der opstilles flere mller p samme ejendom, skal mller vre ens af strrelse, udseende og materialevalg og skal opstilles p en lige linje.
 
Mindre vindmller er vindmller med en totalhjde p 25 m eller derunder.

Mller med et rotorareal op til 1 m betegnes mikromller.
Mller med et rotorareal op til 5 m betegnes minimller.

Pkrvede tilladelser fr opstilling:
Skal vre type-godkendte under Energistyrelsens godkendelsesordning
Skal anmeldes i henhold til bygningsreglementet
Skal anmeldes i henhold til bekendtgrelse om stj fra vindmller

Mindre vindmller br i udgangspunktet vre enkeltstende, dog giver retningslinjen mulighed for harmonisk at indpasse flere mller, nr disse er ens i udformning, strrelse og opstilles p en lige linje.
Hvis en vindmlle i mere end 1 r ikke har vret anvendt til energiproduktion, skal mllen med tilhrende fundament, kranplads og adgangsvej fjernes.
 
Vindmller er markante elementer i landskaber, og de skal derfor fjernes efter endt brug. Kravet om fjernelse om af mlle med tilhrende fundament, kranplads og adgangsvej indskrives i de pgldende lokalplaner, som ligeledes kan indeholde bestemmelser om den fremtidige arealanvendelse efter nedtagningen af mllerne. Nr mllerne er nedtages aflyses lokalplanen, hvis den ikke regulerer andre forhold end opstilling af mller.

Der er efter konkret planlgning udlagt specifikt udpegede vindmlleomrder i flgende omfang:

 • Vindmlleomrde ved Hgsted med mulighed for opstilling af max. 5 vindmller med en hjde p max. 150 m.
 • Vindmlleomrde ved Grestrup med mulighed for opstilling af max. 3 vindmller med en hjde p max. 150 m.

Der udlgges stjkonsekvenszone omkring hvert enkelt vindmlleomrde svarende til det areal, der omfattes af 37 og 39 dB(A)-stjlinjerne i forhold til stjflsom arealanvendelse jf. Bekendtgrelse om stj fra vindmller. Der kan ikke etableres ny stjflsom arealanvendelse indenfor udpegningen.

Der udlgges stjberegningszone omkring vindmlleomrdet svarende til det areal der omfattes af 22 dB(A)-stjlinjen. Fr en ny mlle kan stilles op indenfor stjberegningszonen skal det jf. Bekendtgrelse om stj fra vindmller sikres at nabobeboelse ikke udsttes for samlet stj fra omkringliggende vindmller herunder stj fra vindmller i de planlagte vindmlleomrder, der ligger over grnsevrdierne. Udsttes nabobeboelse for stj over grnsevrdierne kan den aktuelle mlle ikke stilles op med den pgldende placering; men kan mske flyttes til en anden placering, hvor der fortsat er overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og strre afstand til naboens beboelse.

Stjkonsekvenszonen og stjberegningszonen for det enkelte vindmlleomrde fastlgges endeligt, nr der meddeles byggetilladelse til det enkelte vindmlleomrde.

 

Stjkonsekvenszonen er en forbudszone, der skal sikre, at der ikke etableres ny bolig eller ny stjflsom arealanvendelse (f.eks. samlet boligbebyggelse, institution, camping- eller kolonihave-forml) indenfor det omrde, hvor grnsevrdierne for stj kan overskrides.

Stjberegningszonen er en tilladelseszone, der skal sikre at nabobolig til ny mlle ikke udsttes for samlet stj fra omkringliggende vindmller, der ligger over de gldende grnsevrdier. Stjberegningszonen angiver det areal, hvor stjen fra mllerne i det enkelte vindmlleomrde skal medregnes ved beregning af den samlede vindmllestj i forhold til nabobolig f.eks. beregning af stjen ved nabobolig ved opstilling af en husstandsmlle. Stjen fra andre mller har ingen betydning for ejeren af den aktuelle vindmlle, da ejeren af en vindmlle er undtaget for stjreglerne jf. Bekendtgrelse om stj fra vindmller. Det er ansger af den nye mlle, der skal udarbejde en beregning af den samlede vindmllestj eventuelt i samarbejde med de omkringliggende vindmlleejere.

Der udlgges vindmlleomrde mellem Snderskov og Ugilt med flgende retningslinjer om beliggenheden og udformningen af anlgget:

 • Mllerne skal have en minimums effekt p 3,0 MW pr. mlle.
 • Mllerne kan have en hjde p maksimum 150,0 m mlt fra terrn til vingespids i topposition.
 • Der skal opstilles minimum 4 og maksimum 6 mller.
 • Mllerne skal opstilles p en ret linje med samme indbyrdes afstand.
 • Adgang fra offentlig vej til vindmlleomrdet sker fra Egebjergvej og landbrugsejendommen Egebjerg.
 • Omrdets afgrnsning fremgr af rammeomrde nr. 800.8111.08 "Vindmlleomrde mellem Snderskov og Ugilt".

Der udlgges stjkonsekvenszone omkring vindmlleomrdet svarende til det areal, der omfattes af 37 og 39 dB(A)stjlinjerne i forhold til stjflsom arealanvendelse jf. Bekendtgrelse om stj fra vindmller.

Der udlgges stjberegningszone omkring vindmlleomrdet svarende til det areal der omfattes af 22 dB(A)stjlinjen. Fr en ny mlle kan stilles op indenfor stjberegningszonen skal det jf. Bekendtgrelse om stj fra vindmller sikres at nabobeboelse ikke udsttes for samlet stj fra omkringliggende vindmller herunder mllerne mellem Snderskov og Ugilt, der ligger over grnsevrdierne. Udsttes nabobeboelse for stj over grnsevrdierne kan den aktuelle mlle ikke stilles op med den pgldende placering; men kan mske flyttes til en anden placering, hvor der fortsat er overensstemmelse med planlovens landzonebestemmelser og strre afstand til naboens beboelse. Stjberegningszonen fastlgges endeligt, nr der meddeles byggetilladelse til vindmllerne mellem Snderskov og Ugilt.

 

Stjkonsekvenszonen er en forbudszone, der skal sikre, at der ikke etableres ny bolig eller ny stjflsom arealanvendelse (f.eks. samlet boligbebyggelse, institution, camping eller kolonihaveforml) indenfor det omrde, hvor grnsevrdierne for stj kan overskrides.

Stjberegningszonen er en tilladelseszone, der skal sikre at nabobeboelse til ny mlle ikke udsttes for samlet stj fra omkringliggende vindmller, der ligger over grnsevrdierne. I beregningen skal indg alle mller, hvis stj ligger max. 15 dB(A) under grnsevrdierne, herunder ogs eventuel husstandsmlle. Stjberegningszonen angiver det areal, hvor stjen fra mllerne mellem Snderskov og Ugilt skal medregnes ved opstilling af andre mller. Beregningen har ikke betydning for ejeren af den aktuelle vindmlle, da ejer er undtaget for stjreglerne jf. Bekendtgrelse om stj fra vindmller. Det er ansger af den nye mlle, der skal udarbejde beregningen eventuelt i samarbejde med de omkringliggende vindmlleejere.

 

Vindmøller ved Tårs

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort