By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Der er i Hjørring Kommune 114 vindmøller højere end 25 m i kommunen (ultimo juni 2012) med en samlet installeret effekt på 58,7 MW og en samlet produktion i 2011 på 123 GWh. Vindmøllerne er opført i perioden 1980 til 2000. Enkelte er opstillet som enkeltstående vindmøller, men hovedparten er opstillet i vindmølleparker med 2-10 vindmøller.

 

I forbindelse med den strategiske energiplan for Hjørring Kommune frem mod 2025 er der i forhold til arbejdet med vindenergi og planlægning for opstilling af vindmøller i kommunen fastsat nedenstående mål. 

  • At medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udbygning med vindenergi under hensyntagen til kystområder og områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier.
  • At den årlige el-produktion fra vindmøller opstillet i kommunen frem mod 2025 øges fra nuværende ca. 350 TJ til 1.000 TJ (278.000 MWH).
  • At give mulighed for vindmølleudbygningen i sammenhæng med løbende sanering af eksisterende vindmøller.
  • At koncentrere opstilling af møller til få vindmølleparker med høje, effektive vindmøller.

Regeringens vision på energiområdet er, at Danmark på lang sigt skal frigøre sig fra fossile brændsler som kul, olie og naturgas og i stedet anvende vedvarende energikilder. Det er målsætningen, at det samlede bruttoenergiforbrug i 2020 skal være reduceret med 12% i forhold til forbruget i 2006. Godt 35% af bruttoenergiforbruget skal dækkes af vedvarende energikilder, heraf skal vindmøllernes andel af elforbruget udgøre 50%.

 

Den fortsatte udbygning med vindmøller er i Energiaftalen fra efteråret 2011 aftalt til at skulle ske på havet med etablering af yderligere 1.000 MW i 2 store havprojekter, 500 MW etableret kystnært og 1.800 MW etableret på land.

 

Medvirke til opfyldelse af den nationale målsætning
Byrådets målsætning er at medvirke til at øge udbygningen med vindenergi i overensstemmelse med den nationale målsætning. Dette skal ske ved udpegning af nye områder til opstilling af nye vindmøller og en efterfølgende planlægning, men også genvurdering af eksisterende vindmølleområder i forhold til eventuel udskiftning af ældre møller med nye, større møller. Der er ikke på nuværende tidspunkt fra statens side fastsat krav om, at Hjørring Kommune skal levere en bestemt effekt fra vindmøller.

 

Udpegning af potentielle områder til vindmølleparker
I Kommuneplan 2009 er udpeget 4 potentielle områder til nye vindmølleparker. Der er igangværende planlægning for området mellem Sønderskov og Ugilt med henblik på opstilling af 6 møller med en højde på 150 m og en effekt på 3,0 MW pr. mølle. Området ved Gjurup udgår som potentielt vindmølleområde som følge af byrådsbeslutning i november 2013. De 2 resterende områder er fortsat udpegede. 

 

I kommuneplanen udpeges nye områder efter konkrete vurderinger i forhold til kommuneplanens øvrige arealudpegninger. De nye områder udpeges som potentielle vindmølleområder, hvor en efterfølgende planlægning skal afklare om der kan stilles møller op i området, herunder ved brug af visualisering belyse samspillet med andre vindmølleparker, der ligger indenfor en afstand på 28 x møllehøjden. Det betyder, at udpegningen af områder til vindmølleparker ikke er endelig, men det vil kun være disse udpegede potentielle områder, som senere kan inddrages i en konkret planlægning.

 

Få, men store og effektive vindmøller
For at begrænse det samlede antal vindmøller og de arealer, som skal udlægges til vindmølleparker, ønskes få høje og mere effektive vindmøller frem for flere lavere og mindre effektive vindmøller. Kommunen har ikke kompetence til at planlægge for møller, der er højere end 150 m. I de udpegede områder skal der opstilles min. 2 vindmøller, da staten generelt er imod opstilling af enkeltstående vindmøller. Større områder med plads til flere vindmøller ønskes frem for mindre områder. 

Vindmøllerne varierer meget med hensyn til totalhøjde (målt fra terræn til vingespids) og effekt, og de fordeler sig som vist i nedenstående skema. Den mindste vindmølle har en højde på 41 m, en effekt på 150 kW og er opstillet i 1988, mens den største vindmølle er 69 m høj, har en effekt på 750 kW og er opstillet i 1998. Udviklingen går fortsat i retning af højere og mere effektive vindmøller. Kommunen har planlægningskompetencen for vindmøller med en totalhøjde op til 150 m. Opstilling af møller, som er højere end 150 m, forudsætter et landsplandirektiv.

 

 

Antal vindmøller i grupperingen

Totalhøjde

Effekt pr. vindmølle

Samlet effekt

Opførelsesår

33

-46 m

150-225 kW

5.850 kW

1988-1998

12

46-57 m

250-500 kW

4.500 kW

1996-1999

12

57-62 m

600-750 kW

8.850 kW

1998-1999

57

62-70 m

600-750 kW

39.480 kW

1997-2000

I alt 114

 

 

I alt 57.930 kW

 

Tabel over vindmøller i Hjørring Kommune (ultimo juni 2012)

 

Der er ikke opstillet nye vindmøller i Hjørring Kommune siden 2000, og alle eksisterende vindmølleparker i kommunen er fuldt udbyggede. Der er aktuelt (december 2013) igangværende planlægning for 1 vindmøllepark med 6 møller med en højde på 150 m og en effekt på 3,0 MW. 

 

Højere og mere effektive vindmøller
Inden for de seneste 10 år er vindmøllernes totalhøjde øget betydeligt, og effekten er samtidig flerdoblet. De kommercielle vindmøller, som er på markedet nu og i de kommende år, har en totalhøjde på 125-150 m og en effekt på op til 3,6 MW. Til sammenligning vil 20 nye store vindmøller kunne producere det samme som de nuværende 114 vindmøller i kommunen. De store vindmøller betyder, at vindenergien kan udnyttes bedre på mindre arealer. Samtidig er møllerne på grund af størrelsen ikke længere afhængig af tæt placering til kysten.

 

De store vindmøller vil imidlertid udgøre et markant element i landskabet. Vindmøllerne vil være højere end andre landskabselementer, og selv i forbindelse med store tekniske anlæg og industrianlæg vil de fremtræde markant. Vindmøllerne vil i det forholdsvis flade nordjyske landskab ofte kunne ses over store afstande. Der kræves derfor en nøje planlægning, hvor virkningen såvel på landskabet som de nære omgivelser søges begrænset mest muligt.

 

Hensyn til naboer, landskab, natur og kultur
Vindmølleparkerne skal opfylde et afstandskrav til beboelse (helårs- og fritidsbeboelse), men derover skal der tages en række hensyn i udpegningen af nye vindmølleparker. Områder med særlige naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser samt landskabelige og kulturhistoriske værdier friholdes ved udpegning af vindmølleområder, og der planlægges som udgangspunkt ikke for vindmøller i kystnærhedszonen. Der kan ikke opstilles vindmøller i fredskov. Samlet set betyder det, at der kun er ganske få områder, som kan udpeges til vindmølleområder, og det kan på sigt blive nødvendigt at overveje, om der skal opkøbes ejendomme med henblik på at nedlæggelse af beboelsen. 

Definition af vindmøller

Totalhøjde:
Møllens totalhøjde = højde til vingespids (navhøjde + rotorens radius)

 

Store vindmøller:
Møller med 100 meters totalhøjde og derover.

 

Husstandsmøller:
Møller med maksimal 25 meters totalhøjde.

 

Minivindmøller:
Møller med maksimal rotordiameter på 2 meter.

 

Vindmøllepark:
Et forud planlagt område omfattende et mølleområde og et beskyttelsesområde.

 

Mølleområde:
Det område i en vindmøllepark, hvor vindmøllerne (min. 2 vindmøller) placeres.

 

Beskyttelsesområde:
Området mellem mølleområdet og grænsen for vindmølleparken. I dette område kan der normalt ikke placeres vindmøller og større tekniske anlæg.

 

Visuelle konsekvenszoner

Nærzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne er det dominerende element i landskabsbilledet, og deres proportioner tydeligt overgår andre landskabselementer.

 

Mellemzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne er fremtrædende elementer i landskabet, men der er en skalamæssig balance med de øvrige landskabselementer.

 

Fjernzonen er defineret som det område, hvor vindmøllerne fortsat er synlige i landskabet, men de er underlagt andre, mere dominerende landskabselementer, og påvirker ikke landskabsoplevelsen i væsentlig grad.

 

Zonegrænserne ændres med vindmøllens højde, således at zonerne udvides, jo højere vindmølle er. For 150 m høje vindmøller anbefales det at arbejde med følgende konsekvenszoner:

 

Nærzone: 0-4,5 km
Mellemzone: 4,5-10 km
Fjernzone: 10-16 km

 


Radiokæder og flyvepladser

Vindmøller skal respektere Telestyrelsens radio- og radarkædeforbindelser og maritime anlæg og Forsvarets radioanlæg. Der kan ikke tillades opstillet vindmølleparker, der kan forstyrre Telestyrelsens radiokædeforbindelser og maritime anlæg. Såfremt der ønskes vindmøller inden for en radius af 5 km fra forsvarets øvelsespladser samt skyde- og øvelsesterræner skal Forsvarets Bygningstjeneste høres af hensyn til flyvesikkerheden. Vindmøller med en totalhøjde på 100 m og derover skal anmeldes til Statens Luftfartsvæsen, jf. Luftfartslovens § 67a. Statens Lufthavnsvæsen ved Luftfartstilsynet skal ligeledes i henhold til "Indflyvningsplan for Sindal Lufthavn" godkende opstilling af vindmøller.

 

Naturgasledninger

Naturgasselskaberne skal orienteres, når vindmøller placeres nærmere end to gange tårnhøjden fra naturgasfordelingsledninger. Naturgasselskaberne foretager en vurdering af, hvorvidt jordingsanlægget for vindmøllerne er tilstrækkeligt eller skal suppleres. Jordingsanlæg etableres for at imødegå gener fra lynnedslag i møller placeret tæt på naturgasledningerne.

 

Højspændingsledninger

Vindmøller skal placeres i en afstand fra deklarationsarealet for højspændingsledninger (luftledninger) på mindst møllens totalhøjde. Afstandskravet er af sikkerhedsmæssige hensyn, hvis møllen skulle vælte. Deklarationsarealet er typisk 15 m på hver side af højspændingsledningen.

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

Vindmøller ved Tårs

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort