By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkninger på miljøet i form af støj og forurening af luft, jord og vand. Der er således både et behov for en egentlig oprydningsindsats og et behov for en forebyggende indsats for at sikre sundheden og miljøet i øvrigt. 

  • At forebygge konflikter imellem forurenende virksomheder og deres omgivelser.
  • At undgå uacceptable gener fra eksisterende, forurenende og støjende virksomheder. 

Placeringen af nye forurenende eller støjende anlæg og aktiviteter skal være baseret på grundige undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser. Hjørring Kommune vil gennem tilsynsarbejde og rådgivning minimere de miljøproblemer, som eksisterende forurenende virksomheder kan belaste omgivelserne med. Hjørring Kommunes ønske om at fremme anvendelsen af bedst tilgængelige teknik (BAT) vil indgå i den generelle rådgivning af virksomheder.

 

Nye boligområder og andre områdetyper med forureningsfølsom arealanvendelse skal generelt placeres, så gener fra andre aktiviteter undgås. Det drejer sig om både eksisterende virksomheder og nedlagte virksomheder, som har efterladt en forurenet lokalitet.

 

Kommuneplanen reserverer ikke særlige arealer til forurenende virksomheder eller til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalisering af nye virksomheder og anlæg skal følge kommuneplanens generelle principper samt gældende miljølovgivning. 

Det er Hjørring Kommunes opgave ved lokalisering af nye virksomheder og udvidelse af eksisterende at sikre, at miljøproblemer forebygges og minimeres, samtidig med at der tages hensyn til infrastruktur, transportmuligheder og beskyttelse af natur-, miljø- og kulturværdier.

 

Ved fremtidig planlægning og etablering af arealer med mere forureningsfølsomme arealanvendelser skal eksisterende virksomheder prioriteres, så konflikter med eksisterende virksomheder så vidt muligt undgås. Hjørring Kommune skal på baggrund af miljølovgivningen sikre, at eksisterende virksomheder og anlæg ikke forårsager uacceptable gener for omgivelserne.

 

Eksempler på forureningsfølsomme arealanvendelser er boligformål, legepladser, børnehaver, campingpladser eller rekreative områder. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse.


Kommuneplanen reserverer ikke særlige arealer til forurenende virksomheder eller til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalisering af nye virksomheder og anlæg skal følge kommuneplanens generelle principper samt gældende miljølovgivning. Ved senere planlægning af områder til virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlige beliggenhedskrav skal der sikres en afstand til forureningsfølsom arealanvendelse på 500 meter eller mere - og udlægges et konsekvensområde af samme størrelse. Konsekvensområder er områder, hvor ændringer kan bevirke genemæssige konflikter, der kan påvirke planlægning væsentligt.

 

Lokalisering af større enkeltanlæg eller anlæg, der påvirker miljøet i væsentlig grad, skal ske på baggrund af kommuneplantillæg med vurdering af anlæggets virkninger på miljøet (VVM).

Kommuneplanen reserverer ikke srlige arealer til forurenende virksomhed med srlige beliggenhedskrav.
 
Der findes ikke omrder til virksomheder med srlige beliggenhedskrav i Hjrring Kommune. Der er p nuvrende tidspunkt ikke behov for udlg af yderligere omrder til virksomheder med srlige beliggenhedskrav. Efterflgende udlg af omrder til virksomheder med srlige beliggenhedskrav krver udarbejdelse af kommuneplantillg.

Der kan etableres en landudvidelse med havbundssedimentdepot/spulefelt og tungt erhvervsomrde som beskrevet i VVM-redegrelsen vedlagt kommuneplantillg nr. 22, og som det fremgr af figur 3.

Der m ikke planlgges for flsom anvendelse i nrheden af erhvervsomrdet, der kan pvirke mulighederne for at etablere tunge erhverv. Erhvervsomrdet skal forbeholdes til havneforml.

Figur 3
Figur 3

 

Retningslinjen skal sikre at flsom anvendelse ikke kan etableres i nrheden af tungt erhverv og havnesedimentdepot p Hirtshals Havn.

Hvis virksomheder med srlige beliggenhedskrav nskes placeret p Hirtshals Havn skal der igennem planlgning sikres en sdan afstand til boliger og anden miljflsom arealanvendelse, at der ikke opstr stj, lugt og andre forureningsgener, og sdan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmssige forhold.

Stjbelastede arealer i landzone m ikke udlgges til stjflsom anvendelse.

 

Stjbelastede arealer i landzone m ikke udlgges til stjflsom anvendelse, medmindre den fremtidige arealanvendelse kan sikres mod stjgener. Miljstyrelsen accepterer/anbefaler i forbindelse med stjforurening, at der skelnes imellem forskellige grader af flsomhed.

Stjflsomme arealanvendelser er eksempelvis boligforml, legepladser, brnehaver, campingpladser eller rekreative omrder. Det kan ogs omfatte andre anvendelsesforml, hvor ro og fred er et vsentligt element i stedets totaloplevelse.

Stjbelastede arealer i landzone forekommer typisk omkring jernbaner, veje, lufthavne, skydebaner og motorsportsbaner.

For jernbaner har Miljstyrelsen udarbejdet en anvisning til brug ved planlgning af ny bebyggelse langs jernbaner og ved indgreb overfor stj fra jernbaner. Der skal i konkrete tilflde tages udgangspunkt i Miljstyrelsens vejledninger.

For flyvepladser kan arealer beliggende i en afstand p op til 3.000 meter fra banerne afhngigt af de konkrete forhold vre berrt af vsentlig stj. Stjkonsekvensomrdet omkring Sindal Lufthavn er vist p korttema vedr. stjkonsekvensomrder.

I forbindelse med etablering af stjflsomme aktiviteter i nrheden af skydebaner og motorsportsbaner skal disse arealanvendelser vurderes stjmssigt p baggrund af gldende vejledninger for henholdsvis skyde- og motorsportsbaner.

Arealer beliggende i en afstand af op til 1.500 meter fra skyde- og motorsportsbaner kan afhngigt af de konkrete forhold vre berrt af stj, der ligger over de vejledende grnsevrdier for visse stjflsomme aktiviteter. Stjkonsekvenszoner omkring skydebanerne er vist p korttema vedr. stjkonsekvensomrder.

Skydepladser, hvor der max. skydes 5 gange rligt, indgr ikke kortgrundlaget for kommuneplanens retningslinjer for stjkonsekvensomrder i landzone. Det vurderes p baggrund af Miljstyrelsens vejledning om skydebaner, at der ikke er grundlag for at indlgge en stjkonsekvenszone med en radius p 1.500 meter omkring skydepladser, jf. definitionen p skydepladser beskrevet i afsnit 1.2 i miljstyrelsens vejledning om skydebaner.

Stjbelastet areal ved Godsbaneterminalen jf. kortet m ikke udlgges til stjflsom anvendelse.

 

Det stjbelastede areal m ikke udlgges til stjflsom anvendelse, medmindre den fremtidige arealanvendelse kan sikres mod stjgener.
Stjflsomme arealanvendelser er eksempelvis boligforml, legepladser, brnehaver, campingpladser eller rekreative omrder. Det kanogs omfatte andre anvendelsesforml, hvor ro og fred er et vsentligt element i stedets totaloplevelse.


I omrdet er der planlagt en godsbaneterminal, som der vil komme stj fra. Samtidig er der i dag tog ogtrafikstj fra Hirtshalsbanen,lborgvej og Sndergade i skoven p begge sider af Hirtshalsbanen.

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort