By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkninger på miljøet i form af støj og forurening af luft, jord og vand. Der er således både et behov for en egentlig oprydningsindsats og et behov for en forebyggende indsats for at sikre sundheden og miljøet i øvrigt. 

  • At forebygge konflikter imellem forurenende virksomheder og deres omgivelser.
  • At undgå uacceptable gener fra eksisterende, forurenende og støjende virksomheder. 

Placeringen af nye forurenende eller støjende anlæg og aktiviteter skal være baseret på grundige undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser. Hjørring Kommune vil gennem tilsynsarbejde og rådgivning minimere de miljøproblemer, som eksisterende forurenende virksomheder kan belaste omgivelserne med. Hjørring Kommunes ønske om at fremme anvendelsen af bedst tilgængelige teknik (BAT) vil indgå i den generelle rådgivning af virksomheder.

 

Nye boligområder og andre områdetyper med forureningsfølsom arealanvendelse skal generelt placeres, så gener fra andre aktiviteter undgås. Det drejer sig om både eksisterende virksomheder og nedlagte virksomheder, som har efterladt en forurenet lokalitet.

 

Kommuneplanen reserverer ikke særlige arealer til forurenende virksomheder eller til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalisering af nye virksomheder og anlæg skal følge kommuneplanens generelle principper samt gældende miljølovgivning. 

Det er Hjørring Kommunes opgave ved lokalisering af nye virksomheder og udvidelse af eksisterende at sikre, at miljøproblemer forebygges og minimeres, samtidig med at der tages hensyn til infrastruktur, transportmuligheder og beskyttelse af natur-, miljø- og kulturværdier.

 

Ved fremtidig planlægning og etablering af arealer med mere forureningsfølsomme arealanvendelser skal eksisterende virksomheder prioriteres, så konflikter med eksisterende virksomheder så vidt muligt undgås. Hjørring Kommune skal på baggrund af miljølovgivningen sikre, at eksisterende virksomheder og anlæg ikke forårsager uacceptable gener for omgivelserne.

 

Eksempler på forureningsfølsomme arealanvendelser er boligformål, legepladser, børnehaver, campingpladser eller rekreative områder. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse.


Kommuneplanen reserverer ikke særlige arealer til forurenende virksomheder eller til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalisering af nye virksomheder og anlæg skal følge kommuneplanens generelle principper samt gældende miljølovgivning. Ved senere planlægning af områder til virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlige beliggenhedskrav skal der sikres en afstand til forureningsfølsom arealanvendelse på 500 meter eller mere - og udlægges et konsekvensområde af samme størrelse. Konsekvensområder er områder, hvor ændringer kan bevirke genemæssige konflikter, der kan påvirke planlægning væsentligt.

 

Lokalisering af større enkeltanlæg eller anlæg, der påvirker miljøet i væsentlig grad, skal ske på baggrund af kommuneplantillæg med vurdering af anlæggets virkninger på miljøet (VVM).

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort