By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

En række af samfundets aktiviteter har eller har haft indvirkninger på miljøet i form af støj og forurening af luft, jord og vand. Der er således både et behov for en egentlig oprydningsindsats og et behov for en forebyggende indsats for at sikre sundheden og miljøet i øvrigt. 

  • At forebygge konflikter imellem forurenende virksomheder og deres omgivelser.
  • At undgå uacceptable gener fra eksisterende, forurenende og støjende virksomheder. 

Placeringen af nye forurenende eller støjende anlæg og aktiviteter skal være baseret på grundige undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser. Hjørring Kommune vil gennem tilsynsarbejde og rådgivning minimere de miljøproblemer, som eksisterende forurenende virksomheder kan belaste omgivelserne med. Hjørring Kommunes ønske om at fremme anvendelsen af bedst tilgængelige teknik (BAT) vil indgå i den generelle rådgivning af virksomheder.

 

Nye boligområder og andre områdetyper med forureningsfølsom arealanvendelse skal generelt placeres, så gener fra andre aktiviteter undgås. Det drejer sig om både eksisterende virksomheder og nedlagte virksomheder, som har efterladt en forurenet lokalitet.

 

Kommuneplanen reserverer ikke særlige arealer til forurenende virksomheder eller til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalisering af nye virksomheder og anlæg skal følge kommuneplanens generelle principper samt gældende miljølovgivning. 

Det er Hjørring Kommunes opgave ved lokalisering af nye virksomheder og udvidelse af eksisterende at sikre, at miljøproblemer forebygges og minimeres, samtidig med at der tages hensyn til infrastruktur, transportmuligheder og beskyttelse af natur-, miljø- og kulturværdier.

 

Ved fremtidig planlægning og etablering af arealer med mere forureningsfølsomme arealanvendelser skal eksisterende virksomheder prioriteres, så konflikter med eksisterende virksomheder så vidt muligt undgås. Hjørring Kommune skal på baggrund af miljølovgivningen sikre, at eksisterende virksomheder og anlæg ikke forårsager uacceptable gener for omgivelserne.

 

Eksempler på forureningsfølsomme arealanvendelser er boligformål, legepladser, børnehaver, campingpladser eller rekreative områder. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse.


Kommuneplanen reserverer ikke særlige arealer til forurenende virksomheder eller til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Lokalisering af nye virksomheder og anlæg skal følge kommuneplanens generelle principper samt gældende miljølovgivning. Ved senere planlægning af områder til virksomheder, anlæg og aktiviteter med særlige beliggenhedskrav skal der sikres en afstand til forureningsfølsom arealanvendelse på 500 meter eller mere - og udlægges et konsekvensområde af samme størrelse. Konsekvensområder er områder, hvor ændringer kan bevirke genemæssige konflikter, der kan påvirke planlægning væsentligt.

 

Lokalisering af større enkeltanlæg eller anlæg, der påvirker miljøet i væsentlig grad, skal ske på baggrund af kommuneplantillæg med vurdering af anlæggets virkninger på miljøet (VVM).

Kommuneplanen reserverer ikke særlige arealer til forurenende virksomhed med særlige beliggenhedskrav.
 
Der findes ikke områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav i Hjørring Kommune. Der er på nuværende tidspunkt ikke behov for udlæg af yderligere områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav. Efterfølgende udlæg af områder til virksomheder med særlige beliggenhedskrav kræver udarbejdelse af kommuneplantillæg.

Der kan etableres en landudvidelse med havbundssedimentdepot/spulefelt og tungt erhvervsområde som beskrevet i VVM-redegørelsen vedlagt kommuneplantillæg nr. 22, og som det fremgår af figur 3.

Der må ikke planlægges for følsom anvendelse i nærheden af erhvervsområdet, der kan påvirke mulighederne for at etablere tunge erhverv. Erhvervsområdet skal forbeholdes til havneformål.

Figur 3
Figur 3

 

Retningslinjen skal sikre at følsom anvendelse ikke kan etableres i nærheden af tungt erhverv og havnesedimentdepot på Hirtshals Havn.

Hvis virksomheder med særlige beliggenhedskrav ønskes placeret på Hirtshals Havn skal der igennem planlægning sikres en sådan afstand til boliger og anden miljøfølsom arealanvendelse, at der ikke opstår støj, lugt og andre forureningsgener, og sådan at der sikres tilfredsstillende sikkerhedsmæssige forhold.

Støjbelastede arealer i landzone må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

 

Støjbelastede arealer i landzone må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige arealanvendelse kan sikres mod støjgener. Miljøstyrelsen accepterer/anbefaler i forbindelse med støjforurening, at der skelnes imellem forskellige grader af følsomhed.

Støjfølsomme arealanvendelser er eksempelvis boligformål, legepladser, børnehaver, campingpladser eller rekreative områder. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse.

Støjbelastede arealer i landzone forekommer typisk omkring jernbaner, veje, lufthavne, skydebaner og motorsportsbaner.

For jernbaner har Miljøstyrelsen udarbejdet en anvisning til brug ved planlægning af ny bebyggelse langs jernbaner og ved indgreb overfor støj fra jernbaner. Der skal i konkrete tilfælde tages udgangspunkt i Miljøstyrelsens vejledninger.

For flyvepladser kan arealer beliggende i en afstand på op til 3.000 meter fra banerne – afhængigt af de konkrete forhold – være berørt af væsentlig støj. Støjkonsekvensområdet omkring Sindal Lufthavn er vist på korttema vedr. støjkonsekvensområder.

I forbindelse med etablering af støjfølsomme aktiviteter i nærheden af skydebaner og motorsportsbaner skal disse arealanvendelser vurderes støjmæssigt på baggrund af gældende vejledninger for henholdsvis skyde- og motorsportsbaner.

Arealer beliggende i en afstand af op til 1.500 meter fra skyde- og motorsportsbaner kan – afhængigt af de konkrete forhold – være berørt af støj, der ligger over de vejledende grænseværdier for visse støjfølsomme aktiviteter. Støjkonsekvenszoner omkring skydebanerne er vist på korttema vedr. støjkonsekvensområder.

Skydepladser, hvor der max. skydes 5 gange årligt, indgår ikke kortgrundlaget for kommuneplanens retningslinjer for støjkonsekvensområder i landzone. Det vurderes på baggrund af Miljøstyrelsens vejledning om skydebaner, at der ikke er grundlag for at indlægge en støjkonsekvenszone med en radius på 1.500 meter omkring skydepladser, jf. definitionen på skydepladser beskrevet i afsnit 1.2 i miljøstyrelsens vejledning om skydebaner.

Støjbelastet areal ved Godsbaneterminalen jf. kortet må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse.

 

Det støjbelastede areal må ikke udlægges til støjfølsom anvendelse, medmindre den fremtidige arealanvendelse kan sikres mod støjgener.
Støjfølsomme arealanvendelser er eksempelvis boligformål, legepladser, børnehaver, campingpladser eller rekreative områder. Det kan også omfatte andre anvendelsesformål, hvor ro og fred er et væsentligt element i stedets totaloplevelse.


I området er der planlagt en godsbaneterminal, som der vil komme støj fra. Samtidig er der i dag tog og trafikstøj fra Hirtshalsbanen, Ålborgvej og Søndergade i skoven på begge sider af Hirtshalsbanen.

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort