By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Kommune ønsker at bane vejen for en mere bæredygtig udvikling og dermed sikre, at vores børn og børnebørn kan leve i en verden, der er mindst lige så god, som den vi lever i nu.

  • At skabe ligevægt mellem Hjørring Kommunes forbrug og de naturlige ressourcer, der er til rådighed i Danmark inden 2025.
  • At leve op til Klimakommuneaftalen med Dansk Naturfredningsforening, hvor kommunen som virksomhed forpligter sig til at nedbringe sin udledning af CO2 med 3 % om året frem til 2025. 

Hjørring Kommune vedtog i december 2010 en klima- og bæredygtighedsstrategi, som er kommunens Agenda 21-strategi og dermed kommunens bidrag til en bæredygtig udvikling i det 21. århundrede.

 

I Hjørring Kommune arbejdes for at nedsætte de menneskeskabte påvirkninger af klimaet og miljøet for at fremme en bæredygtig udvikling. Gennem fællesskab og positivt samarbejde kan der skabes en bæredygtig fremtid til gavn og glæde for alle i Hjørring Kommune.

 

Gennem dialog, samarbejde og partnerskab skal der skabes et stærkt samspil mellem borgere, erhvervsliv, forsyningsselskaber, uddannelsesinstitutioner og kommunen - til gavn for både indtjening, beskæftigelse samt det lokale og det globale miljø.

 

Indsatser på klima- og miljøområdet skal vurderes i samspil med sociale og økonomiske forhold. Set i et globalt perspektiv er det væsentligt at skabe ligevægt mellem forbrug og ressourcer og dermed minimere presset på de samlede globale ressourcer.

 

Der fokuseres på det samlede transportområde med henblik på nedbringelse af CO2-udledningen.

 

For at nedbringe CO2-udledningen fokuseres der indenfor transportområdet på sammentænkte kollektive transportløsninger med tog, busser og hybridbusser og på individuelle transportmidler med elbiler, hybridbiler og udvidelse af cykelstinettet.

 

Hjørring Kommune vil i løbet af 2013 udarbejde en klimatilpasningsplan.

I Klima- og bæredygtighedsstrategien for Hjørring Kommune 2010-2013 lægges der op til, at der skal gennemføres et temaarbejde med fokus på klima og energi. Hjørring Kommune har valgt at tage udgangspunkt i metoden Globalt Fodaftryk (Ecological Footprint).

 

Metoden Globalt Fodaftryk bruges til at undersøge og belyse bæredygtigheden af ens forbrug. Hver gang vi forbruger noget, lægger vi beslag på et stykke jord. Det betyder eksempelvis, at når vi spiser et stykke brød, forbruger vi et stykke landbrugsjord, og når vi køber et møbel af træ, forbruger vi et stykke skov.

 

Igennem vores forbrug af varer lægger vi altså beslag på arealer. Ikke kun i Danmark, men også rundt omkring i hele verden – eksempelvis når vi køber ris, der har vokset på en mark i Asien, eller køber møbler lavet af træ fra en regnskov.

 

For at udregne ens globale fodaftryk, sammentælles alle de arealer, der skal til for at producere alle de fornybare ressourcer, som én person bruger på et år. Summen af alle danskeres fodaftryk er Danmarks Globale Fodaftryk. Dette skal herefter sammenlignes med biokapaciteten, som er det areal, vi har til rådighed til at producere ressourcerne.

 

Handlingsplanen for Hjørring Kommunes Klimastrategi indeholder mere end 40 handlinger, der skal være med til at gøre Hjørring Kommune mere bæredygtig. 

 

Hjørring Kommune vil i løbet af 2013 udarbejde et forslag til klimatilpasningsplanen, der gennem et kommuneplantillæg forventes at blive sendt i offentlig høring inden udgangen af 2013.

I planlgning af nye byudviklingsomrder skal der redegres for lokal afledning af regnvand.
 

For nye omrder skal der tages stilling til hndtering af regn- og overfladevand, herunder reservation af arealer til nedsivning, forsinkelse eller andre LAR-lsninger i forbindelse med nye byudviklingsplaner og lokalplaner. Formlet er at imdekomme de forventede gede regnmngder, s vandet bliver vendt fra at vre et problem til et potentiale. Lavninger i nye byomrder skal som udgangspunkt friholdes for bebyggelse og anvendes som nrrekreative omrder ogs til hndtering af overfladevand.

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 


 

 Klima- og bæredygtighedsstrategi for Hjørring Kommune 2010-2013 kan læses her (4.6 MB)

 


 

 En redegørelse for Hjørring Kommunes globale fodaftryk kan læses her (453.5 KB)

 


 

 Handlingsplanen kan læses i sin helhed her (981.5 KB).