By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Grundvandets mængde og kvalitet har afgørende betydning for drikkevandsforsyningen og kvaliteten af vandløb, søer og andre vådområder. Mængden af rent grundvand til drikkevandsforsyning er blevet mindre som følge af overudnyttelse og forurening af grundvandsmagasinerne.

 

De vigtigste grundvandsmagasiner er udpeget til områder med særlige drikkevandsinteresser og er underlagt særlig beskyttelse.

 

Kommuneplanen skal ikke indeholde retningslinjer for grundvandsområdet, da disse er indeholdt i de statslige vandplaner. 

 • At alle sikres en vandforsyning af god kvalitet med en høj forsyningssikkerhed.
 • At forsyningen af drikkevand kan ske på grundlag af rent grundvand, der kun skal gennemgå en normal vandbehandling.
 • At bevare den decentrale indvindings- og forsyningsstruktur på grund af de specielle jordbundsforhold i kommunen.
 • At vandforbrug og vandspild begrænses mest muligt.
 • At naturhensyn tilgodeses i de områder, hvor vandet indvindes.
 • At ethvert vandværksanlæg skal kunne tages ud af drift i et døgn, uden at dette medfører svigt i vandforsyningen, og skal kunne opretholde forsyningen i tilfælde af strømafbrydelse.

Drikkevandsforsyningen i Hjørring Kommune skal baseres på uforurenet grundvand. Vandkvaliteten skal sikres gennem en forebyggende grundvandsbeskyttelse, herunder skovrejsning, oprydning af grundvandstruende lokaliteter og ændret arealanvendelse med reduceret udvaskning af næringsstoffer og miljøfremmede stoffer.

 

Grundvandsbeskyttelsen betyder også, at byudvikling ikke kan finde sted i områder med særlige drikkevandsinteresser. Nye indvindingsboringer skal så vidt muligt placeres i områder med en god naturlig beskyttelse og/eller en "grundvandsvenlig" arealanvendelse.

 

Udvidet vandrensning bør ikke indgå i drikkevandsforsyningen, medmindre andre forsyningsmuligheder ud fra en samlet teknisk og økonomisk vurdering må anses for udtømte. Udvidet vandrensning må kun etableres for en midlertidig periode, indtil effekten af den forebyggende indsats er opnået.

 

Den øgede indsats i indsatsområderne ikke må medføre, at den generelle grundvandsbeskyttelse i de øvrige områder svækkes. I indsatsområder med stigende nitratindhold bør der ske en indsats tilstrækkeligt tidligt til at forhindre en overskridelse af drikkevandsbekendtgørelsens krav på 50 mg nitrat pr. liter i det drikkevand, der leveres til forbrugerne. Det er Hjørring Kommunes målsætning, at der iværksættes en indsats, når nitratindholdet i magasinet overskrider 25 mg nitrat pr. liter.

 

I forbindelse med behandlingen af miljøtilladelser eller miljøgodkendelser om etablering eller udvidelse af husdyrproduktion vil kommunen sikre, at der ikke sker en væsentlig og uacceptabel påvirkning af drikkevandsinteresserne. I nitratfølsomme indvindingsområder, hvor sårbarheden er kortlagt med nogen eller stor sårbarhed, må etablering, udvidelse og omlægning af husdyrproduktion som udgangspunkt ikke medføre, at nitratindholdet i grundvandsmagasinet overskrider 25 mg pr. liter.

 

Ifølge lovgivningen skal kommunerne sikre, at vandindvindingen ikke påvirker den omkringliggende natur og miljøet. Ved at sprede indvindingen ud i mindre enheder i mange områder (decentral indvindingsstruktur) er risikoen for at påvirke den omgivende natur minimeret. Den hidtidige udvikling, hvor vandindvindingen i byområderne afløses af nye indvindingsanlæg i landområderne, forventes således at fortsætte hvilket understøtter en decentral vandforsynings− og indvindingsstruktur.

 

Der udpeges ikke indsatsområder med hensyn til pesticider og miljøfremmede stoffer, men det er muligt via boringsnære beskyttelseszoner (BNBO) at lave en konkret vurdering af risikoen for forurening. Beskyttelse af grundvandet indenfor BNBO kan ske gennem frivillige aftaler eller via påbud.

 

De grundvandsbeskyttende tiltag baseres først og fremmest på frivillige aftaler. Det betyder, at de forskellige støtteordninger til miljøvenlig drift af jorden og skovrejsning i videst muligt omfang benyttes til at hjælpe vandværkerne til minimering af deres udgifter til grundvandsbeskyttelse.

Grundvandets sårbarhed og beskyttelse

Grundvandet er dårligt beskyttet fra naturens side. Miljøfremmede stoffer og næringsstoffer kan trænge ned og forurene grundvandet. Når vandværkerne skal beskytte grundvandet, består opgaven derfor i at forhindre, at uønskede stoffer anvendes i områder, hvor der dannes grundvand. Regulering kan omfatte ændring af dyrkningsforholdene eller restriktioner i forhold til arealernes anvendelse.

 

Det er på nuværende tidspunkt usikkert, om der er tilstrækkelige mængder rent grundvand i Hjørring Kommune til at sikre den fremtidige forsyning. Udfordringen er derfor at finde tilstrækkelige mængder af rent grundvand til at forsyne kommunen. Såfremt der i et område ikke findes beskyttede grundvandsmagasiner, anbefaler Hjørring Kommune, at der indgås dyrkningsaftaler eller opkøbes jord i indvindingsoplandet til sikring af fremtidens forsyning. Hjørring Kommune arbejder for at beskytte grundvandet i områder med særlige drikkevandsinteresser og sårbare indvindingsoplande jf. indsatsplanerne.

 

Indsatsplaner

Naturstyrelsen arbejder med kortlægning af geologi og forureningskilder med henblik på at gennemføre en indsats, som sikrer, at vi i fremtiden også har rent grundvand. Hjørring Kommune er ansvarlig for at udarbejde og gennemføre handlingsplaner (indsatsplaner) på baggrund af kortlægningen. Det er vigtigt for Byrådet, at indsatsplanerne udarbejdes i et tæt samarbejde mellem myndighederne, vandværkerne og brugerne i de områder, hvor grundvandet dannes.

 

Af den konkrete indsatsplan for hvert vandværk fremgår, hvad der konkret skal ske i området for at beskytte grundvandet. Princippet er: Jo større sårbarhed, jo mere beskyttelse. Målet for indsatsplanlægningen er, at alle almene vandværker, der i den kommunale vandforsyningsplanlægning er udpeget til at stå for den fremtidige drikkevandsforsyning i kommunen, skal sikres uforurenet grundvand, og dermed skal der udarbejdes individuelle indsatsplaner for alle disse vandværker.

 

Der er foreløbig udarbejdet følgende indsatsplaner:

 • Indsatsplanen for området ved Sindal, Astrup, Bjergby og Tornby også kaldet område nr. 3 med særlige drikkevandsinteresser (OSD 3) er færdig og endelig vedtaget i oktober 2005. Indsatsplanen består af to dele, én for vandværkerne Mygdal, Sindal og Skibsby og én for Hirtshals Vandværk Vest og Øst.
 • Indsatsplanen for området ved Tolne og Vogn og Mosbjerg også kaldet område nr. 4 med særlige drikkevandsinteresser (OSD 4) er færdig og endelig vedtaget i december 2006. Indsatsplanen omfatter 4 vandværker: Tolne Vandværk (del af Frederikshavn Forsyning) og vandværkerne Vogn, Mosbjerg og I/S Tolne Vandværk (private vandværker).
 • Indsatsplanen for vandværkerne Skallerup (Hjørring Vandselskab), Sønderlev og Lønstrup er færdig og endelig vedtaget den 16. februar 2011.

 

Vandkvalitet - Nitrat

I drikkevand må der maksimalt være 50 mg nitrat pr. liter. Det er set i forhold til almindelige regler for fastsættelse af grænseværdier højt sat, eftersom vand med et nitratindhold på blot 150−200 nitrat pr. liter er sundhedsfarligt for spædbørn. Hvis spædbørn indtager vand med sådanne nitratkoncentrationer, udvikler de "blå−børn−syndrom" (methæmoglobinæmi). Blodets evne til at transportere ilt fra lungerne til kroppens organer er nedsat, og barnet udvikler en karakteristisk blå hudfarve, heraf navnet. Behandles tilstanden ikke, er den dødelig. 

Vandforsyningen i Hjørring Kommune har en decentral struktur baseret på 33 almene vandværker, ca. 640 enkelt anlæg og ca. 130 større enkeltanlæg til markvanding og virksomheder.

 

Drikkevandet i Hjørring Kommune kommer fra grundvandet. Vandværkerne sørger for at vandet bliver leveret i en tilfredsstillende kvalitet til forbrugerne. Vandkvaliteten bliver regelmæssigt kontrolleret, og Hjørring Kommune følger op, hvis der er problemer med vandkvaliteten.

 

De borgere, der har egen drikkevandsforsyning (enkeltanlæg) samt virksomheder og markvandingsanlæg, hvor der er krav til vandkvaliteten er selv ansvarlig for at følge op på dette.

 

Vandindvinding kræver tilladelse fra Hjørring Kommune.

 

Områdeinddeling for drikkevandsområder

Drikkevandsområder er inddelt i kategorierne:

 • Områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD)
 • Områder med drikkevandsinteresser (OD)

Områder med særlige drikkevandsinteresser har højeste prioritet for drikkevand, og er de områder, hvor den fremtidige vandindvinding forventes at skulle hentes fra. Det er indenfor disse områder, at nitratfølsomme områder udpeges. OSD-områderne er yderligere inddelt i en række indsatsområder, hvor der udarbejdes detaljerede indsatsplaner for at beskytte grundvandet.

 

Områder med drikkevandsinteresser har lavere prioritet for drikkevand.

 

Vandværkets indvindingsopland er det område, hvorfra vandet strømmer til vandværkets kildeplads og dermed indvindingsboringer. I vandværkets indvindingsopland

findes grundvandsmagasinet og derfor vandværkets mængde af råvaren, som er udgangspunkt for at levere det naturligt rene drikkevand til forbrugerne.

 

Et boringsnært beskyttelsesområde (BNBO) er et nærområde omkring en boring, hvor det er vurderet at der fare for forurening af grundvandet, ved spild eller anden tilførsel af forurenende stoffer på jord. BNBO er beregnet på baggrund kendskab til geologi og grundvandets bevægelse. Området er fra 10-300 m omkring en boring. Indenfor BNBO vil der typisk blive stillet krav om ikke at bruge pesticider eller gødning. 

Der er ingen retningslinjer for emnet

 

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort