By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Det er et statsligt mål, at op til 50 % af husdyrgødningen i landet kan anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas.

 

Hjørring Kommune vil arbejde aktivt for, at produktion og forbrug af energi vil foregå således, at emissionen af CO2 reduceres så meget som muligt.

 

Kommuneplanen omfatter kun fælles biogasanlæg, som er anlæg, der modtager husdyrgødning fra flere bedrifter, og anlæggene er typisk ikke placeret ved en gård.

 • At arbejde aktivt for, at produktion og forbrug af energi vil foregå således, at emissionen af CO2 reduceres så meget som muligt.
 • At medvirke til at opfylde den nationale målsætning for udnyttelse af husdyrgødningen til grøn energi, ved at udnytte biogaspotentialet fra kommunens store husdyrproduktion,
 • At 75 % af husdyrgødningen udnyttes til biogas i 2025 svarende til 1-2 nye store biogasanlæg.
 • At understøtte udbygning af biogas ved at udlægge områder til biogasanlæg på baggrund af en overordnet planlægning.
 • At planlægningen for placering af biogasanlæg tager hensyn til landskabelige interesser, kulturhistoriske interesser, naturbeskyttelses- og bevaringsinteresser og naboer.

I december 2010 vedtog Hjørring Byråd en Klima- og bæredygtighedsstrategi samt en oversigt over konkrete mål og handlinger for området. Byrådets overordnende mål med Klima- og bæredygtighedsstrategien tager udgangspunkt i metoden ”globalt fodaftryk”. Denne metode giver et mål for, hvor bæredygtigt et bestemt områdes forbrug er.

 

Byrådets mål for klimaindsatsen er, at der inden 2025 skabes ligevægt mellem Hjørring Kommunes forbrug og de naturlige ressourcer.

 

Energiforbrug og CO2-udledning udgør ca. 45 % af Hjørring Kommunes globale fodaftryk. Det er derfor afgørende at få reduceret disse, hvis målsætningen skal opfyldes. Her spiller biogas en vigtig rolle, dels i forhold til at fortrænge fossilt brændstof og dels ved at reducere udledningen af drivhusgasser fra landbruget. Dermed er der tale om en dobbelt gevinst ved at anvende gylle til biogas.

 

Biogas er en af hjørnestene i regeringens klimakommissions forslag til, hvordan Danmark bliver et fossil frit samfund i år 2050. Biogas skal anvendes til opvarmning af bygninger, men først og fremmest skal det anvendes som brændstof til tunge køretøjer så som lastbiler.

 

I Hjørring Kommunes handlingsplan for Klima- og bæredygtighedsstrategien er de konkrete handlinger defineret på baggrund af Klimakommissionens anbefalinger. I denne handlingsplan står skrevet om biogas, at kommunen aktivt vil understøtte udbygning af biogas, ved dels at udlægge områder til biogasanlæg og ved at sikre biogasprojekter en effektiv, seriøs og hurtig myndighedsbehandling.

 

Kommuneplanen omfatter kun fælles biogasanlæg. Der anvendes den definition, som fremgår af aftalen mellem Miljøministeriet og KL om udarbejdelse af planlægning for større fælles biogasanlæg.

 

Her er et fælles anlæg defineret som et anlæg til produktion af biogas fra organisk materiale, primært bestående af husdyrgødning fra flere jordbrugsbedrifter, ejet og drevet af en selvstændig juridisk enhed, der er særskilt matrikuleret. Det forudsættes, at ”større fælles biogasanlæg” for langt størstedelen vil være anlæg, der behandler 200 ton husdyrgødning eller derover pr. døgn. 

Det er et statsligt mål, at op til 50 % af husdyrgødningen i landet kan anvendes til grøn energi i 2020 i form af biogas. For at opnå målet forudsættes det, at der gennemføres en kommunal planlægning for lokalisering af biogasanlæg.

 

Ved planlægning for lokalisering af fælles biogasanlæg skal der tages hensyn til primært beliggenhed i forhold til gylle/husdyrgrundlag. Hertil kommer hensyn til natur- og landskabsfredninger samt beskyttet natur og beskyttet landskab, kulturmiljøer og fredede fortidsminder, vej- og tilkørselsforhold samt nabohensyn.

 

Etablering af biogasanlæg har mange positive effekter både for samfundet, miljøet, klimaet og landbruget. Nogle af de positive effekter er:

 • Gødning og gylle udgør en stor uudnyttet biomasseressource, der kan bidrage væsentligt til fremtidens energiforbrug. Biogassen kan fortrænge fossile brændstoffer som f.eks. kul, der ellers benyttes til produktion af el og fjernvarme.
 • Biogasproduktion er i flere undersøgelser konstateret at være den billigste metode til at mindske drivhuseffekten, som er en konsekvens af emission af drivhusgasser.
 • Afgasning af husdyrgødning medfører et stærkt reduceret tab af metangas fra gylletanke. Metan er en drivhusgas, der er ca. 20 gange kraftigere end CO2. Effekten er derfor af væsentlig betydning for belastningen af atmosfæren med drivhusgasser.
 • Den afgassede gylle resulterer i en mindre fordampning af ammoniak fra marken efter udbringning. Derudover øger biogasproduktion tilgængeligheden af kvælstof for afgrøderne, og det resulterer i en bedre kvælstofudnyttelse.
 • Afgasset gødning lugter langt mindre end rå gylle. Det giver færre lugtgener i forbindelse med især forårsudbringningen af husdyrgødning.

(Kilde: Introduktion til biogasanlæg. Biogassekretariatet januar 2011)

 

Etablering af biogasanlæg kan altså være medvirkende til at løse en af tidens helt centrale problemstillinger, nemlig klimaproblematikken. Ved afbrænding af biogas frigøres der nemlig ikke fossilt bundet kulstof, som ved afbrænding af kul, olie og naturgas. Samtidig opsamles og udnyttes methan- og lattergas, som er væsentlige drivhusgasser. Dog er der også negative effekter ved biogasanlæg, som bl.a. omfatter:

 • Øget trafik. Transport af gødning og biomasse til og fra anlægget giver naturligvis anledning til øget trafik på vejene. Ofte placeres det dog ved det overordnede vejnet for at lette transporten, og i så tilfælde bliver den øgede trafik ofte beskeden i forhold til den allerede eksisterende. Allerede i dag er landbrug store enheder, hvor der hver dag kommer store biler til og fra med foder, korn, mælk og lign.
 • Risiko for lugtgener fra anlægget er ofte det lokalbefolkningen frygter mest. Ældre anlæg var ikke fra starten udstyret med lugtrenseanlæg, og der har været uheldige tilfælde med lugtgener. I dag vil det være muligt at mindske denne risiko betragteligt, hvis anlægget fra starten planlægges og etableres med et effektivt anlæg. Der findes ikke i Miljøstyrelsens Lugtvejledning faste krav om maksimale lugtkoncentrationer. I vejledningen findes udelukkende en anbefaling om dimensionering af skorsten og renseforanstaltninger, således at lugtkoncentrationen ikke overskrider 5 - 10 gange lugttærsklen, dvs. 5 - 10 lugtenheder (LE), i skel fra virksomheden til boligområde. I industri områder og det åbne land kan denne koncentration i visse tilfælde lempes med en faktor 2 - 3. I anlæggenes miljøgodkendelser opereres ofte med lugtgrænser på 10 LE i skel og 5 LE ved nærmeste nabo, hvilket således er væsentligt skærpede krav i forhold til vejledningens anbefalinger.
 • Visuelle gener. Et biogasfællesanlæg er ofte et stort anlæg, der ligger i det åbne land og derfor sjældent kan gemmes helt af vejen. Derfor er det vigtigt, at der foretages en god planlægning med hensyn til anlæggets arkitektur og indpasning i landskabet.

(Kilde: Introduktion til biogasanlæg. Biogassekretariatet januar 2011)

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

© Colourbox

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 


 

Klimastrategi