By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Klima Energi Grundvand Vindmøller Solenergi Biogas Miljø Affald Klimatilpasning Ferie - Fritid Kulturarv  

Hjørring Kommune ejer i fællesskab med Brønderslev Kommune affaldsselskabet AVV I/S. AVV tager sig primært af indsamling og behandling af affald til genanvendelse, forbrænding og deponering. Hovedkontoret og forbrændingen ligger i Hjørring.

 

Farligt affald håndteres af Modtagestation Vendsyssel I/S, som ligger i Hjørring. Modtagestationen ejes i fællesskab af Brønderslev, Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommuner.

 

For rensningsanlæg henvises til afsnittet om Rensningsanlæg og vandafledning.

  • At skabe rammerne for miljøvenlig affaldsbehandling med størst mulig genanvendelse og ressourceudnyttelse.
  • At opfylde statens overordnede affaldspolitik:
    • Størst mulig begrænsning af affaldsmængderne
    • Størst mulig genanvendelse
    • Mest mulig udnyttelse af energien ved forbrænding af affald
    • Mindst muligt affald til deponi

Forurenet jord og uorganisk affald skal så vidt muligt nyttiggøres i bygge- og anlægsprojekter, hvis det kan ske uden væsentlige miljømæssige problemer. Målet er at undgå unødig brug af værdifuld kapacitet på affaldsdeponierne.

 

Af hensyn til grundvandsbeskyttelsen bør genanvendelse af jord og uorganiske restprodukter ikke ske i områder med særlige drikkevandsinteresser og i indvindingsoplande til almene vandværker eller på arealer med bolig, børneinstitution, offentlig legeplads, rekreativt område, alment tilgængeligt område, kolonihave, sommerhusgrund eller institution.

 

Hjørring Kommune udarbejder hvert 4. år en affaldsplan med forslag til fremtidens affaldssortering og affaldsordninger overfor borgere og virksomheder. 

Affaldsplanlægning

Rammerne for de kommunale affaldsplaner forandrer sig løbende. I juni 2007 indgik en række af Folketingets partier aftale om ”Den nye affaldssektor”, som er fulgt op af Affaldsstrategi 2009-2012. Dette ligger til grund for den kommunale Affaldsplan 2009-2012.

 

Forbrænding og genanvendelse
Hjørring Kommune ejer i fællesskab med Brønderslev Kommune affaldsselskabet AVV I/S. AVV tager sig primært af indsamling og behandling af affald til genanvendelse, forbrænding og deponering. Affaldsmængderne i Danmark er stadig stigende. På trods af statens ønsker om nedbringelse af affaldsmængderne og øget genanvendelse vil der fortsat være behov for at deponere affald, samtidig med at stigende mængder tilføres forbrændingsanlæg.

 

Hver dag året rundt skaber hver dansker i gennemsnit 7 kg affald. Det svarer til en årlig produktion af affald på 13 millioner tons affald på landsplan. Det er en stor udfordring at sikre, at dette affald samles ind, og at det behandles på den rigtige måde. Det er også en stor udfordring at genanvende så meget af affaldet som muligt, således at de ressourcer, der er i affaldet, ikke går tabt.

 

En meget stor del af det genanvendelige affald fra industrien indsamles og behandles af private virksomheder (knusefirmaer, produkthandlere og entreprenører), mens AVV tager sig af genanvendeligt affald fra både husholdninger og erhverv. Affald til forbrænding og deponering varetages stort set udelukkende af AVV.

 

Deponier
AVV administrerer tre deponier - Rønnovsdal og Trynbakke i Hjørring Kommune samt Stadevej i Brønderslev Kommune.

 

Udover AVV-deponierne findes der et specialdepot ved Hirtshals Havn til deponering af havneslam.

 

Farligt affald
Farligt affald håndteres af Modtagestation Vendsyssel I/S, der ejes i fællesskab af Brønderslev, Hjørring, Læsø og Frederikshavn Kommuner.

 

Farligt affald, der tidligere blev kaldt olie- og kemikalie-affald, er affald, som kan udgøre en risiko for mennesker, dyr eller miljø, hvis det ikke håndteres og bortskaffes efter særlige retningslinjer.

 

Farligt affald har typisk følgende egenskaber:
Brandfarligt, sundhedsskadeligt, giftigt, ætsende, farligt for miljøet, smitsomt.

Affaldsbehandlingsanlæggene er placeret som vist på kort.

Der udlægges ikke arealer til udvidelse af eksisterende affaldsbehandlingsanlæg.

Der udlægges ikke arealer til etablering af nye affaldsbehandlingsanlæg.

Der kan i overensstemmelse med VVM-redegørelsen, som er bilag til kommuneplantillæg nr. 22, etableres et havbundssedimentdepot/spulefelt til forurenet havnesediment på Hirtshals Østhavn, som det fremgår af figur 3.

Figur 3
Figur 3


 

Sideløbende med udarbejdelsen af Kommuneplan 2013 arbejder AVV med ønsker om udvidelser med forventet omfang på ca. 3,6 ha af eksisterende arealer til deponi af affald. Disse udvidelser forudsætter udarbejdelse af kommuneplantillæg og lokalplan.

Anlæg til forbrænding af affald skal placeres, så den producerede energi kan udnyttes effektivt. Det skal dokumenteres, at energien fra affaldsforbrænding kan nyttiggøres på en hensigtsmæssig måde i sammenhæng med øvrig energiforsyning. Der skal således forelægge aftaler om en stabil afsætning af den forventede produktion af både el og varme.
 
Jf. miljøbeskyttelseslovens § 50 b må kommunalbestyrelsen kun godkende nye affaldsforbrændingsanlæg eller udvidelsen af eksisterende affaldsforbrændingsanlæg efter varmeforsyningsloven eller efter regler udstedt i henhold til varmeforsyningsloven, hvis miljøministeren har godkendt, at det fornødne affaldsgrundlag er til stede i området, hvorfra anlægget forventes at modtage affald.
Nye deponeringsanlæg skal placeres under hensyntagen til miljø-, landskabs- og naturinteresser, herunder grundvandsinteresser.

Anlæg til deponering kan af hensyn til grundvandsinteresser placeres kystnært, hvis der ikke findes andre områder. Placeringen må dog ikke tilsidesætte hensyn til natur, landskab og miljø.

Der udlægges ikke arealer til etablering af nye affaldsdeponier.
 
Ved etablering af nye anlæg skal det godtgøres, at placeringen ikke strider mod miljø- og naturinteresser, herunder grundvandsinteresser, og at der er andre forhold (f.eks. transport), der taler for en anden placering.

I Hjørring Kommune vil en kystnær placering af deponier ikke være hensigtsmæssig grundet hensynet til natur- og landskabsværdier. Derudover vil en kystnær placering kræve øget transport.
Nye affaldsdeponeringsanlæg kan kun placeres efter forudgående kommuneplanlægning med
Vurdering af anlæggets Virkning på Miljøet (VVM-redegørelse).

Som led i at dække behovet for yderligere deponeringskapacitet er der mulighed for at genåbne de deponeringsanlæg, der ikke er fyldt op, og som samtidig opfylder miljøkravene.

 

Tømning af affald

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 


 

 Affaldsplan 2009-2012