By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Turisme Overnatningsanlæg og sommerhusområder Fritidsfaciliteter Kulturarv  

I Hjørring Kommune findes et alsidigt udvalg af overnatningsmuligheder – feriecentre og hoteller, sommerhuse, vandrerhjem, campingpladser, primitive overnatningspladser og shelters.

 

Gennem udpegninger til placering af overnatningsmuligheder kan kommunen skabe mulighed for at forøge aktiviteter og udvikling i ét område - og aflaste andre.

  • At kommunen skal være et levende turistmål med et bredspektret overnatningstilbud.
  • At kapacitet og rummelighed inden for eksisterende sommerhusområder, feriecentre, hoteller, kroer pensionater og særlige ferieområder skal udnyttes bedst muligt og nye arealudlæg begrænses
  • At kvalitetsforbedring af de eksisterende sommerhusområder, feriecentre, hoteller, kroer, pensionater og særlige ferieområder skal fremmes
  • At hoteller i kystområderne skal fastholdes til hotelformål.
  • At hoteller og feriecentre i kommunen udvikler potentialet indenfor kursus- og konferencebranchen, hvilket kan bidrage til en forlængelse af sæsonen.
  • At kysterne skal aflastes gennem udlæg af særligt ferie- og fritidsområde i indlandet på aksen Hjørring-Hirtshals og i det udlagte indlandsferieområde ved Tolne-Mosbjerg
  • At fællesarealer i eksisterende sommerhusområder kan inddrages til nye sommerhusgrunde som erstatning for de sommerhusgrunde, der forsvinder som følge af kysterosionen.
  • At udvide kapaciteten i de primitive overnatningstilbud i forbindelse med de rekreative stier og ridestierne. 

Det er vigtigt, at de eksisterende feriecentre og hoteller i de kystnære områder fastholdes, så der fortsat er en bred vifte af overnatningsmuligheder for de forskellige turistkategorier. Ligeledes er det vigtigt at fastholde det udlagte indlandsferieområde i Tolne-Mosbjerg.

 

Det vurderes, at der i planperioden generelt er tilstrækkelig overnatningskapacitet målt i antal senge i kommunen. Der er behov for, at de eksisterende overnatningsanlæg sikres og kvalitetsudvikles med nye faciliteter. Der er ligeledes behov for, at hotelkapaciteten udvides i Hjørring og Hirtshals.

 

Der er kun meget begrænsede muligheder for arealudlæg i kystnærhedszonen. Det betyder, at placering af nye overnatningsanlæg, herunder hoteller og feriecentre, som hovedregel skal ske uden for kystnærhedszonen og i øvrigt i tilknytning til byer i bymønstret for at medvirke til at understøtte servicen i disse byer. Nye hoteller og feriecentre skal afpasses i størrelse efter det pågældende lokalsamfund, blandt andet af hensyn til lokalbefolkningen.

 

De eksisterende hoteller og feriecentre i de kystnære områder skal fastholdes til hotelformål, så der stadig er en bred vifte af overnatningsmuligheder for de forskellige turistkategorier. Kapaciteten i de eksisterende hoteller, feriecentre, kroer og pensionater skal søges udnyttet bedst muligt, da der ikke kan forventes udlagt nye områder i de kystnære områder.

 

De eksisterende sommerhusområder skal fastholdes til ferieformål. Sikringen skal ske både for at tilgodese befolkningens behov for rekreation på velbeliggende steder ud til hav og strand og for fortsat at have et kvalitetsprodukt at udleje til de turister, der foretrækker at bo i sommerhus.

 

Kapaciteten i de eksisterende sommerhusområder og campingpladser skal udnyttes bedst muligt, før der udlægges nye områder, som kun kan udlægges uden for kystnærhedszonen.

 

Der forventes at ske en udvikling af branchen i form af kursus- og konferencefaciliteter. Hvis hoteller og feriecentre i kommunen udvikler potentialet indenfor kursus- og konferencebranchen, kan det bidrage til en udvidelse af sæsonen. Der skal samtidig ske en udvidelse af seværdighedernes åbningssæson.

 

Der ses et udviklingspotentiale i udlæg af et større ferie-fritidsområde i indlandet på aksen mellem Hirtshals og Hjørring, som skal rumme en blanding af overnatningsmuligheder, oplevelser og aktiviteter. Området skal kunne imødekomme den stigende efterspørgsel, der er en følge af udviklingen af færgeruterne mellem Hirtshals og flere destinationer i Norge, og tendensen til at mini-ferier bliver en fast bestanddel af forbrugsmønstret indenfor turisterhvervet.

 

Etablering af et nyt område med ferie- og fritidsanlæg i indlandet skal desuden ske med henblik på at aflaste de mest besøgte kystområder og for at styrke balancen mellem kystområder og aktiviteter i indlandet.

 

Det er ligeledes vigtigt at fastholde det udlagte indlandsferieområde ved Tolne-Mosbjerg. Ferieområdet skal rumme mulighed for en bred vifte af overnatningsmuligheder spredt fra kroer og værelser til hytter og teltpladser.

 

Kysterosionen betyder, at der over tid forsvinder sommerhusgrunde. For at imødekomme de berørte sommerhusejere kan der i samarbejde med de øvrige sommerhusejere i de pågældende områder gennemføres en ny lokalplanlægning, hvor fællesarealer mv. inddrages som erstatningsgrunde.

 

Der skal sikres muligheder for, at der langs de rekreative sier kan etableres primitive lejrpladser med shelters. Ved ridestierne skal der gives muligheder for at der kan etableres høhoteller og overnatningsfaciliteter f.eks. på landbrugsejendomme.

Overnatningsanlæg er sommerhuse, campingpladser, hytter, feriecentre, feriebyer, hoteller, kroer, pensionater, vandrerhjem eller anden bebyggelse til ferie- og fritidsformål med henblik på overnatning.

 

Antallet af sommerhuse er i 2012 på ca. 6000 mens der er knap 700 ledige grunde i udlagte områder. Antallet af sommerhuse til udlejning er skønnet til ca. 1/3 af husene.

 

De første sommerhuse i kommunen blev bygget kort efter år 1900 som store, smukke villaer på klittoppe langs Vesterhavskysten som f.eks. i Lønstrup. I 1920’erne blev de første kolonihavelignende sommerhusbebyggelser taget i brug af almindelige lokale beboere. Mange af disse første huse og bebyggelser er i dag bevaringsværdige.

Se mere om: kulturarv

 

Kommunen rummer flere feriecentre, hvor Skallerup Klit er det største. Derudover er der en lang række hoteller, kroer og pensionater fordelt over hele kommunen, dog med en overvægt i kystområderne.

 

Der blev i 1979 indført et stop for hoteller i de kystnære områder for at forhindre flere hoteller og feriecentre i strandkanten. Dette førte samtidig til et krav om, at de eksisterende anlæg skulle fastholdes til hotelformål. Hotellerne og feriecentrene blev vurderet som en vigtig ressource, der ikke længere kunne erstattes med nye ferieanlæg.

 

Der er 17 campingpladser i Hjørring Kommune med en kapacitet på ca. 3.500 pladser. Campingpladserne ligger primært langs kysten samt ved hovedby og områdebyerne. De største pladser: Kjul Camping, Aabo Camping, Gl. Klitgaard Camping og Hytteby samt Grønhøj Strand Camping har hver mere end 400 pladser.

 

Hoteller

Et hotel er en erhvervsmæssigt drevet virksomhed for modtagelse af overnattende gæster med mulighed for servering. Virksomheden skal opfylde lov om hotel og restaurationsvirksomhed, hvor en serveringsmulighed er et krav. Et hotel defineres som et sammenhængende bygningskompleks med værelser/lejligheder og restaurant. Hotellets størrelse angives i enheder (inden for hovedby og områdebyer) og i faste sengepladser (uden for hovedby og områdebyer).

 

Enkeltværelse: 1 enhed = 1 sengeplads

Dobbeltværelse: 1 enhed = 2 sengepladser

Ferielejlighed: 1 enhed = 5 sengepladser, med mindre andet er oplyst

 

Kroer og pensionater

En kro er primært et lokalt spisested med få værelser (gæstgiveri). Hvis der er færre end 8 sengepladser/6 værelser, kræves udlejningstilladelse efter lov om sommerhuse og campering. Hvis der er mere end 8 sengepladser/6 værelser, skal lov om hotel og restaurationsvirksomhed opfyldes.

 

Et pensionat er en erhvervsvirksomhed drevet for modtagelse af overnattende gæster i mindst 6 nætter med mulighed for servering (eventuelt kun 3 nætter efter politiets og kommunens tilladelse).

 

Kroer og pensionaters størrelser opgøres i enheder/sengepladser på samme måde som hoteller.

 

Feriebyer og feriecentre

Feriebyer og feriecentre består af flere huse på samme parcel opført til ferie- og fritidsformål omkring fællesanlæg. For feriebyer og feriecentre regnes med enheden »et hus« en ferielejlighed 6 senge pladser. Feriebyer og feriecentre kan beskrives som koncentrerede feriebolig bebyggelser med tilhørende fællesfaciliteter. Karakteristisk for anlæggene er, at udlejningen normalt sker på ugebasis, og at der er tale om lejligheder eller mindre huse med køkken og andre faciliteter.

 

Feriebyer og feriecentre forudsætter udlejningstilladelse efter lov om sommerhuse og campering, hvis der sker udlejning i mere end 5 døgn ad gangen. Kortere ophold (hoteldrift) kan følge reglerne i hotel og restaurationsloven. Feriecentre vil som regel skulle have tilladelse efter begge love, mens de almennyttige feriecentre drives med udlejningstilladelse efter sommerhusloven.

 

Vandrerhjem

Vandrerhjem tilbyder billige overnatninger i værelser og sovesale til turister med vandrehjemskort. Der er mulighed for selvhusholdning og aktiviteter. Bygningerne er enkle og består som regel af et samlet bygningskompleks, men kan også være delt op i huse eller hytter, eller være indrettet i gamle bygninger. De fleste vandrerhjem er tilknyttet den landsdækkende vandrerhjems organisation. Vandrerhjem er ikke hoteller, dvs. der er begrænsninger vedrørende konferencer, restaurationsdrift og lignende. Kapaciteten opgøres i sengepladser

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

Sommerhus langs kysten

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 

Kort til retningslinje 9.6: Indlandsferieområde Tolne-Mosbjerg delområder