By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Turisme Overnatningsanlæg og sommerhusområder Fritidsfaciliteter Kulturarv  

Friluftliv og fritidsfaciliteterne er en væsentligt del af ferie – fritidsområdet. Det drejer sig dels om større aktivitets- og attraktionsanlæg som dyreparker, oplevelsescentre museer, svømmeanlæg, golfbaner og lign samt dels om kolonihaver og idrætsanlæg ved lokalbyer og landsbyer.

 • At kvalitetsforbedring af de eksisterende attraktionsanlæg skal fremmes. Herunder tilgængelighed for alle.
 • At opnå en bedre udnyttelse af eksisterende fritidsanlæg.
 • At borgerne tilbydes en bred vifte af lokale fritidsfaciliteter, som f.eks. kolonihaver og diverse idrætsanlæg.
 • At indtænke klimatilpasning i nye udendørs by og bynære fritidsanlæg specielt med henblik på lokal afledning af regnvand i tilfælde af ekstremregn.

Hjørring kommune er rig på fritidsfaciliteter. Borgere og turister skal have mulighed for at opleve kommunens store og mange kvaliteter. Der er et særligt behov for løbende at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de eksisterende tilbud.

 

De eksisterende attraktions- og aktivitetsanlæg samt idrætsanlæg i landzone sikres mulighed for nødvendige kvalitetsforbedringer, men mulighed for udvidelse af de enkelte anlæg skal vurderes i hvert enkelt tilfælde ud fra de samlede retningslinjer i kommuneplanen.

 

Det er vigtigt, at kommunens borgere er fysisk aktive og skal derfor have adgang til en bred vifte af lokale fritidsfaciliteter og friluftsoplevelser jf. Hjørring Kommunes sundhedspolitik. Dette skal ske gennem en løbende forbedring af eksisterende faciliteter suppleret med udvikling af nye og gennem en forbedring af adgang for alle til naturområderne og kysten. De rekreative cykel- og vandreruter forbinder kommunens byer med de rekreative områder.

 

Ønsket om at indtænke klimatilpasning i nye fritidsfaciliteter har baggrund i at fritidsfaciliteterne ofte optager arealer, der naturligt er robuste over for periodisk oversvømmelse. Samtidig er de ofte placeret i byerne eller bynært. Det er således hensigtsmæssigt at indtænke afledning af store regnvandsmængder til disse områder frem for bebyggede områder. 

Attraktions- og aktivitetsanlæg har til formål at øge eller forbedre mulighederne for at anvende de rekreative områders kvaliteter eller at etablere tilbud, som ikke forekommer naturligt.

Den første gruppe omfatter veje, cykel- og vandrestier, ridestier, parkeringspladser, mindre museer og informationssteder og lign.

 

Den anden gruppe omfatter golfbaner, svømmeanlæg, vandlande, travbaner, motorbaner og andre sportsanlæg, dyreparker/funfarme, forlystelsesparker og oplevelsescentre, areal til rollespil, paintball-baner, fodboldgolf, frisbeebaner, museer, gallerier og lign.

 

Mange aktivitetsanlæg kan medvirke til at forlænge turistsæsonen.

 

Idrætsanlæg i landzone omfatter både mindre idrætsanlæg ved lokalbyer og landsbyer og store arealkrævende anlæg som golfbaner.

 

Der arbejdes på flere niveauer for at sikre og forbedre adgangen til og rammerne for friluftsliv For at styrke mulighederne for et varieret friluftsliv i kommunen skal der sættes ind på flere fronter: Rekreative cykel-, gang- og ridestier, primitive lejr- og rastepladser, minimuseer, informationsfoldere og guidede ture hører med til de virkemidler, der kan fremme friluftslivet i kommunen. En vigtig forudsætning er, at de planlagte cykel-, vandre- og ridestier bliver anlagt, og at belægninger, skilte og information vedligeholdes.

 

Rekreative stier er behandlet i afsnittet om Veje og stier.

 

Etablering af anlæg for støjende friluftsaktiviteter som f.eks. motor- og skydebane er en særlig udfordring. da det er aktiviteter som de færreste ønsker at være nabo til, men som er en del af fritidslivet for mange.

 

Kolonihaver fungerer som en integreret del af byerne og medvirker til at give bybefolkningen muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Der er kolonihaveområder ved Hirtshals, Hjørring, Løkken og Sindal. Der skønnes ikke at være behov for nyudlæg i planperiode.

Overnatnings-anlæg:

 

Sommerhuse, campingpladser, hytter, feriecentre, feriebyer, hoteller, konferencecentre, kroer, pensionater, vandrerhjem eller anden bebyggelse til ferie- og fritidsformål med henblik på overnatning.

 

Overnatningsanlæg opdeles i to grupper:

 • særligt betydende
 • mindre betydende. 

Attraktions- og aktivitetsanlæg

Anlæggene har til formål enten at forøge eller forbedre mulighederne for at anvende de rekreative områders kvaliteter eller at etablere tilbud, som ikke forekommer naturligt.

 

Attraktions- og aktivitetsanlæggene opdeles i to grupper:

 • særligt betydende
 • mindre betydende. 

 

Særligt betydende ferie- og fritidsanlæg

Særligt betydende ferie- og fritidsanlæg har betydning for mere end netop det lokalområde, hvori de er placeret. Det betyder blandt andet, at der må stilles andre krav til deres placering end til mindre anlæg.

 

Særligt betydende ferie- og fritidsanlæg:

Sommerhuse, hoteller, moteller, vandrerhjem, campingpladser, feriecentre, feriebyer, og andre større anlæg med overnatningsmulighed. Endvidere større attraktions- og aktivitetsanlæg, der har mere end et lokalt kundeopland. Det drejer sig f.eks. om golfbaner, motorbaner, forlystelsesparker, dyreparker/funfarme, og anlæg med servering.

 

Mindre betydende ferie- og fritidsanlæg

Mindre betydende ferie- og fritidsanlæg:

Spejderhytter, lejrskoler, primitive lejrpladser med 4-5 teltpladser og bivuakker, badebroer, lokale stier, kroer og pensionater med op til 10 sengepladser, bondegårdsferie samt fritidsanlæg til brug for den lokale befolkning, det vil sige idrætsbaner og haller, kolonihaver mv. samt forholdsvis mindre primitive anlæg, som areal til rollespil, paintball-baner, fodboldgolf, frisbeebaner og lign. og hvor der ikke opføres væsentlig ny bebyggelse, men alene mindre bygninger til grejopbevaring. Der må kun ske nænsom indretning af arealerne udført i naturmaterialer i naturlige farver eller i mørke, matte, grønne eller sorte farver. Evt. ny beplantning skal holdes i stedtypiske sorter. Der må ikke være kiosk eller servering i forbindelse med anlægget.

Udlg af areal til nye srligt betydende ferie- og fritidsanlg skal ske i tilknytning til byer i bymnstret.

Undtaget herfra er arealudlg til stedbundne srligt betydende ferie- og fritidsanlg.
 
Srligt betydende ferie- og fritidsanlg er sommerhuse, hoteller, moteller, vandrerhjem, campingpladser, feriecentre, feriebyer, og andre strre anlg med overnatningsmulighed. Endvidere strre attraktions- og aktivitetsanlg, der har mere end et lokalt kundeopland. Det drejer sig f.eks. om golfbaner, motorbaner, forlystelsesparker, dyreparker/funfarme og anlg med servering.

Udlg af areal til nye srligt betydende ferie- og fritidsanlg skal ske i tilknytning til byer i bymnstret for at medvirke til at understtte servicen i disse byer.

Ved placering af srligt betydende ferie- og fritidsanlg skal der ske en afvejning med de vrige arealinteresser i det bne land - det vil bl.a. sige landbrug, rstofudnyttelse, vandindvinding, beskyttelse af landskab og natur, kulturmilj, kystinteresser samt alment friluftsliv.

Nye srligt betydende ferie- og fritidsanlg skal afpasses i strrelse efter det pgldende lokalsamfund, blandt andet af hensyn til lokalbefolkningen.

Nye arealudlg til stedbundne srligt betydende ferie- og fritidsanlg vil typisk fordele sig mellem oplevelsestilbud og kulturarv. Det er i den sammenhng srligt vigtigt at iagttage kommunens beskyttelsesinteresser.
Ved udlg af arealer til ferie- og fritidsanlg skal der sikres tilgngelighed til anlgget for alle befolkningsgrupper.
 
Retningslinjen glder bde i forbindelse med de srligt betydende og de mindre betydende ferie-fritidsanlg.
P infrastrukturaksen mellem Hjrring og Hirtshals kan der gennemfres planlgning for et nyt ferie- og fritidsomrde. Omrdet forventes at indeholde ferieboliger, hotel og attraktionsanlg.

I den videre planlgning skal der arbejdes for, at omrdets placering og afgrnsning afvejes og indpasses i forhold til bevaringsinteresser i form af srlige naturomrder, landskab og dale, kologiske forbindelser og srlige drikkevandsomrder mv.
 
Der ses et udviklingspotentiale i udlg af et strre ferie-fritidsomrde p aksen mellem Hirtshals og Hjrring, som skal rumme en blanding af overnatningsmuligheder, oplevelser, aktiviteter. Etablering af et nyt omrde med ferie- og fritidsanlg skal desuden ske med henblik p at aflaste de mest besgte kystomrder og for at styrke balancen mellem kystomrder og aktiviteter i indlandet.

Ferie- og fritidsomrde forventes at rumme ferieboliger, hotel- og kongresfunktioner og attraktionsanlg. Planlgningen af ferie- og fritidsomrdet skal ske gennem udarbejdelse af kommuneplantillg med miljvurdering og lokalplanlgning. Som en del af planlgningsprocessen skal indg forholdet til den overordnede Turismepolitik og indpasning med respekt for omgivelserne.
Udlg af areal til nye kolonihaver kan kun ske i forbindelse med byudvikling i hovedbyen og omrdebyerne.
 
Baggrunden for bestemmelsen er at kolonihaveomrder nskes integreret som en naturlig del af byudviklingen. Det vurderes, at der kun vil vre behov for kolonihaver i hovedbyen og omrdebyerne.

Varige kolonihaver:
Kolonihaveomrderne i Danmark blev, med vedtagelse af Lov om Kolonihaver pr. 1. november 2001, varige med mindre ejeren inden denne dato havde meddelt Miljministeriet, at kolonihaveomrdet skulle vre et ikke varigt kolonihaveomrde. Formlet med denne lovgivning er at sikre, at kolonihaverne fortsat kan vre en vsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskftigelse i fritiden. Med kolonihaveloven indfrtes begrebet 'et varigt kolonihaveomrde'.

Nedlggelser af kolonihaver:
Et varigt kolonihaveomrde kan kun nedlgges efter tilladelse givet af den kommune som kolonihaveomrdet ligger i. Tilladelsen kan pklages til Naturklagenvnet. Kommunerne kan kun give tilladelse til nedlggelse af et varigt kolonihaveomrde, hvis vsentlige samfundsmssige hensyn gr det ndvendigt at disponere over arealet til et forml, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Samtidig skal der ? inden omrdet ryddes ? tilvejebringes et nyt kolonihaveomrde, som kan erstatte det omrde som nedlgges. Det understreges i loven, at vsentlige samfundsmssige hensyn normalt ikke omfatter opfrelse af boliger eller bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder.

Kolonihaver i Hjrring Kommune:
Ljbjerg - ved Aalborgvej, Hirtshals
Bakkehj* - ved Nejsthaven, Hirtshals
Eriks Minde - ved Hirtshalsvej, Hjrring
Brnderup - ved Karolinesvej, Hjrring
Teglgrden* - ved Fredrikshavnsvej, Sindal
Farmen - i sendrup ved Lkken
*) ligger i byzone

I det bne land skal friluftsinteresserne sges indpasset sammen med de vrige interesser, og der lgges vgt p en flersidig anvendelse.

I de srligt vrdifulde beskyttede omrder kan der etableres mindre anlg og stttepunkter til brug for friluftslivet, der efter kommunens vurdering ikke forringer naturvrdierne.

 

Friluftslivets interesser fr stadig hjere prioritet og breder sig derfor ogs i det bne land til en stadig strre del af det bne land. Anlg af cykelstier, vandrerruter og ridestier med stttepunkter er et eksempel p, at friluftslivet bliver mere udbredt i hele det bne land.

Med vksten i friluftslivet skal det vre muligt at indpasse friluftsanlg sammen med de vrige interesser i det bne land. Men friluftsanlg indbyrdes skal ogs indg i muligheder for flersidig arealanvendelse. Ved at samordne interesserne, s konflikter imdegs, kan friluftslivet opn strre indhold og kvalitet.

Mange former for friluftsaktiviteter er rettet mod de srligt vrdifulde beskyttede interesseomrder, blandt andet fordi disse omrder indeholder meget spndende og varierede oplevelsesmuligheder. Nogle af de srligt vrdifulde beskyttelses-omrder ligger i tilknytning til bysamfund og sommerhusomrder og er derfor attraktive for bde daglig fritidsudvelse og besgende turister.

Retningslinjen giver mulighed for etablering af f.eks. primitive overnatningsanlg og andre mindre anlg og stttepunkter. Retningslinjen medfrer, at Byrdet kan planlgge for en rekreativ udnyttelse af de srlige beskyttelsesomrder, s disse bliver tilgngelige for en strre offentlighed, uden at den fortsatte eksistens og egenart af disse vrdier trues.

Planlgning og udbygning af skyde- og motorsportsbaner skal som hovedregel ske med udgangspunkt i, at hver enkelt bane udnyttes bedst muligt, at der opns en hensigtsmssig geografisk placering, og at ndringer hviler p et bredygtigt grundlag.
 
Ved en skydebane forsts et landareal, der regelmssigt benyttes til skydning med hndvben med skarp ammunition. Ved regelmssigt forsts, at det samme areal benyttes mere end 5 dage om ret. Skydebaner skal miljgodkendes efter kapitel 5 i miljbeskyttelsesloven. Sjldent benyttede skydepladser skal ikke miljgodkendes, men reguleres derimod efter miljbeskyttelseslovens 42.

Ved sjldent benyttede skydepladser forsts:
Pladser, der kun anvendes i op til 5 dage om ret inden for tidsrummet kl. 7 21 p hverdage eller kl. 9-16 p lrdage, og
Kun samtidigt benyttes af f personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig afstand, hvilket i dette tilflde vil sige 300 meter fra den nrmeste bolig og dennes udendrs opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
Hvor der ikke er faste baneanlg

Som et eksempel p en skydeplads kan nvnes en plads, der anvendes til jagtprver og lignende.

Ved planlgning eller udbygning af motorsportsbaner skal der foreligge konsekvensberegninger af stjniveauet ved de nrmeste og mest belastede boliger. Beregningerne skal desuden vise udstrkningen af stjkonsekvensomrdet.

Lkken Lmole, fiskerihavnen og molelejet, som er vist p kortet, skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlgning omfattende:

 • Renovering af Lkken Lmole.
 • Fastholdelse af havneaktiviteter og fiskerierhvervets faciliteter.
 • I tilknytning til fiskerierhvervets faciliteter skal der kunne opstilles/opfres mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter. Herunder skal der sikres mulighed for at anlgge et befstet areal til forbedring af handicappedes adgang til at kunne g i vandet og komme ud p molen.
 

Lmolen skal renoveres for at kunne fortstte sin eksistens og funktion. Der er ivrksat et projekt for molens renovering. I den forbindelse er der nsker om at forbedre adgangs- og serviceforholdene til den brede strand for kystbyens borgere og de mange turister.

Lkken har en aktiv kystfiskerflde. Der fiskes som traditionelt ved Vestkysten med fartjer, der trkkes p land med spil. Lkken-fiskerne har egen bygning ved molelejet, et hummerhus og en spilbygning. Hele havnen og molelejet er omfattet klitfredning.

Retningslinjen giver mulighed for at koncentrere og forbedre adgangsforholdene til stranden via Sdr. Strandvej. Der er hensigten, at adgangen skal suppleres med en befstelse af stranden p et mindre areal til at sikre nye bade- og adgangsmuligheder for handicappede. Der gives ogs mulighed for at forbedre servicefaciliteterne ved en af landets mest besgte strande med bl.a. toiletter.

Der gives mulighed for en integreret planlgning af lmolens istandsttelse, opretholdelse af havneaktiviteterne og fiskerierhvervets bygninger, forbedring af adgangsforholdene til stranden, etablering af enkelte servicebygninger til strand- og badeliv og servicebygninger til maritime frilufts- og sportsaktiviteter. Servicebygningerne skal opstilles/opfres under hensyntagen til klitfredningsinteresserne. Opprioriteringen af Sdr. Strandvej vil medvirke til et mindre slid p omrdets vrige klitarealer.

Se nyt rammeomrde 600.3150.65 Havneerhverv, Lkken Moleleje.

 

Vandhuset i Hjørring

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort