By Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Turisme Overnatningsanlæg og sommerhusområder Fritidsfaciliteter Kulturarv  

Friluftliv og fritidsfaciliteterne er en væsentligt del af ferie – fritidsområdet. Det drejer sig dels om større aktivitets- og attraktionsanlæg som dyreparker, oplevelsescentre museer, svømmeanlæg, golfbaner og lign samt dels om kolonihaver og idrætsanlæg ved lokalbyer og landsbyer.

 • At kvalitetsforbedring af de eksisterende attraktionsanlæg skal fremmes. Herunder tilgængelighed for alle.
 • At opnå en bedre udnyttelse af eksisterende fritidsanlæg.
 • At borgerne tilbydes en bred vifte af lokale fritidsfaciliteter, som f.eks. kolonihaver og diverse idrætsanlæg.
 • At indtænke klimatilpasning i nye udendørs by og bynære fritidsanlæg specielt med henblik på lokal afledning af regnvand i tilfælde af ekstremregn.

Hjørring kommune er rig på fritidsfaciliteter. Borgere og turister skal have mulighed for at opleve kommunens store og mange kvaliteter. Der er et særligt behov for løbende at vedligeholde og forbedre kvaliteten af de eksisterende tilbud.

 

De eksisterende attraktions- og aktivitetsanlæg samt idrætsanlæg i landzone sikres mulighed for nødvendige kvalitetsforbedringer, men mulighed for udvidelse af de enkelte anlæg skal vurderes i hvert enkelt tilfælde ud fra de samlede retningslinjer i kommuneplanen.

 

Det er vigtigt, at kommunens borgere er fysisk aktive og skal derfor have adgang til en bred vifte af lokale fritidsfaciliteter og friluftsoplevelser jf. Hjørring Kommunes sundhedspolitik. Dette skal ske gennem en løbende forbedring af eksisterende faciliteter suppleret med udvikling af nye og gennem en forbedring af adgang for alle til naturområderne og kysten. De rekreative cykel- og vandreruter forbinder kommunens byer med de rekreative områder.

 

Ønsket om at indtænke klimatilpasning i nye fritidsfaciliteter har baggrund i at fritidsfaciliteterne ofte optager arealer, der naturligt er robuste over for periodisk oversvømmelse. Samtidig er de ofte placeret i byerne eller bynært. Det er således hensigtsmæssigt at indtænke afledning af store regnvandsmængder til disse områder frem for bebyggede områder. 

Attraktions- og aktivitetsanlæg har til formål at øge eller forbedre mulighederne for at anvende de rekreative områders kvaliteter eller at etablere tilbud, som ikke forekommer naturligt.

Den første gruppe omfatter veje, cykel- og vandrestier, ridestier, parkeringspladser, mindre museer og informationssteder og lign.

 

Den anden gruppe omfatter golfbaner, svømmeanlæg, vandlande, travbaner, motorbaner og andre sportsanlæg, dyreparker/funfarme, forlystelsesparker og oplevelsescentre, areal til rollespil, paintball-baner, fodboldgolf, frisbeebaner, museer, gallerier og lign.

 

Mange aktivitetsanlæg kan medvirke til at forlænge turistsæsonen.

 

Idrætsanlæg i landzone omfatter både mindre idrætsanlæg ved lokalbyer og landsbyer og store arealkrævende anlæg som golfbaner.

 

Der arbejdes på flere niveauer for at sikre og forbedre adgangen til og rammerne for friluftsliv For at styrke mulighederne for et varieret friluftsliv i kommunen skal der sættes ind på flere fronter: Rekreative cykel-, gang- og ridestier, primitive lejr- og rastepladser, minimuseer, informationsfoldere og guidede ture hører med til de virkemidler, der kan fremme friluftslivet i kommunen. En vigtig forudsætning er, at de planlagte cykel-, vandre- og ridestier bliver anlagt, og at belægninger, skilte og information vedligeholdes.

 

Rekreative stier er behandlet i afsnittet om Veje og stier.

 

Etablering af anlæg for støjende friluftsaktiviteter som f.eks. motor- og skydebane er en særlig udfordring. da det er aktiviteter som de færreste ønsker at være nabo til, men som er en del af fritidslivet for mange.

 

Kolonihaver fungerer som en integreret del af byerne og medvirker til at give bybefolkningen muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Der er kolonihaveområder ved Hirtshals, Hjørring, Løkken og Sindal. Der skønnes ikke at være behov for nyudlæg i planperiode.

Overnatnings-anlæg:

 

Sommerhuse, campingpladser, hytter, feriecentre, feriebyer, hoteller, konferencecentre, kroer, pensionater, vandrerhjem eller anden bebyggelse til ferie- og fritidsformål med henblik på overnatning.

 

Overnatningsanlæg opdeles i to grupper:

 • særligt betydende
 • mindre betydende. 

Attraktions- og aktivitetsanlæg

Anlæggene har til formål enten at forøge eller forbedre mulighederne for at anvende de rekreative områders kvaliteter eller at etablere tilbud, som ikke forekommer naturligt.

 

Attraktions- og aktivitetsanlæggene opdeles i to grupper:

 • særligt betydende
 • mindre betydende. 

 

Særligt betydende ferie- og fritidsanlæg

Særligt betydende ferie- og fritidsanlæg har betydning for mere end netop det lokalområde, hvori de er placeret. Det betyder blandt andet, at der må stilles andre krav til deres placering end til mindre anlæg.

 

Særligt betydende ferie- og fritidsanlæg:

Sommerhuse, hoteller, moteller, vandrerhjem, campingpladser, feriecentre, feriebyer, og andre større anlæg med overnatningsmulighed. Endvidere større attraktions- og aktivitetsanlæg, der har mere end et lokalt kundeopland. Det drejer sig f.eks. om golfbaner, motorbaner, forlystelsesparker, dyreparker/funfarme, og anlæg med servering.

 

Mindre betydende ferie- og fritidsanlæg

Mindre betydende ferie- og fritidsanlæg:

Spejderhytter, lejrskoler, primitive lejrpladser med 4-5 teltpladser og bivuakker, badebroer, lokale stier, kroer og pensionater med op til 10 sengepladser, bondegårdsferie samt fritidsanlæg til brug for den lokale befolkning, det vil sige idrætsbaner og haller, kolonihaver mv. samt forholdsvis mindre primitive anlæg, som areal til rollespil, paintball-baner, fodboldgolf, frisbeebaner og lign. og hvor der ikke opføres væsentlig ny bebyggelse, men alene mindre bygninger til grejopbevaring. Der må kun ske nænsom indretning af arealerne udført i naturmaterialer i naturlige farver eller i mørke, matte, grønne eller sorte farver. Evt. ny beplantning skal holdes i stedtypiske sorter. Der må ikke være kiosk eller servering i forbindelse med anlægget.

Udlæg af areal til nye særligt betydende ferie- og fritidsanlæg skal ske i tilknytning til byer i bymønstret.

Undtaget herfra er arealudlæg til stedbundne særligt betydende ferie- og fritidsanlæg.
 
Særligt betydende ferie- og fritidsanlæg er sommerhuse, hoteller, moteller, vandrerhjem, campingpladser, feriecentre, feriebyer, og andre større anlæg med overnatningsmulighed. Endvidere større attraktions- og aktivitetsanlæg, der har mere end et lokalt kundeopland. Det drejer sig f.eks. om golfbaner, motorbaner, forlystelsesparker, dyreparker/funfarme og anlæg med servering.

Udlæg af areal til nye særligt betydende ferie- og fritidsanlæg skal ske i tilknytning til byer i bymønstret for at medvirke til at understøtte servicen i disse byer.

Ved placering af særligt betydende ferie- og fritidsanlæg skal der ske en afvejning med de øvrige arealinteresser i det åbne land - det vil bl.a. sige landbrug, råstofudnyttelse, vandindvinding, beskyttelse af landskab og natur, kulturmiljø, kystinteresser samt alment friluftsliv.

Nye særligt betydende ferie- og fritidsanlæg skal afpasses i størrelse efter det pågældende lokalsamfund, blandt andet af hensyn til lokalbefolkningen.

Nye arealudlæg til stedbundne særligt betydende ferie- og fritidsanlæg vil typisk fordele sig mellem oplevelsestilbud og kulturarv. Det er i den sammenhæng særligt vigtigt at iagttage kommunens beskyttelsesinteresser.
Ved udlæg af arealer til ferie- og fritidsanlæg skal der sikres tilgængelighed til anlægget for alle befolkningsgrupper.
 
Retningslinjen gælder både i forbindelse med de særligt betydende og de mindre betydende ferie-fritidsanlæg.
På infrastrukturaksen mellem Hjørring og Hirtshals kan der gennemføres planlægning for et nyt ferie- og fritidsområde. Området forventes at indeholde ferieboliger, hotel og attraktionsanlæg.

I den videre planlægning skal der arbejdes for, at områdets placering og afgrænsning afvejes og indpasses i forhold til bevaringsinteresser i form af særlige naturområder, landskab og ådale, økologiske forbindelser og særlige drikkevandsområder mv.
 
Der ses et udviklingspotentiale i udlæg af et større ferie-fritidsområde på aksen mellem Hirtshals og Hjørring, som skal rumme en blanding af overnatningsmuligheder, oplevelser, aktiviteter. Etablering af et nyt område med ferie- og fritidsanlæg skal desuden ske med henblik på at aflaste de mest besøgte kystområder og for at styrke balancen mellem kystområder og aktiviteter i indlandet.

Ferie- og fritidsområde forventes at rumme ferieboliger, hotel- og kongresfunktioner og attraktionsanlæg. Planlægningen af ferie- og fritidsområdet skal ske gennem udarbejdelse af kommuneplantillæg med miljøvurdering og lokalplanlægning. Som en del af planlægningsprocessen skal indgå forholdet til den overordnede Turismepolitik og indpasning med respekt for omgivelserne.
Udlæg af areal til nye kolonihaver kan kun ske i forbindelse med byudvikling i hovedbyen og områdebyerne.
 
Baggrunden for bestemmelsen er at kolonihaveområder ønskes integreret som en naturlig del af byudviklingen. Det vurderes, at der kun vil være behov for kolonihaver i hovedbyen og områdebyerne.

Varige kolonihaver:
Kolonihaveområderne i Danmark blev, med vedtagelse af Lov om Kolonihaver pr. 1. november 2001, varige med mindre ejeren inden denne dato havde meddelt Miljøministeriet, at kolonihaveområdet skulle være et ikke varigt kolonihaveområde. Formålet med denne lovgivning er at sikre, at kolonihaverne fortsat kan være en væsentlig del af bybefolkningens muligheder for rekreation og beskæftigelse i fritiden. Med kolonihaveloven indførtes begrebet 'et varigt kolonihaveområde'.

Nedlæggelser af kolonihaver:
Et varigt kolonihaveområde kan kun nedlægges efter tilladelse givet af den kommune som kolonihaveområdet ligger i. Tilladelsen kan påklages til Naturklagenævnet. Kommunerne kan kun give tilladelse til nedlæggelse af et varigt kolonihaveområde, hvis væsentlige samfundsmæssige hensyn gør det nødvendigt at disponere over arealet til et formål, der ikke kan tilgodeses et andet sted i kommunen. Samtidig skal der ? inden området ryddes ? tilvejebringes et nyt kolonihaveområde, som kan erstatte det område som nedlægges. Det understreges i loven, at væsentlige samfundsmæssige hensyn normalt ikke omfatter opførelse af boliger eller bebyggelse til nye erhvervsvirksomheder.

Kolonihaver i Hjørring Kommune:
Løjbjerg - ved Aalborgvej, Hirtshals
Bakkehøj* - ved Nejsthaven, Hirtshals
Eriks Minde - ved Hirtshalsvej, Hjørring
Brønderup - ved Karolinesvej, Hjørring
Teglgården* - ved Fredrikshavnsvej, Sindal
Farmen - i Åsendrup ved Løkken
*) ligger i byzone

I det åbne land skal friluftsinteresserne søges indpasset sammen med de øvrige interesser, og der lægges vægt på en flersidig anvendelse.

I de særligt værdifulde beskyttede områder kan der etableres mindre anlæg og støttepunkter til brug for friluftslivet, der efter kommunens vurdering ikke forringer naturværdierne.

 

Friluftslivets interesser får stadig højere prioritet og breder sig derfor også i det åbne land til en stadig større del af det åbne land. Anlæg af cykelstier, vandrerruter og ridestier med støttepunkter er et eksempel på, at friluftslivet bliver mere udbredt i hele det åbne land.

Med væksten i friluftslivet skal det være muligt at indpasse friluftsanlæg sammen med de øvrige interesser i det åbne land. Men friluftsanlæg indbyrdes skal også indgå i muligheder for flersidig arealanvendelse. Ved at samordne interesserne, så konflikter imødegås, kan friluftslivet opnå større indhold og kvalitet.

Mange former for friluftsaktiviteter er rettet mod de særligt værdifulde beskyttede interesseområder, blandt andet fordi disse områder indeholder meget spændende og varierede oplevelsesmuligheder. Nogle af de særligt værdifulde beskyttelses-områder ligger i tilknytning til bysamfund og sommerhusområder og er derfor attraktive for både daglig fritidsudøvelse og besøgende turister.

Retningslinjen giver mulighed for etablering af f.eks. primitive overnatningsanlæg og andre mindre anlæg og støttepunkter. Retningslinjen medfører, at Byrådet kan planlægge for en rekreativ udnyttelse af de særlige beskyttelsesområder, så disse bliver tilgængelige for en større offentlighed, uden at den fortsatte eksistens og egenart af disse værdier trues.

Planlægning og udbygning af skyde- og motorsportsbaner skal som hovedregel ske med udgangspunkt i, at hver enkelt bane udnyttes bedst muligt, at der opnås en hensigtsmæssig geografisk placering, og at ændringer hviler på et bæredygtigt grundlag.
 
Ved en skydebane forstås et landareal, der regelmæssigt benyttes til skydning med håndvåben med skarp ammunition. Ved regelmæssigt forstås, at det samme areal benyttes mere end 5 dage om året. Skydebaner skal miljøgodkendes efter kapitel 5 i miljøbeskyttelsesloven. Sjældent benyttede skydepladser skal ikke miljøgodkendes, men reguleres derimod efter miljøbeskyttelseslovens § 42.

Ved sjældent benyttede skydepladser forstås:
• Pladser, der kun anvendes i op til 5 dage om året inden for tidsrummet kl. 7 – 21 på hverdage eller kl. 9-16 på lørdage, og
• Kun samtidigt benyttes af få personer (op til 20 personer pr. dag), og som ligger i en rimelig afstand, hvilket i dette tilfælde vil sige 300 meter fra den nærmeste bolig og dennes udendørs opholdsarealer i retning mod det til skydningen benyttede areal, og
• Hvor der ikke er faste baneanlæg

Som et eksempel på en skydeplads kan nævnes en plads, der anvendes til jagtprøver og lignende.

Ved planlægning eller udbygning af motorsportsbaner skal der foreligge konsekvensberegninger af støjniveauet ved de nærmeste og mest belastede boliger. Beregningerne skal desuden vise udstrækningen af støjkonsekvensområdet.

Løkken Læmole, fiskerihavnen og molelejet, som er vist på kortet, skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning omfattende:

 • Renovering af Løkken Læmole.
 • Fastholdelse af havneaktiviteter og fiskerierhvervets faciliteter.
 • I tilknytning til fiskerierhvervets faciliteter skal der kunne opstilles/opføres mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter. Herunder skal der sikres mulighed for at anlægge et befæstet areal til forbedring af handicappedes adgang til at kunne gå i vandet og komme ud på molen.
 

Læmolen skal renoveres for at kunne fortsætte sin eksistens og funktion. Der er iværksat et projekt for molens renovering. I den forbindelse er der ønsker om at forbedre adgangs- og serviceforholdene til den brede strand for kystbyens borgere og de mange turister.

Løkken har en aktiv kystfiskerflåde. Der fiskes som traditionelt ved Vestkysten med fartøjer, der trækkes på land med spil. Løkken-fiskerne har egen bygning ved molelejet, et hummerhus og en spilbygning. Hele havnen og molelejet er omfattet klitfredning.

Retningslinjen giver mulighed for at koncentrere og forbedre adgangsforholdene til stranden via Sdr. Strandvej. Der er hensigten, at adgangen skal suppleres med en befæstelse af stranden på et mindre areal til at sikre nye bade- og adgangsmuligheder for handicappede. Der gives også mulighed for at forbedre servicefaciliteterne ved en af landets mest besøgte strande med bl.a. toiletter.

Der gives mulighed for en integreret planlægning af læmolens istandsættelse, opretholdelse af havneaktiviteterne og fiskerierhvervets bygninger, forbedring af adgangsforholdene til stranden, etablering af enkelte servicebygninger til strand- og badeliv og servicebygninger til maritime frilufts- og sportsaktiviteter. Servicebygningerne skal opstilles/opføres under hensyntagen til klitfredningsinteresserne. Opprioriteringen af Sdr. Strandvej vil medvirke til et mindre slid på områdets øvrige klitarealer.

Se nyt rammeområde 600.3150.65 Havneerhverv, Løkken Moleleje.

 

Vandhuset i Hjørring

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort