By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Vrensted ligger ca. 5 km sydøst for Løkken og har knap 400 indbyggere. Vrensted er en gammel fortelandsby med bynære gårde og gadekær i byens sydlige del. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

De tilbageværende dele af den oprindelige fortelandsby med bynære gårde og gadekæret i byens sydlige del samt området omkring den gamle station og en del af Stationsgade med murermesterhuse skal bevares.

 

Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

Byens kulturarvsidentitet som velbevaret fortelandsby og stationsby er væsentlig. Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses, så den eksisterende landsbykarakteren bevares, og i respekt for byens skala.

 

Der er ledige arealer til boliger nord og syd for Gl. Byvej og nord for Stationsvej. Der forventes kun en begrænset efterspørgsel på boliggrunde og derfor udlægges der ikke yderligere arealer til boliger.

 

Der er ligeledes ledige arealer til erhverv i erhvervsområdet ved Pilgårdsvej øst for Vrenstedvej. Der udlægges ikke yderligere arealer til erhverv.

Vrensted, som har 373 indbyggere (pr. 1.1.2012), ligger i den sydvestlige del af kommunen ca. 5 km fra Løkken. Vrensted er placeret på et let hævet plateau over lavtliggende gode landbrugsjorder. Byens store træer danner kontrast til det omgivende åbne landskab, så byen fremtræder markant i landskabet.

 

Der er for nylig gennemført områdefornyelse med fokus på trafiksikkerhed og forskønnelse centralt i byen.

 

Vrensted har to tydelige bydele, vejfortebyen og stationsbyen. Stationsbyens gaderum fremstår stramt med murermesterhuse, der ligger skulder ved skulder. Vrensted er således præget af den gamle stations placering og koblingen til områdets vejnet, hvilket kan ses ved, at byens nordlige del udviklede sig i den periode, hvor stationen var aktiv. Senere blev indfaldsvejen fra nord, hvor bl.a. byens butikker har ligget, bærende for byens udvikling. De nyere boligområder med parcelhusudbygning findes på nordvestsiden af byen.

 

Serviceudbud

Vrensted hører til Løkken Skoledistrikt. Byen har købmandsbutik.

 

Kultur og Fritid

Vrensted har et velfungerende foreningsliv med blandt andet idrætsforening, lokalblad og forsamlingshus. Byens foreninger er samlet i Foreningssamvirket, som arbejder aktivt med byens udvikling. Midt i byen ligger Vrensted Centret, det tidligere alderdomshjem, som nu anvendes til vandrerhjem, lejrskole og forskellige arrangementer.

 

Kulturarv

Kulturarven er synlig i byen. Mod syd ligger den gamle fortelandsby med bynære gårde og gadekæret. Mod vest ligger området omkring den gamle station og en del af Stationsgade med murermesterhuse, der ligger skulder ved skulder. Begge områder er udpeget til værdifulde kulturmiljøer.

 

Boliger

Udover husene langs Vrenstedvej, byens hovedgade, og murermesterhuse langs Stationsvej er boligerne primært samlet i parcelhusområde på byens vestside og i et mindre boligområde på østsiden, nord for Brønderslevvej. Den gamle fortelandsby med klynger af gårde og huse omkring Gl. Byvej udgør en særlig del af byens boliger. Der er ledige arealer til boliger nord og syd for Gl. Byvej og nord for Stationsvej.

 

Erhverv

Der er et begrænset et erhverv i Vrensted med håndværk og autoværksted. I byens nordligste del ligger et mindre erhvervsområde til håndværksvirksomheder øst for Vrenstedvej, hvor der er ledige arealer til erhverv.

 

Det grønne i byen

Byens grønne struktur bestående af blandt andet fortelandsbyens grønne rum, gadekæret, miljøet omkring Vrensted Kirke og byens store træer danner kontrast til det åbne og relativt flade omkringliggende landskab. "Grønningen" mellem de gamle gårde er gennem lokalplan sikret friholdt for bebyggelse ligesom en jordtrampet sti gennem grønningen, hulvej og grusveje i området er sikret bevaret gennem lokalplanen.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

I Vrensted ses den karakteristiske åbne by (forgrunden th.)

 

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort