By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Tversted ligger ca. 12 km øst for Hirtshals og har omkring 500 indbyggere. Byen er en af kommunens kystbyer og kendt for fred, ro og natur og for Jazzydays. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Det er målet at skabe balance mellem fortsat udvikling af turisterhvervet og fastholdelse af et attraktivt og levedygtigt miljø for helårsbeboelse i Tversted.

 

Autenciteten i Tversted som et sted, der bygger på fred, ro og natur, og som samtidig formår at byde på markante, kulturelle oplevelser, skal bevares og bruges aktivt i det fremadrettede arbejde med udvikling af byen.

Tversted skal fortsat udvikle sig i balance, så der skal være mulighed for bosætning og et levende turistliv. Eksisterende boliger skal fastholdes til helårsanvendelse, samtidig med at byen skal rumme mulighed for nybyggeri af helårsboliger.

 

Der er ledige arealer til boligformål i områderne ved Hybenvej, Løgtegården og Skolevej, og der udlægges derfor ikke yderligere arealer til boliger.

 

Tversted er kendetegnet ved flere mindre butikker, restauranter, caféer og lignende, som har et naturligt tilhørsforhold til byen, men er ikke – som mange andre kystbyer – præget af diskoteker, grillbarer, sommerbutikker mv. En sådan kvalitativ turisme efterspørges af stadig flere turister, og det er samtidig en turisme, som lokalbefolkningen kan leve med.

 

Denne turismeprofil skal fastholdes, og en fortsat udvikling af turismen i byen skal ske på byens og borgernes egne betingelser. Derfor skal der stilles krav til de anlæg og faciliteter, som etableres i byen, for at målrette turismetiltag og byudvikling ud fra to fokuspunkter: Udvikling af udendørsaktiviteter for at styrke ”gemmestedet” og fastholdelse af musiklivet som en del af ”den kulturelle arena”.

 

Der udlægges ikke områder til erhverv, da byens profil markant skal være bosætning og turisme. Der er mulighed for blandet bolig og erhverv langs Tannisbugtvej.

Tversted er en sammensmeltning af tre mindre landsbyer: Tversted Kirkeby, Nørre Tversted og Tannisby. Bymidten ligger i krydset ved Tannisbugtvej og Gl. Skagensvej med kro, købmandsgård, andre forretninger og fint udsmykkede villaer i murermesterstil. Flere af husene langs Tannisbugtvej er renoveret med respekt for den oprindelige arkitektur. Byen blev for alvor udbygget i 1960’erne og 1970’erne, men der er også gennem de senere år bygget flere nye huse.

 

Det særlige forløb af Tannisbugtvej, der snor sig fra Skagensvej og ned på stranden, er karakteristisk for Tversted. På begge sider er der store sommerhusområder i tæt tilknytning til helårsbeboelsen langs Tannisbugtvej, hvor der også ligger campingplads og hotel. Langs Tannisbugtvej veksler gadelivet mellem de livlige sommermåneder med mange turister og vinterens ro, hvor byen overlades til de faste beboere. Byen kan fra at have 531 indbyggere (pr. 1.1.2012) i vintermånederne nå et indbyggertal, medregnet de omkringliggende sommerhuse, på 10.000-12.000 i sommermånederne.

 

Tversted kan betegnes som en turistby, men det har gennem lang tid været de fastboende borgeres intention at afbalancere interesserne mellem de fastboende og turisterne. Derfor blev Tversted Borger- og Turistforening allerede dannet i 1946 med det formål at styre udviklingen, så byen ikke blev ”rendt over ende”. Tversted er i dag en attraktiv helårsby med et levende og rigt kulturliv, der også understøtter byen som en attraktiv ferieby.

 

Området er kendt som et attraktivt feriested og har siden begyndelsen af 1900−tallet været præget af turisme i sommermånederne. Både byen og oplandet har tilpasset sig de vilkår, der gælder for et turistområde.

 

Indfaldsvejen til Tversted er Skagensvej, der er hovedvejen mellem Hirtshals og Skagen. Den mest trafikerede vej i Tversted er Tannisbugtvej, der fører trafikken syd-nord gennem byen, og som ender ved Tversted Strand.

 

Serviceudbud

Tversted har folkeskole til og med 6. klasse samt børnehave. Byen har flere dagligvareforretninger, turistkontor, butikker, kunsthåndværkere, spisesteder og hotel, der fortæller om og bidrager til byens funktion som kystby.

 

Fritidsliv

Klitgården i Tversted er byens borger- og kulturhus. Huset er samlingssted for aktiviteter arrangeret af områdets foreningsliv. Herudover fungerer stedet som ungdomsklub og til forskellige kulturaktiviteter, herunder scene for festivalen Tversted Jazzydays. Idrætsforeningen fungerer i et samarbejde mellem Bindslev og Tversted.

 

Kulturarv

Kulturarven i området forbindes med Tversted Plantage, der blev begyndt anlagt i 1853 og har et areal på 775 ha. I plantagen ved Østerklit findes laden til en gammel parallelgård med en stokmølle på taget. Østerklit Stokmølle er den sidste stokmølle i Danmark, som er fuld intakt. Tversted Søerne i plantagen er dannet ved opstemning af Hvarrebæk i årene 1948-1952. Plantagen repræsenterer et af de meste besøgte udflugtsmål i Vendsyssel med mange tusinde besøgende hvert år.

 

Boliger

Helårsboligerne befinder sig primært langs Tannisbugtvej og syd for Skagensvej. Generelt i byen er mange af de ældre huse renoveret gennem de seneste år, og dette er sket med respekt for den oprindelige arkitektur. Der er ledige arealer til boliger i områderne ved Hybenvej, Løgtegården og Skolevej.

 

Erhverv

Det er ikke udlagt et lokalt erhvervsområde i byen, men der er mulighed for blandet bolig og erhverv langs Tannisbugtvej.

 

Det grønne i byen

Byen har en beskyttet placering bag klitlandskabet. Den direkte forbindelse til kysten er en væsentlig del af landskabet og byens grønne struktur. Forbindelsen mellem vand og land kommer også til udtryk med Tversted Å, der snor sig gennem den sydlige del af byen og løber ud i Skagerrak lige vest for byen. Byen og naturen mødes ved Tversted Kirke, der ligger markant i landskabet ned til ådalen i byens sydlige del. På præstegårdens jorder er der en skov med stiforbindelse med til de bagvedliggende klitarealer langs Tversted Å.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

Boliger i kystbyerne Hirtshals, Lnstrup og Tversted skal opretholdes til helrsbeboelse. I Lkken skal boliger i nye lokalplanlagte boligomrder anvendes til helrsbeboelse.

 

Eksisterende og nye boliger i byerne i kystnrhedszonen skal opretholdes som helrsboliger, hvilket betyder, at eksisterende lovlige forhold kan fortstte, men nye boliger i nye lokalplanlagte boligomrder skal anvendes til helrsbeboelse. Hensigten er at sikre en fortsat bostning i kystbyerne og at undg, at byerne ender som tomme kulissebyer udenfor feriessonen.

Lokalplaner for Hirtshals, Lnstrup, Tversted skal indeholde bestemmelser om, at boliger skal anvendes som helrsbeboelse. Lokalplaner for nyplanlagte boligomrder i Lkken skal indeholde bestemmelser om helrsbeboelse.

Srligt for Lkken skal det bemrkes, at Lkken fortsat skal vre en kombineret ferie- og bostningsby, men at der skal ske en opbremsning i feriebyudviklingen. Der er ivrksat helhedsplanarbejde for byen, hvor der bl.a. sttes srlig fokus p byens helt specielle potentialer. Helhedsplanen for Lkken vil endvidere belyse emner som: Fordele og ulemper ved helrsbeboelse, byens srlige bygningskultur, infrastruktur, bymidteudvikling/detailhandel, erhverv/turisme, boligudvikling mv.

 

Jazzy Days afholdes hvert efterår i Tværsted

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort