By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Tårs er med ca. 1950 indbyggere kommunens femte største by. Byen er både en bosætnings− og erhvervsby. Byens motto ”Tårs – byen i midten” er velbegrundet, da Tårs ligger geografisk midt i Vendsyssel med under en ½ times kørsel til de største byer i Vendsyssel. 

  • At byens rolle som attraktiv bosætningsby styrkes.
  • At byens erhverv fortsat kan udvikle sig med udgangspunkt i egne styrker.
  • At der gennemføres en helhedsplanlægning for byen.
  • At der gennemføres en byforskønnelse med udgangspunkt i Bredgade og inspiration fra udformningen af Bypladsen.
  • At der etableres en cykelsti langs Vrejlev Klostervej.

Byens nærhed til motorvejen ses sammen med byens dagligvarebutikker og beskæftigelsen i erhvervsvirksomhederne som væsentlige potentialer for udvikling som bosætningsby.

 

Erhvervsudviklingen i Tårs skal bygge på en udvikling af egne styrker inden for bl.a. håndværk og produktion. Fremtidig erhvervsudvikling forventes at skulle ske nord for det eksisterende erhvervsområde i den nordlige del af byen. De ledige arealer til erhverv i erhvervsområdet ved Industrivej i det nordlige byen samt ved Nybovej i den østlige del af byen vurderes at kunne opfylde behovet for nye arealer i planperioden.

 

Boligområdet ved Søparken er næsten fuldt udbygget, mens der ved Klosterbakken og Sønder Houstrupvej er ledige byggegrunde. For at sikre attraktive boligområder skal der ske en omprioritering af arealudlæggene til boliger, således at boligudbygningen kan ske, hvor efterspørgslen på nye boliger er.

 

Et privat ejet areal på ca. 2 ha ved Tørvekæret i den nordlige del af byen tages ud af planlægningen og tilbageføres til landzone. Området ved Tørvekæret blev lokalplanlagt i 1987, men der har ikke været interesse for opførelse af boliger på arealet. I stedet for udlægges et areal til boliger ved Klosterbakken i den sydlige del af byen. I forbindelse med vedtagelse af Kommuneplan 2009 blev området udtaget af planlægningen, fordi udbygningen af området gik meget langsomt i forhold til andre boligudbygninger i byen. Det er blevet mere attraktivt at bosætte sig i denne del af byen.

 

Der skal gennemføres en helhedsplan for Tårs. Indholdet af planen er endnu ikke kendt, men vil formentlig have fokus på byudvikling og forskønnelse. Arbejdet med byforskønnelse af Bredgade skal have fokus på en ny vejprofil, beplantning og belysning. Det skal ligeledes overvejes, hvor de grønne strukturer kan trækkes længere ind i byen og dermed bidrage til forskønnelsen. Forskønnelsen skal understøttes af trafikale forbedringer mellem erhvervs- og boligområdet i byens nordlige del.

 

Det lokale ønske om en forbedret trafiksikkerhed for skolebørn i form af en cykelsti langs Vrejlev Klostervej indgår i kommunens Cykelstiplan. Prioritering af anlægsmidler sker på baggrund af kommunens cykelstiplan ved den årlige budgetlægning.

Tårs er med 1.952 indbyggere (pr. 1.1.2012) kommunens femte største by.

 

Tårs har en naturskøn beliggenhed for foden af Jyske Ås. Byen var oprindeligt en landsby, der voksede frem omkring en slynget del af landevejen mellem Hjørring og Sæby med tyngdepunkt omkring kirken. Med jernbanen fra Hjørring til Hørby var Tårs i perioden 1913-1953 stationsby.

 

Infrastruktur og trafik

Sæby Landevej løber tværs gennem byen og udgør samtidig byens hovedgade Bredgade. Byen er ikke afgrænset af omkringliggende veje, men derimod fører de øvrige indfaldsveje ind til Bredgade. Visuelt er indfaldsvejene meget grønne i form af skov og Boller Sø. Tårs har en høj tilgængelighed til Aalborg, Hjørring og Brønderslev via motorvejen, som ligger få kilometer fra byen.

 

Serviceudbud

Der er folkeskole til og med 9. klasse, børnehave og privatpraktiserende læger.

 

Den offentlige service inden for sundhed-, ældre- og handicapområdet omfatter pleje- og ældreboliger.

 

Byen har flere dagligvare- og udvalgsvarebutikker samt spisesteder.

 

Fritidsliv

Kultur- og fritidsaktiviteterne er kendetegnet ved at være centreret omkring idræts- og spejderforeningerne samt sognegården og ældrecentret.

 

Kulturarv

I den ældste del af Tårs by ses mange huse fra perioden efter 1870 med et bevaret arkitektonisk udtryk og tilpasset den oprindelige funktionalitet, heriblandt Tårs Station og Tårs Mejeri. Stationsbygningen er opført i 1913 og har nogenlunde det samme udtryk som dengang. Bygningen er relativt større end flere andre stationer på den nu nedlagte Hjørring−Hørby−strækning, fordi den også ud over at være station har været anvendt som posthus. Mejeriet er opført i 1902 som andelsmejeri og fungerede frem til 1972, hvorefter bygningen blev anvendt til marmeladefabrik. Mejeribygningen er indrettet som erhvervsejendom med både erhvervs- og boliglejemål, og bygningen minder i dag fortsat om den tidlige industri i Tårs.

 

Boligområder

De første boligbebyggelser voksede frem ved stationen i byens vestlige udkant. Anlæggelsen af stationen medførte ligeledes nogen bebyggelse sig langs landevejen. Ved senere byudvikling har bebyggelsen bredt sig rundt om den ældre bydel. Den ældre bydel og de inderste dele af indfaldsvejene er karakteriseret af byhuse, mens de yderste boligområder består af parcel- og rækkehusbebyggelse. Byens nyeste boligområde Søparken ligger i et attraktivt område ud mod Boller Sø. Der er ledige arealer til boliger ved Klosterbakken og Sønder Houstrupvej.

 

Erhverv

Byen har et stort samlet erhvervsområde med en god beliggenhed i den nordlige del af byen, hvor den dominerende erhvervstype er produktion. Området er i forhold til byens størrelse relativt stort. Håndværksvirksomheder kan desuden placeres i den østlige del af byen ved Nybovej. Der er ledige arealer til erhverv ved Industrivej og Nybovej.

 

Det grønne i byen

I den østlige del af byen går en grøn kile langs bebyggelserne på Tværvej og de omkringliggende boligveje. I den sydlige del er der et grønt område omkring en mindre sø langs Vrejlev Klostervej. Vest for byen ligger Boller Sø med rekreativ sti rundt om søen. Den regionale cykelrute Bollerruten mellem Hjørring og Jyske Ås passerer ligeledes forbi Boller Sø.

 

Bøgebeplantningen og udsmykningen med en serie skulpturer ”De tilrejsende” ved Bypladsen, som ligger ved Postholdervej, udgør et byrum. Der er lokale ønsker om en videreførelse af bøgebeplantningen. 

Der udlgges et areal p ca. 3 ha ved Klosterbakken til boliger, jf. kortet.

Der udtages et areal til boliger p ca. 2 ha ved Trvekret, jf. kortet, og arealet tilbagefres til landzone.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.

 

Arealudlgget til boliger ved Klosterbakken i den sydlige del af Trs ligger i tilknytning til det eksisterende boligomrde ved Klosterbakken.

Boligarealet ved Trvekret i den nordlige del af Trs udtages af kommuneplanens rammer, idet der ikke er eftersprgsel p boliggrunde i denne del af byen.

Se rammeomrde 500.1110.02.

Der udlgges ikke nye arealer til erhvervsforml, da de ledige arealer til erhverv vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Bredgade i Tårs med de markante skulturer af Bethe Norheim

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort