By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Lørslev ligger mellem Hjørring og Tårs omkring 6 km fra Hjørring, og byen har ca. 300 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Nybyggeri og om- og tilbygninger skal tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

Lørslev er blandt de mindste lokalbyer i kommunen, og udfordringen består derfor i at finde et passende omfang for udbygning af byen. Det er væsentligt, at nybyggeri og om- og tilbygninger tilpasses bedst muligt i den eksisterende by.

 

Der er ledige arealer til boliger ved Smutvejen og i boligområdet Hegnet, der både rummer traditionelle parcelhusgrunde og mulighed for jordbrugsparceller. Der forventes kun en begrænset efterspørgsel på boliggrunde.

 

Der udtages et areal til erhverv syd for Smutvejen, da det har en uhensigtsmæssig placering i byen med færdsel på boligveje.

Lørslev, som har 287 indbyggere (pr. 1.1.2012), ligger sydøst for Hjørring i et jævnt terræn, der mod sydvest hæver sig op mod Ilbjerge og øst for byen sænker sig ned mod Uggerby Ås brede engdrag. Byens oprindelige vejstruktur er endnu aflæselig. Men det er dog den nye bebyggelse, der er vokset op omkring mejeriet, og de øvrige vejbebyggelser langs Ugiltvej, som er karakteristisk for Lørslev i dag. Mejeriet, der nu er bolig, har en markant placering ved det skarpe vejknæk og former sammen med den gamle skolebygning og købmandshuset Lørslevs centrale byrum.

 

Mejeriet blev opført i 1908. I årene efter udviklede byen sig med stationen, der blev opført i 1913 syd for byen ved den nyanlagte Hjørring-Hørbybane. Senere er nyere bebyggelser kommet til, men uden strukturel sammenhæng med den ældre bystruktur. Banen blev nedlagt i 1953, og byens korte æra som stationsby var slut. Men som landsby går Lørslevs historie flere hundrede år tilbage, og Lørslev er i dag én af de få ældre landsbyer i kommunen som har overlevet.

 

Serviceudbud

Lørslev hører under Tårs Skoledistrikt.

 

Kultur og Fritid

Lørslev har et aktivt og bredt foreningsliv. Den tidligere skole fungerer som samlingssted for mange aktiviteter i lokalområdet. Foreninger og landsbyråd i området dækker både Lørslev, Ilbro og Ugilt.

 

Kulturarv

I den sydlige del af byen, på Smutvejen, ligger den gamle stationsbygning, nu privat bolig, fra den nedlagte Hjørring−Hørbybane, og i Troldnæsvejs forløb sydøst for stationen anes det gamle banetrace.

 

Boliger

Fra 1960’erne og frem er der bygget parcelhuse øst for den oprindelige by, fortrinsvis syd for Ugiltvej og øst for Møjensvej. Der er desuden udlagt areal til jordbrugsparceller i den østlige del af byen i forlængelse af området Hegnet. Der er ledige arealer til boliger ved Smutvejen og i boligområdet Hegnet.

 

Erhverv

Der er i Lørslev et mindre område med erhverv i form af håndværkervirksomheder.

 

Det grønne i byen

Lørslev har ikke markante grønne, rekreative områder, men enkelte åbne grønninger i uudnyttede områder til boligformål. Byens størrelse gør, at mange har en god forbindelse til det åbne landskab.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.

Der udtages et mindre areal til erhverv p 0,7 ha ved Mjensvej, jf. kortet.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

Erhvervsarealet ved Mjensvej udtages af planlgningen, da det har en uhensigtsmssig placering i forhold til beboelse.

 

Det gl. mejeri i Lørslev

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort