By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Løkken er med ca. 1.550 indbyggere kommunens sjette største by. Kystbyen Løkken er en udpræget ferieby med fokus på turisterhvervet, men byen er også en bosætningsby med et lokalt erhvervsliv.

 

Løkken byder på en af Nordeuropas bedste badestrande, som tiltrækker både turister og fastboende. Den brede sandstrand er karakteristisk med de hvide badehuse og med klitterne som baggrund.

 

Løkken rummer en stor kulturarv i form af velbevarende bygnings- og kulturmiljøer, der afspejler hovedfaser af byens udvikling. Kulturarven er sammen med naturen med til at profilere Løkken som en turist- og badeby.

 • At byens rolle som en attraktiv kystby skal styrkes.
 • At skabe balance mellem fortsat udvikling af turismen og fastholdelse af et attraktivt og levedygtigt miljø for helårsbeboelse, herunder attraktive boligtilbud til seniorer.
 • At byen skal spille en central rolle i kommunens satsning på turisterhvervet.
 • At nye arealer til bolig og erhverv skal planlægges med fokus på at skabe sammenhæng mellem kysten, byen og det bagvedliggende land.
 • At strøget fra Torvet ad Sdr. Strandvej til læmolen skal nytænkes, så det autentiske fiskerierhverv fastholdes i balance med bæredygtig turisme og andre helårsaktiviteter.
 • At byens rum, torve og pladser skal fastholde kystbypræget og give plads for byliv og oplevelser for turister såvel som borgere.
 • At kulturarven skal bruges som en ressource - specielt med fokus på at udvikle de kvaliteter, der ligger i det karakterfulde bymiljø.
 • At indfaldsvejene til byen forskønnes. 

Løkken er en bosætningsby og en ferieby, hvor byens erhverv i udstrakt grad lever af turismen. Løkkens kulturarv, de oprindelige øst-vestvendte huse fra skudehandlertiden, fiskerhusene og stationsbyens bygninger er sammen med miljøet omkring kystfiskeriet med til at give Løkken dens autenticitet og stærke identitet. Det er vigtigt at anvende kulturarven som en ressource i byens fremtidige udvikling og at fastholde det nuværende kystfiskeri med ud- og ophalingsspil ved Løkken Læmole.

 

Løkken skal fortsat være hjørnestenen for turismen i kommunen, og satsningen på turisme skal også være bæredygtig på længere sigt. Der skal være balance mellem fortsat udvikling af turismen og fastholdelse af et attraktivt og levedygtigt miljø for helårsbeboelse. Derfor vil Byrådet prioritere udvikling af tiltag, der kan forlænge turistsæsonen, hvorved turismen også kan være med til at understøtte et bæredygtig helårsliv i byen.

 

Fiskerihavnen i Løkken skal i forbindelse med renovering af Løkken Læmole gives mulighed for at udvikle og modernisere fiskerierhvervets faciliteter. Der vil i tilknytning hertil kunne opstilles/opføres mindre bygninger som service for strand- og badeliv og maritime sports- og fritidsaktiviteter.

 

Der skal i planperioden gennemføres en planlægning af strøget fra Torvet ad Sdr. Strandvej til Løkken læmole, hvor molelejets anvendelse og aktiviteter skal nytænkes og udvikles med henblik på at styrke sammenhængen mellem byen, molen og havet. Nærheden til havet er Løkkens særkende og potentiale.

 

Visionen er, at området ved læmolen skal udvikles med respekt for eksisterende aktiviteter, traditioner og kulturarv. Molelejet bruges forsat af en gruppe kystfiskere og bådelaug, som har både liggende ved molen. Bådene og det aktive kystfiskeri er en attraktion, som har stor tiltrækningskraft på både lokale og turister.

 

Molelejet skal fortsat rumme den nødvendige plads og funktionalitet for erhvervsfiskeriet. Samtidig skal der skabes rum for friluftsaktiviteter samt servicefaciliteter og støttepunkter til gavn for offentlighedens adgang til kysten og til formidling af kystens særlige historie, natur og geologi. Forståelsen for naturen og klitlandskabet, som gennem årtier er vokset frem langs kysten og nu skaber læ for byen, skal formidles på stedet til såvel lokale som turister.

 

Det er vigtigt at skabe adgang til og på læmolen for flere og nye brugergrupper. Der skal arbejdes med tilgængelighed for alle, så flere får mulighed for at komme ned på stranden og helt ud til vandet. I forbindelse med at læmolen renoveres, planlægges sydsiden suppleret med rekreative faciliteter.

 

Stedets helt særlige historie, kultur og geologi skal formidles. Klitlandskabet, som gennem årtier er vokset frem langs kysten og nu omkranser byen, skal formidles på stedet, så man sikrer en forståelse hos både turister og lokale. Ved at koncentrere nye aktiviteter ved molelejet og Sdr. Strandvej, som er den primære adgang til bymidten, skabes der kontrast til den åbne, vidstrakte strand og det omkringliggende klitlandskab, som friholdes for nye elementer. 

 

For at udvikle Løkken som en urban kystby med international tiltrækningskraft skal der fokus på såvel stedbundne aktiviteter og oplevelser som på byens fysiske rammer og faciliteter. Ferie-bylivet leves i høj grad på byens torve og pladser, hvor der er udeservering og butikker m.m. Bymidten skal udvikles således, at der skabes inspirerende rum for et mangfoldigt og moderne byliv, som også kan tiltrække nye grupper af turister. Det er vigtigt, at indtænke byens skiftende puls henover året, således at torve og pladser også indbyder til ophold og aktiviteter uden for højsæsonen.

 

Kulturarven er som nævnt en værdifuld ressource, som skal sikres og udvikles ved, at der i den fremtidige planlægning tages højde for byens skala og struktur med hensyn til bygningshøjder og smøger og stier som binder byen sammen. De talrige stier og slipper er noget ganske særligt for Løkken. Det er væsentlig for Løkkens attraktion og profil at fastholde og udvikle kystbykarakteren, når der bygges nyt eller foretages ændringer i eksisterende byggeri.

 

Der er i dag tre primære ankomster til Løkken - alle fra omfartsvejen Løkkensvej. Ankomstpunkterne er åbne rum med markante bygningsvoluminer og store parkeringsarealer. Områderne er det første indtryk gæster får af byen, og det er vigtigt, at man bydes velkommen og allerede her fornemmer byens kvaliteter. For at forskønne indfaldsvejene til Løkken skal der arbejdes med beplantning bestående af egnstypiske træer og buske som en del af vejprofilet.  

 

Arealudlæg til fremtidig byudvikling til boliger og erhverv er en udfordring i Løkken, fordi mulighederne begrænses af kystnærhedszonen. Det er ikke muligt at inddrage arealer til byudvikling udenfor kystnærhedszonen, hvis det skal være i direkte sammenhæng med eksisterende byområder. Det er derfor vigtigt, at fremtidig byudvikling planlægges med fokus på at skabe sammenhæng mellem kysten, byen og det bagvedliggende land, da byudviklingspotentialet ligger her.

 

Der udlægges 1 nyt areal til boliger:

 • Et areal på ca. 2 ha syd for Vrenstedvej i byens sydøstlige del

Arealudlægget udgør 3. etape af byudviklingsområdet mellem Vrenstedvej og Golfbanen. Området ligger inden for kystnærhedszone C, men bag eksisterende by. Det vurderes derfor, at byudviklingen ikke vil påvirke kystlandskabet.

 

Der udlægges 2 nye arealer til erhverv:

 • Et areal på ca. 3 ha ved Egevej
 • Et areal på ca. 3 ha ved Løkkensvej

Løkkens eneste erhvervsområde ligger i den nordøstlige del af byen ved Industrivej og Egevej.

 

For at sikre et udbud af arealer til erhverv udlægges et nyt areal på ca. 3 ha mod øst og et nyt areal på ca. 3 ha mod nord. Begge arealer ligger i tilknytning til det eksisterende erhvervsområde, som primært henvender sig til håndværksvirksomheder og serviceerhverv i tilknytning til turisterhvervet.

Løkken er med 1.550 indbyggere (pr. 1.1.2012) kommunens sjette største by. Løkken er en turist− og badeby, og byen rummer derfor også en lang række forskellige tilbud til turisterne indenfor overnatning, attraktioner, aktiviteter og handel. Men først og fremmest er det Løkkens autenticitet og stranden, der har en stor attraktionsværdi.

 

Nord og syd for byen er der nogle meget store sommerhusområder. Da udbygningen af sommerhusområderne er foregået over en lang årrække, er områderne meget forskellige varierende fra store luksus sommerhuse til små originale fiskerhuse. Derudover er der også store sommerhusområder i den nordligere del af Jammerbugt Kommune, som naturligt relaterer sig til Løkken.

 

Infrastruktur og trafik

Løkken har sin historiske baggrund i skudehandlen med Norge og kystfiskeriet. Med etableringen af Løkken Læmole fik Løkken sin fiskerihavn. Der drives stadig fiskeri fra havnen. 

 

De primære indfaldsveje til Løkken er syd og nord ad Løkkensvej og øst ad Vrenstedvej. Løkkensvej, der er anlagt som omfartsvej, deler byen i to vidt forskellige områder med begrænset fysisk og funktionel sammenhæng. Løkkensvej danner på den måde en barriere for byens udvikling og daglige liv, som med fordel kan søges imødekommet i form af over- eller undergange.

 

Der er et stort behov for parkeringspladser i midtbyen om sommeren, hvilket betyder, at alle ledige pladser og gader i byen tages i anvendelse til parkering.

 

Serviceudbud

Der er folkeskole til og med 9. klasse. Der er børnehave, bibliotek og privatpraktiserende læger.

 

Den offentlige service inden for sundhed-, ældre- og handicapområdet omfatter pleje- og ældreboliger, et ældre- og aktivitetscenter og botilbud til fysisk handicappede.

 

Løkken har et bredt detailhandelsudbud i det centrale Løkken, og den nordlige del af Løkken er der et bydelscenter med dagligvarebutikker.

 

Om sommeren fungerer området fra Vendelbogade over Torvet til Sdr. Strandvej som gågade, og bymidten har et meget attraktivt og varieret café-, butiks- og restaurationsliv. Om vinteren kan store dele af midtbyen imidlertid opleves som næsten affolket, fordi butikker, cafeer, restauranter mv. er lukkede. Det meget sæsonbetonede handelsliv betyder, at der sker stor udskiftning i butikkerne.

 

Fritidsliv

Der er et bredt udbud af fritidsaktiviteter indenfor sport, som primært henvender sig til byens indbyggere.

 

I de senere år har nye aktiviteter som beachvolley, paragliding, kitesurfing og surfing udviklet sig i tilknytning til turistsæsonen. Der mangler servicefaciliteter til disse aktiviteter både i form af bygninger til opbevaring af grej og i form af mødesteder/cafeer ved stranden. 

 

Dertil kommer en række aktiviteter i byen, der også er meget sæsonbundne og især henvender sig til de mange turister og gæster.

 

Kulturarv

Løkken bys historiske udvikling kan opdeles i følgende perioder:

 • Skudehandelstiden 1678 − ca. 1900
 • Den tidlige fiskerbebyggelse for slutningen af 1800−årene
 • Den senere fiskerbebyggelse fra perioden 1900−1940
 • Stations− og håndværkerbyen
 • Turistbyen

Hver epoke kan tydeligt aflæses i byens huse, i bygningernes proportioner og i gadestrukturer mv. Eksempelvis skudehandelstidens øst−vestvendte række-, dobbelt- og længehuse, fiskeriets huse, pakhusene og de karakteristiske huse fra stationsbytiden. Midtbyens mange snørklede gader synliggør fine bymiljøer og giver fodgængerne gode muligheder for at bevæge sig på kryds og tværs rundt i Løkken.

 

Flere af bygningerne - herunder pakhuse og badehoteller - fremstår med velbevarede karaktertræk, der fortæller om bygningernes oprindelige funktioner. Ved at bevare disse bygninger fra forskellige udviklingsperioder ses et differentieret bymiljø, og historien om Løkkens oprindelse og udvikling fortælles.

 

Fiskermiljøet kan stadig opleves ved læmolen, bådepladsen, signalmasten, tjærepladsen og redningshuset, der nu er museum for kystfiskeri.

 

På stranden opstilles der i perioden fra maj til september ca. 500 privatejede badehuse på stranden, som udgør den såkaldte "hvide by". Badehusene stammer helt tilbage fra 1800-tallet og er fortsat en særlig del af strandkulturen i Løkken.

 

Boligområder

I den vestlige og centrale del af Løkken er der gennem de senere år sket en markant byomdannelse, hvor blandt andet to campingpladser og skolens sportsplads er under omdannelse til boliger.

 

Efter anlæggelsen af Løkkensvej i 1972 begyndte byudviklingen øst for Løkkensvej omkring Egevej. Bebyggelsen består primært af parcelhuse fra 1970’erne.

 

Området syd for Vrenstedvej er et meget blandet område med blandt andet ældrecenter, idrætsanlæg og boliger. Den sydligste del af området er Løkkens nyeste boligområde, der endnu ikke er fuldt udbygget.

 

En stor del af boligerne i Løkken bliver brugt til fritidsboliger og står derfor tomme en stor del af året.

 

Erhverv

Løkkens eneste erhvervsområde ligger i den nordøstlige del af byen ved Industrivej og Egevej. Erhvervsområdet rummer håndværksvirksomheder og serviceerhverv i tilknytning til turisterhvervet. Der er behov for en udvidelse af erhvervsområdet, og der udlægges derfor to nye arealer i tilknytning til området.

 

Det grønne i byen

Løkken har en enestående beliggenhed ved kysten og karakteriseret ved at være omgivet af store naturområder. Oplevelsen af forbindelserne mellem havet, klitlandskabet og byen har været og er stadig meget central for Løkken.

 

Løkken har en af Nordeuropas bedste badestrande, som hvert år besøges af ca. 900.000 gæster. Stranden er 10 km lang og er blandt andet kendt for det fine sand uden sten og for at være meget børnevenlig. Stranden har både bil- og bilfrie-strækninger, hvilket også er med til at tiltrække mange gæster.

De rekreative værdier er primært koncentreret omkring strand og klitter. Sydøst for byen ligger den store Nybæk Plantage. I den sydlige del af byen mellem Sommervej og Danmarksgade ligger Vendsyssel Plantage. Da arealet er forholdsvist bynært, kan det bidrage til en grønnere struktur, hvis adgangen til de rekreative oplevelser tydeliggøres.

 

I forbindelse med planlægningen af de nyeste boligområder er der arbejdet med at trække en grøn kile ind fra øst. Målet med den grønne kile har dels været at forsøge at skabe mulighed for en flot indfaldsvej til byen fra øst og dels for at skabe en kile, der går helt ind til Vendsyssel Plantage. 

Array ( [0] => Could not connect to database )

 

Badehusene ved Løkken er et af Hjørring kommuens kulturmiljøer

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort