By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Lendum ligger i den østlige del af kommunen og har omkring 550 indbyggere.

Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

De sammenhængende bebyggelser, der ved kirken og det gamle mejeri giver byen en rumdannende karakter, skal bevares og søges benyttet i fremtidigt arbejde med byforskønnelse. 

Det er vigtigt at arbejde med omdannelse og forskønnelse af den oprindelig, centrale del af byen frem for udlæg af nye arealer byudvikling. Det er således hensigten, at byen skal fastholde sin størrelse og funktion ved at arbejde for vedligeholdelse af den eksisterende bebyggelse.

 

Der er ledige arealer til boliger ved Nygårdsvej og ledige arealer til erhverv ved Lendumvej, og der udlægges derfor ikke yderligere arealer til boliger og erhverv.

 

Muligheden for at etablere erhverv i form af særligt lokale håndværkslignende virksomheder er væsentlig for en by som Lendum, der har en selvstændig byfunktion.

Lendum er oprindeligt en vejklyngeby med gennemgående vejbebyggelse. Andelsmejeriet, som blev opført i 1888, var årsag til en ny byvækst, som har gjort Lendum til den gamle Sindal Kommunes næststørste by. Lendum har fortsat en selvstændig byfunktion. Byen har 554 indbyggere (pr. 1.1.2012).

 

Helhedsindtrykket er domineret af et kurvet vejforløb gennem det varierede og kuperede terræn i og omkring byen. Lendums ældste del er området omkring det gamle mejeri, hvor bebyggelsen består af mindre gadehuse, forretninger og håndværkergårde, som sammen udgør en bymæssig helhed.

 

Ved kirken skaber bebyggelsen langs Skærumvej og Tårsvej et markant rumdannende forløb. Kirkeanlægget ligger markant på bakken, som løfter sig mod syd og præger den omgivende og lavere liggende bebyggelse. Bebyggelsen ved Søndergade følger kirkemuren i et smukt varieret forløb ned af det skrånende terræn.

 

Serviceudbud

Lendum har folkeskole til og med 6. klasse. Der er pasningstilbud i form af vuggestue og børnehave. Der er en dagligvareforretning i byen.

 

Kultur og Fritid

Fritidsaktiviteterne i Lendum er koncentreret om idrætsforeningen og borgerforeningen. Der er forsamlingshus i byen, som bruges til private arrangementer såvel som aktiviteter for byens indbyggere.

 

Kulturarv

De historiske huse og markante gadeforløb gennem byen fortæller og synliggør Lendums historie som central by for området. Lidt syd for byen ligger hovedgården Lengsholm, som kan føres tilbage til det 15. århundrede.

 

Nord og øst for Lendum ligger et større sammenhængende område, der er udpeget til værdifuldt kulturmiljø på grund af en særlig stor koncentration af gravhøje og enkeltgårde i

landskabet.

 

Boliger

Byen er præget af, at boligerne − ældre huse og villaer − typisk ligger i en række langs de kurvede veje. Området mod øst omkring Falkevej er op gennem 1980’erne bebygget med parcelhuse. Der er ledige arealer til boliger ved Nygårdsvej.

 

Erhverv

Erhvervsaktiviteterne i Lendum er fortrinsvis samlet i et erhvervsområde ved Lendumvej i den nordvestlige del af byen, hvor der er ledige arealer til erhverv. Området rummer lokale erhvervs- og håndværksvirksomheder.

 

Det grønne i byen

Karakteristisk for Lendum er det tætte samspil mellem bebyggelse og terræn. Mange steder i byen er der udsigter over de omkringliggende enge og åløb.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Lendum kirke

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort