By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Horne ligger umiddelbart syd for Hirtshals, og byen har omkring 800 indbyggere.

 

Byen er udpeget som lokalby i bymønstret, men byen fungerer også som boligudbygningsområde for Hirtshals.

Boligudbygningen i Horne skal planlægges med udgangspunkt i strukturerne i landskabet og indeholde et varieret udbud af boligformer. Der skal arbejdes med en helhedsplan for boligudbygningen, der kan realiseres over en længere årrække som sammenhængende byudvikling mellem Hirtshals og Horne. Helhedsplanen skal styrke boligudbuddet i begge byer med et stationsnært, grønt boligområde med varierede boligtyper.

Udviklingen i Horne skal have fokus på boligudvikling. Perspektiverne for fremtidig byudvikling til boligformål planlægges som en udvikling fra Horne mellem Kringelhøjvej og Hirtshalsbanen mod sydsiden af Sdr. Ringvej ved Hirtshals. Området skal klart adskilles af et grønt bælte for at adskille erhvervsområdet i Hirtshals fra boligområdet i Horne.

 

Området ligger smukt på kuperet terræn dels med udsigt til Horne by og Horne Kirke og dels med udsigt over havet og Hirtshals by. Området ligger tæt på Horne station og med god mulighed for stiforbindelser til Horne og Hirtshals. Her kan en trinvis udvikling over en længere årrække knytte Hirtshals og Horne sammen.

 

Der udlægges ikke arealer til erhverv i Horne, da den overordnede strategi for byudvikling i Horne har fokus på udbygning til boligformål ud fra den overordnede tankegang, at Horne og Hirtshals i de kommende år skal forbindes og supplere hinanden med erhvervsaktiviteter i Hirtshals og bosætning i Horne.

Horne ligger få kilometer syd for Hirtshals med en enestående placering på toppen af markante istidslandskaber, der kiler sig ind i kommunen fra sydøst. Flere steder i byen er der udsigt over store dele af Vendsyssel.

 

Horne er en gammel landsby, hvor især skole, højskole, mejeri og jernbane har bidraget til en gunstig udvikling. Byen har en langstrakt struktur, der fortæller om byens historie. Den oprindelige by findes langs vejen og er over tid udbygget med tre adskilte villakvarterer, der alle er forbundet til hovedgaden gennem byen. Byen har 793 indbyggere (pr. 1.1.2012).

 

Horne har et tæt samarbejde med Allingdam og Åbyen i form af fælles skole, børnehave og idrætshal, som alle ligger i Horne.

 

Byen har gode trafikale forbindelser i form af motorvejen og Hirtshalsbanen, hvor toget mellem Hjørring og Hirtshals standser i Horne.

 

Serviceudbud

Horne har folkeskole til og med 6. klasse samt børnehave. I Horne er der en dagligvareforretning.

 

Kultur og Fritid

Idrætsaktiviteterne er samlet i Horne KFUM. Stendyssehallen danner rammen om indendørsaktiviteterne. Der er desuden spejdere og en borgerforening i byen.

 

Boliger

De dominerende boligområder er placeret på hver side af Stendyssevej og på vestsiden af Kringelhøjvej. Områderne er især præget af parcelhuskvarterer. Der er enkelte arealer langs Stendyssevej, der endnu ikke er bebyggede, og der skal som beskrevet ovenfor fremadrettet arbejdes med boligudbygning i området ved Tingvej med retning mod Hirtshals.

 

Erhverv

Horne rummer kun erhverv i meget begrænset omfang.

 

Det grønne i byen

Horne har en flot placering i landskabet med udsigt over Skagerrak og Hirtshals by. På hjørnet af Højrupvej og Stendyssevej er der et eksisterende grønt område, der fungerer som rekreativt område for byen.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Horne

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort