By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Harken ligger ca. 8 km syd for Hjørring, og byen har omkring 400 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Harken er med sin beliggenhed tæt på Hjørring og motorvej attraktiv som bosætningsby. Byens udvikling skal sikres gennem udlæg af areal til erhverv. 

Det overordnede indtryk af Harken er store virksomheder og mindre huse langs den brede Aalborgvej. Der har tidligere været en stor trafikbelastning gennem byen, men efter udbygningen af motorvejen er belastningen aftaget, og det brede vejforløb virker mere dominerende end nødvendigt set ud fra byens størrelse.

 

Vejprofilen er med tiden gjort mere varieret med blandt andet markeret vejmidte og kanttræer. Der kan med fordel arbejdes videre med forskønnelse og fredeliggørelse af vejen for dermed at samle byen mere.

 

Det eksisterende ledige areal til boliger på Hedebovej vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden, og der udlægges derfor ikke yderligere arealer til boliger. Der udlægges et areal på ca. 0,4 ha vest for byen til erhverv i forbindelse med eksisterende udbyggede erhvervsarealer. Der er desuden ledige arealer til erhverv ved Hedebovej. 

Harken, som ligger ca. 8 km syd for Hjørring, er i høj grad præget af og bygget op om hovedvejen gennem byen, Aalborgvej. Byen har en karakteristisk langstrakt form, hvor de ældste huse fra omkring 1870 ligger i den sydlige del af byen op til Aalborgvej. Derudover er der enkelte sideveje, hvor der er anlagt boligområder. Den langstrakte form fremgår tydeligt ved, at Harken og Hæstrup Mølleby i den nordlige del af byen næsten er vokset sammen og derfor behandles som et lokalsamfund. Der bor 389 personer i byen (pr. 1.1.2012).

 

Serviceudbud

Harken hører til Bagterp Skoledistrikt. Der er pasningstilbud i form af vuggestue og børnehave.

 

Kultur og Fritid

Idrætsforeningen holder til i området syd for Præstevej, hvor Harken Hallen ligger med omkringliggende fodboldbaner og grønne arealer.

 

Boliger

Det nyeste boligområde er parcelhusområdet ved Rundmarken, der blev påbegyndt bebygget i 2003. Der er ledige arealer til boliger på Hedebovej.

 

Erhverv

Erhvervsområder ligger spredt i Harken. Der udlægges et areal på ca. 0,4 ha vest for byen til erhverv i forbindelse med eksisterende udbyggede erhvervsarealer. Der er desuden ledige arealer til erhverv ved Hedebovej. 

Der udlægges ikke nye arealer til boliger.

Der udlægges et areal på ca. 0,4 ha vest for byen ved Aalborgvej til erhverv, jf. kortet.

 

Der udlægges ikke nye arealer til boligformål, da de ledige arealer til boliger vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

Erhvervsarealet udlægges i forbindelse med eksisterende erhverv (Krone Vinduer) ved Aalborgvej, som har behov for udvidelse. Virksomheden er en såkaldt ”Liste 2 virksomhed”. 

Grundvandsinteresser
Arealudlægget ligger i udpeget OSD 1446 (område med særlige drikkevandsinteresser) og indvindingsopland til Hæstrup Vandværk, det er kortlagt med nogen sårbarhed overfor nitrat (NFI) - se kortbilag i margen.

Der er ingen muligheder for at udvide virksomheden i andre retninger uden for OSD og NFI-indvindingsopland, idet virksomheden er omgivet af grundvandsinteresser. Det giver ikke mening, at flytte hele virksomheden, for at den kan udvide.

Det bemærkes, at Krone Vinduer er med i NBE (Netværk for Bæredygtig Erhverv), og virksomheden er en af de førende virksomheder på miljøområdet i Nordjylland, og de arbejder for at sikre miljø bedst muligt.

Indvindingsoplandet til Hæstrup Vandværk er på ca. 8.240 km2, og det grundvandsdannende opland er på ca. 2.183 km2. Byudviklingsområdet er på 4.000 m2 = 0,004 km2 og udgør altså kun 1/2.060.000 del af det samlede indvindingsopland.

De geologiske forhold giver en middel beskyttelse med nogen sårbarhed overfor nitrat.

Byudviklingsarealet ligger uden for grundvandsdannende opland, og der er i kortlægningen kun vurderet en lille nedadgående gradient.

De primære forureningsstoffer, der truer denne grundvandsressource, er pesticider og nitrat.

Forsyningssituationen
På mange af kildepladserne er der udfordringer med nitrat og pesticider som følge af nitratfølsomme områder. Det er også gældende for dette område, men som beskrevet ligger byudviklingsområdet uden for grundvandsdannende opland, og det er ikke en aktivitet, hvor der anvendes pesticider eller nitrat. Derfor anses dette byudviklingsområdet ikke som et problem i forhold til forsyningen fra Hæstrup og Harken Vandværk. 

Forholdet til vandplaner, kommunale handleplaner og indsatsplaner
Vandplanerne skal overordnet sikre god grundvandskvalitet og tilstrækkelig kvantitet. Begge dele vil for det aktuelle byudviklingsområde ikke blive påvirket. Der sker som udgangspunkt ikke aktiviteter, der kan forurene grundvandet, og oplag af kemikalier og afledning af spildevand er styret efter BAT. En udvidelse med grundvandstruende aktiviteter (malevirksomhed) udløser, at virksomheden skal have en miljøgodkendelse. I forbindelse med denne vil der blive stillet krav om anvendelse af bedst anvendelig teknologi. I forhold til kvantitet er arealets størrelse ubetydelig, og der sker kun lidt eller ingen grundvandsdannelse indenfor området.

I den kommende indsatsplan vil byudviklingsområdet ikke have nogen speciel prioritet, da det ligger udenfor de primære indsatsområder, der er BNBO og grundvandsdannende oplande.

Selvom området ligger i NFI og OSD, vil det lille område med den nuværende aktivitet ikke give anledning til speciel grundvandsbeskyttelse udover de normale forhold som oplag af kemikalier og fokus på olietanke og ubenyttede boringer.

Befæstelsesgrad
Byudviklingsområdet ligger ikke i grundvandsdannende opland, og der er kun en lille nedadrettet gradient. Det har således ingen betydning for den samlede grundvandsdannelse, at området bliver befæstet. 

Konsekvens af en konkret anvendelse i NFI
Byudviklingsområdet ligger 330 m fra to vandværksboringer tilhørende Harken Vandværk, men området ligger nedstrøms og udenfor indvindingsopland. Området ligger dog i indvindingsoplandet til Hæstrup Vandværk, men mere end 2 km fra boringer og udenfor grundvandsdannende opland. Se i øvrigt tidligere beskrivelser om grundvandspotentiale, geologi og sårbarhed mv. 

Se rammeområde 901.3120.05.

 

Ålborgvej i Harken

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 

Kort over grundvandsforhold ved Harken