By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Harken ligger ca. 8 km syd for Hjørring, og byen har omkring 400 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Harken er med sin beliggenhed tæt på Hjørring og motorvej attraktiv som bosætningsby. Byens udvikling skal sikres gennem udlæg af areal til erhverv. 

Det overordnede indtryk af Harken er store virksomheder og mindre huse langs den brede Aalborgvej. Der har tidligere været en stor trafikbelastning gennem byen, men efter udbygningen af motorvejen er belastningen aftaget, og det brede vejforløb virker mere dominerende end nødvendigt set ud fra byens størrelse.

 

Vejprofilen er med tiden gjort mere varieret med blandt andet markeret vejmidte og kanttræer. Der kan med fordel arbejdes videre med forskønnelse og fredeliggørelse af vejen for dermed at samle byen mere.

 

Det eksisterende ledige areal til boliger på Hedebovej vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden, og der udlægges derfor ikke yderligere arealer til boliger. Der udlægges et areal på ca. 0,4 ha vest for byen til erhverv i forbindelse med eksisterende udbyggede erhvervsarealer. Der er desuden ledige arealer til erhverv ved Hedebovej. 

Harken, som ligger ca. 8 km syd for Hjørring, er i høj grad præget af og bygget op om hovedvejen gennem byen, Aalborgvej. Byen har en karakteristisk langstrakt form, hvor de ældste huse fra omkring 1870 ligger i den sydlige del af byen op til Aalborgvej. Derudover er der enkelte sideveje, hvor der er anlagt boligområder. Den langstrakte form fremgår tydeligt ved, at Harken og Hæstrup Mølleby i den nordlige del af byen næsten er vokset sammen og derfor behandles som et lokalsamfund. Der bor 389 personer i byen (pr. 1.1.2012).

 

Serviceudbud

Harken hører til Bagterp Skoledistrikt. Der er pasningstilbud i form af vuggestue og børnehave.

 

Kultur og Fritid

Idrætsforeningen holder til i området syd for Præstevej, hvor Harken Hallen ligger med omkringliggende fodboldbaner og grønne arealer.

 

Boliger

Det nyeste boligområde er parcelhusområdet ved Rundmarken, der blev påbegyndt bebygget i 2003. Der er ledige arealer til boliger på Hedebovej.

 

Erhverv

Erhvervsområder ligger spredt i Harken. Der udlægges et areal på ca. 0,4 ha vest for byen til erhverv i forbindelse med eksisterende udbyggede erhvervsarealer. Der er desuden ledige arealer til erhverv ved Hedebovej. 

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges et areal p ca. 0,4 ha vest for byen ved Aalborgvej til erhverv, jf. kortet.

 

Der udlgges ikke nye arealer til boligforml, da de ledige arealer til boliger vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

Erhvervsarealet udlgges i forbindelse med eksisterende erhverv (Krone Vinduer) ved Aalborgvej, som har behov for udvidelse. Virksomheden er en skaldt Liste 2 virksomhed.

Grundvandsinteresser
Arealudlgget ligger i udpeget OSD 1446 (omrde med srlige drikkevandsinteresser) og indvindingsopland til Hstrup Vandvrk, det er kortlagt med nogen srbarhed overfor nitrat (NFI) - se kortbilag i margen.

Der er ingen muligheder for at udvide virksomheden i andre retninger uden for OSD og NFI-indvindingsopland, idet virksomheden er omgivet af grundvandsinteresser. Det giver ikke mening, at flytte hele virksomheden, for at den kan udvide.

Det bemrkes, at Krone Vinduer er med i NBE (Netvrk for Bredygtig Erhverv), og virksomheden er en af de frende virksomheder p miljomrdet i Nordjylland, og de arbejder for at sikre milj bedst muligt.

Indvindingsoplandet til Hstrup Vandvrk er p ca. 8.240 km2, og det grundvandsdannende opland er p ca. 2.183 km2. Byudviklingsomrdet er p 4.000 m2 = 0,004 km2 og udgr alts kun 1/2.060.000 del af det samlede indvindingsopland.

De geologiske forhold giver en middel beskyttelse med nogen srbarhed overfor nitrat.

Byudviklingsarealet ligger uden for grundvandsdannende opland, og der er i kortlgningen kun vurderet en lille nedadgende gradient.

De primre forureningsstoffer, der truer denne grundvandsressource, er pesticider og nitrat.

Forsyningssituationen
P mange af kildepladserne er der udfordringer med nitrat og pesticider som flge af nitratflsomme omrder. Det er ogs gldende for dette omrde, men som beskrevet ligger byudviklingsomrdet uden for grundvandsdannende opland, og det er ikke en aktivitet, hvor der anvendes pesticider eller nitrat. Derfor anses dette byudviklingsomrdet ikke som et problem i forhold til forsyningen fra Hstrup og Harken Vandvrk.

Forholdet til vandplaner, kommunale handleplaner og indsatsplaner
Vandplanerne skal overordnet sikre god grundvandskvalitet og tilstrkkelig kvantitet. Begge dele vil for det aktuelle byudviklingsomrde ikke blive pvirket. Der sker som udgangspunkt ikke aktiviteter, der kan forurene grundvandet, og oplag af kemikalier og afledning af spildevand er styret efter BAT. En udvidelse med grundvandstruende aktiviteter (malevirksomhed) udlser, at virksomheden skal have en miljgodkendelse. I forbindelse med denne vil der blive stillet krav om anvendelse af bedst anvendelig teknologi. I forhold til kvantitet er arealets strrelse ubetydelig, og der sker kun lidt eller ingen grundvandsdannelse indenfor omrdet.

I den kommende indsatsplan vil byudviklingsomrdet ikke have nogen speciel prioritet, da det ligger udenfor de primre indsatsomrder, der er BNBO og grundvandsdannende oplande.

Selvom omrdet ligger i NFI og OSD, vil det lille omrde med den nuvrende aktivitet ikke give anledning til speciel grundvandsbeskyttelse udover de normale forhold som oplag af kemikalier og fokus p olietanke og ubenyttede boringer.

Befstelsesgrad
Byudviklingsomrdet ligger ikke i grundvandsdannende opland, og der er kun en lille nedadrettet gradient. Det har sledes ingen betydning for den samlede grundvandsdannelse, at omrdet bliver befstet.

Konsekvens af en konkret anvendelse i NFI
Byudviklingsomrdet ligger 330 m fra to vandvrksboringer tilhrende Harken Vandvrk, men omrdet ligger nedstrms og udenfor indvindingsopland. Omrdet ligger dog i indvindingsoplandet til Hstrup Vandvrk, men mere end 2 km fra boringer og udenfor grundvandsdannende opland. Se i vrigt tidligere beskrivelser om grundvandspotentiale, geologi og srbarhed mv.

Se rammeomrde 901.3120.05.

 

Ålborgvej i Harken

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort

 

Kort over grundvandsforhold ved Harken