By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Detailhandelsplanlægningen skal understøtte en udvikling, hvor detailhandlen lokaliseres i bymidterne, bydelscentre og lokalcentre, og hvor udflytning til store butikscentre i byernes udkant undgås.

 

Dette skal ske ved, at de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre styrkes som levende og varierede handelscentre, og at byernes indbyrdes roller defineres og understøtter hinanden i et kommunalt bymønster. 

 • At detailhandlens dagligvareside fortsat skal være så decentral som mulig og med en tæt tilknytning til byernes boligområder, således at de daglige indkøb kan ske i gå- og cykelafstand, og at transport med egen bil ikke er en forudsætning.
 • At hovedbyen Hjørring og de 5 områdebyer i overensstemmelse med bymønstret skal spille de centrale roller indenfor fortsat udvikling af detailhandelen særligt den del af handelen, der omfatter udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper, men også med mulighed for etablering af store velassorterede supermarkeder samt specialbutikker med delikatesser.
 • At Hjørring by skal udbygges og vedligeholdes som det sted i kommunen, hvor både det brede og det specialiserede vareudbud er til stede. Hjørring skal sammen med og i naturlig konkurrence med Frederikshavn, Aalborg midtby og Aalborgs CitySyd kunne tilbyde et detailhandelsudbud og et shoppingmiljø, der er i stand til at tiltrække kunder fra hele Vendsyssel.
 • At der i Hjørring by kun kan planlægges for nye enkeltstående dagligvarebutikker i det omfang, at andre butikker lukker.
 • At områdebyerne – Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken – skal tilbyde et bredt udbud af dagligvarer samt en vifte af udvalgsvarer (som oftest beklædning) så byens og det lokale oplands kunder har mulighed for at foretage indkøb i hverdagen uden at skulle transportere sig over store afstande.
 • At der i nærhed til boligområderne i lokalbyerne, landsbyerne og de større byers lokalområder er et lokalbaseret udbud af dagligvarer samt i det omfang, der er et lokalt grundlag, også et grundlæggende udbud af udvalgsvarer. I de mindre bysamfund vil detailhandlen dog hovedsageligt være en mindre dagligvarebutik.
 • At der i Bindslev, Tversted og Lønstrup er mulighed for udvikling af det i forhold til byernes størrelse særlige daglig- og udvalgsvaretilbud bl.a. baseret på gallerier og specialbutikker rettet mod turisterne.

Detailhandelsplanlægningen skal understøtte en udvikling, hvor detailhandlen lokaliseres i bymidterne, bydelscentre og lokalcentre, og hvor udflytning til store butikscentre i byernes udkant undgås.

 

Dette skal ske ved, at de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre styrkes som levende og varierede handelscentre, og at byernes indbyrdes roller defineres og understøtter hinanden i et kommunalt bymønster. Med denne rollefordeling afspejles bymønstret i den enkelte bys og lokalområdes detailhandelsmuligheder.

 

Hjørring

Med henblik på at styrke Hjørring som hovedby og centrale handelsby i kommunen arbejdes der for en detailhandelsstruktur, hvor bymidten inkl. Metropol og Bispetorv udgør hovedcentret, der suppleres af de særligt pladskrævende butikker langs Frederikshavnsvej.

 

For at sikre en afbalanceret udvikling i både bymidten og langs Frederikshavnsvej skal områderne udvikle hver sin profil. Bymidten skal have en bred sammensætning af butikker inden for både dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer, mens Frederikshavnsvej især skal profilere sig på større butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, suppleret med eksisterende dagligvarebutik, specialbutikker og almindelige udvalgsvarebutikker.

 

Der er flere tomme butikslokaler i bymidten, og indtil der er genetableret et stabilt handelsliv i bymidten, gives der ikke mulighed for yderligere udvidelser af centerafgrænsningen. Der er i planperioden 2013-2017 begrænsede muligheder for etablering af nye butiksarealer i Hjørring.

Der er i planloven givet mulighed for etablering af én stor udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal over 2.000 m², der etableres i bymidten i en by med min. 3.000 indbyggere. Det er kun Hjørring og Hirtshals, der opfylder dette befolkningstal, og det vurderes, at det ikke er realistisk at etablere en så stor udvalgsvarebutik i Hirtshals. Der gives derfor mulighed for at planlægge for etablering af en sådan butik indenfor Hjørrings bymidte.

 

Til sikring af god tilgængelighed for alle trafikanter arbejdes der med, at de mest trafikskabende aktiviteter i bymidten placeres i området omkring Parallelvej - på sydsiden af bymidten og med direkte adgang til motorvejen via Frederikshavnsvej samt jernbanenettet og den kollektive trafik via let adgang til banegård og busstation. Der er fra en centerring om Bymidten direkte adgang til bymidtens parkeringspladser, hvor der specielt omkring Parallelvej er adgang til p-kælder under Metropol, og der er adgang til p-plads ved Bispetorv.

 

Udover bymidten og Frederikshavnsvej består detailhandelsstrukturen i Hjørring af 3 bydelscentre i Højene, Kvægtorvet ved Åstrupvej og Bispensgade, samt lokalcentre og enkeltstående butikker. Lokalcentre og enkeltstående butikker tjener alene til lokalområdets daglige forsyning med salg af primært dagligvarer. Der kan i overensstemmelse med planloven etableres max. 5.000 m² bruttoetageareal i hvert af bydelscentre, max. 3.000 m² bruttoetageareal i hvert af lokalcentrene og max. 1.000 m² i enkeltstående butik.

 

Det skal også overvejes, om det fortsat er hensigtsmæssigt at give mulighed for udvidelse af eksisterende butikker i bydelscentret ved Bispensgade med et bruttoetageareal over 1.000 m², da en stor butik ligeledes ikke vurderes at harmonere med områdets eksisterende bebyggelse, og samtidig har området begrænset udvidelsesmulighed i forhold til planlovens max. areal på 5.000 m².

 

Det vurderes, at Hjørring bortset fra den sydlige del af byen er tilstrækkelig forsynet med dagligvarebutikker. Derfor er strategien at etablere et nyt bydelscenter i den sydlige del af byen ved Ringvejen-Vandværksvej ved siden af butikken A-Z. Planlægning for dette bydelscenter - herunder geografisk afgrænsning og antal bruttoetageareal - sker ved særskilt kommuneplantillæg og lokalplan. I forbindelse med at dette bydelscenter udlægges kan der blive tale om at ændre på den øvrige detailhandelsstruktur i Hjørring vedrørende lokalcentrene og butiksstørrelse i visse bydels- og lokalcentre.

 

Det skal overvejes, om det fortsat skal være muligt at etablere butik med et bruttoetageareal på max. 1.000 m² i lokalcentret ved Frilandsvej, da en så stor butik ikke vurderes at harmonere med områdets eksisterende bebyggelse. Sideløbende med kommuneplanen er kommunen ved at vurdere antallet af lokalcentre i Hjørring. Konklusionerne af arbejdet forventes indarbejdet gennem et efterfølgende kommuneplantillæg.

 

Områdebyerne

Der gives i bymidterne i områdebyerne mulighed for fortsat udvikling af detailhandelen, således at de hver især kan udgøre et attraktivt handelssted for eget opland. Specielt i forhold til dagligvarebutikker forventes der en fortsat udvikling i områdebyerne, da der er en stærk tendens til, at dagligvarer købes lokalt og gerne indenfor gå- og cykelafstand. Der er i Sindal og Hirtshals indenfor en kort årrække etableret nye dagligvarebutikker i bymidteområdet. Der er i Hirtshals to lokalcentre ved Fanøgade/Margrethevej og Søndergade/Margrethevej. I Løkken er der etableret dagligvarebutikker i et nyt lokalcenter ved Industrivej/Løkkensvej i den nordlige ende af byen.

 

Lokalbyerne

I Bindslev, Lønstrup og Tversted er der udpeget bymidter, mens der er i de øvrige lokalbyer er udpeget en række lokalcentre med henblik på fortsat sikring af en lokal og nær dagligvareforsyning. Der kan her etableres dagligvarebutikker med en størrelse på max 1.000 m².

 

Bymidten i Lønstrup udvides mod syd med mulighed for, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1.200 m² ved campingpladsen på Rubjergvej, og at der kan etableres mindre butik i tilknytning til boligen på den enkelte ejendom - f.eks. galleri eller specialvarebutik.

 

Landsbyer

Der er i landsbyerne i kommunen et varieret udbud af butikker med dagligvarer og udvalgsvarer. Der kan i landsbyerne etableres enkeltstående butik, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning med en størrelse på max. 1.000 m². Med henblik på salg af egne varer kan der i tilknytning til produktionsvirksomhed etableres butik på max. 200 m².

Det overordnede udgangspunkt for fastlæggelse af mål og retningslinjer for detailhandel er fastlagt i Planloven. Med lovændringen i 2007 er der fastsat relativt stramme rammer for kommunernes planlægning for detailhandel ud fra en statslig målsætning om:

 • At fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer.
 • At sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik.
 • At fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Detailhandelsplanlægningen skal således understøtte en udvikling, hvor detailhandelen lokaliseres i bymidterne, bydelscentre og lokalcentre, og således at udflytning til store butikscentre i byernes udkant undgås.

 

Dette skal ske ved, at de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre styrkes som levende og varierede handelscentre og at byernes indbyrdes roller defineres og understøtter hinanden i et kommunalt bymønster. 

Der udpeges - som vist p kortet - bymidter med henblik p etablering af detailhandel:

Hovedby: Hjrring.
Omrdeby: Hirtshals, Lkken, Vr, Trs og Sindal.
Lokalby: Bindslev, Tversted og Lnstrup.

I bymidter i hovedby og omrdebyer m der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal p max. 3.500 m og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal p max. 2.000 m for den enkelte butik.

I bymidter i lokalbyer m der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal p max. 1.200 m og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal p max. 1.000 m for den enkelte butik.

Afgrnsningen af bymidten i Lnstrup udvides i forhold til Kommuneplan 2009 mod syd langs Rubjergvej med henblik p, at der i tilknytning til Egelunds Camping og Motel kan planlgges for en dagligvarebutik, og i tilknytning til helrsboliger kan etableres mindre udvalgsvarebutik, galleri og lignende.

Gennem kommuneplantillg nr. 34 udvides afgrnsningen af bymidten i Hirtshals med Rdhusgrunden og Rdhusgrnningen.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksforml i planperioden 2013-2017 fremgr af retningslinje 3.6.

 

Der er omkring Hjrring og de 5 omrdebyer naturlige indkbsoplande samt deloplande omkring de 3 lokalbyer. Udpegning af bymidte i de 3 lokalbyer skal ses i forhold til, at der i disse byer i dag er en detailhandel, der har et omfang og variation i udbud, der i forhold til byernes strrelse er speciel.

Udvidelsen af bymidten i Lnstrup skal ses i sammenhng med den eksisterende detailhandel med kunstbutikker, smykkesmede, gallerier og lignende, der har udviklet sig i byen, og nsket om at fastholde dette brede udbud af disse srlige butikker. Der er nske om at kunne etablere en ny dagligvarebutik i byen, og med en placering i tilknytning til Egelunds Camping og Motel kan den nuvrende butik udvides og fortsat ligge i bymidten, hvor den kan medvirke til at fastholde og udvide bymidten som et attraktivt centeromrde.

Udvidelsen af bymidten i Hirtshals sker for at realisere planerne om at erstatte en del af Rdhusbygningerne med en dagligvarebutik og for p sigt ogs at muliggre etablering af en eventuel butik p Rdhusgrnningen.

I disse bymidter skal detailhandlen primrt lokaliseres med henblik p etablering af attraktive bymidter med et varieret butiksudbud og let tilgngelighed, der kan tiltrkke kunder fra byen, oplandet samt turister.

Afgrnsning af bymidte i Hjrring, Hirtshals, Lkken, Vr, Trs, Sindal, Bindslev og Tversted er undret i forhold til Kommuneplan 2009.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksforml i planperioden 2013-2017 fremgr af retningslinje 3.6.

Retningslinjen er udget p grund af lovndring den 11. april 2013.

 

Retningslinjen er udget p grund af lovndring den 11. april 2013.

Der udpeges - som vist p kortet - bydelscentre i Hjrring med henblik p etablering af detailhandel:
Hjene
Kvgtorvet ved strupvej
Bispensgade

Der kan i hver af de 3 bydelscentre etableres i alt 5.000 m bruttoetageareal med henblik p detailhandel, herunder max. 3.500 m for den enkelte butik, der slger dagligvarer, og max. 2.000 m for den enkelte butik, der slger udvalgsvarer.

Bydelscentret Kvgtorvet ved strupvej udvides geografisk i forhold til Kommuneplan 2009.

Bydelscentret Hjene udvides geografisk gennem kommuneplantillg nr. 42.


Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksforml i planperioden 2013-2017 fremgr af retningslinje 3.6.

 

Jf. Planloven kan der i byer med 20.000 indbyggere og derover udlgges arealer til butiksforml i den centrale del af en bydel. De 3 bydelscentre blev udpeget i Helhedsplan 2005 og er viderefrt i Kommuneplan 2009.

Bydelscenter Kvgtorvet har i dag en afgrnsning, der blot giver mulighed for etablering af de nuvrende 2 dagligvarebutikker med et areal p ca. 2.000 m. Bydelscentret udvides geografisk i forhold til Kommuneplan 2009, s det kan rumme et detailhandelsareal svarende til planlovens maksimum. Efter udvidelsen omfatter bydelscentret alle ejendomme mellem strupvej og Sct. Cathrine Vej op til boligejendommene p sydsiden af Rolighedsvej samt ejendommene p stsiden af strupvej fra rundkrslen til viadukten dog undtagen boligejendommene. Der er i planperioden 2013-2017 begrnsede muligheder for etablering af nye butiksarealer se retningslinje 3.6.

Afgrnsningen af bydelscenter ved Bispensgade er undret i forhold til Kommuneplan Hjrring 2009.

Med kommuneplantillg nr. 42 udvides bydelscenter ved Hjene, s det ogs omfatter ejendommen p sydsiden af Krokusvej.

De fastsatte rammer for max. detailhandelsareal i det enkelte centeromrde og strrelse p den enkelte butik er fastsat i Planloven.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksforml i planperioden 2013-2017 fremgr af retningslinje 3.6.

Der udpeges - som vist p kortet - lokalcentre med henblik p etablering af detailhandel:

Hjrring
Idrts All
Frilandsvej
Nordens All

Hirtshals
Fangade/Margrethevej
Sndergade/Margrethevej

Lkken
Industrivej/Lkkensvej

Lokalbyer
Astrup, Bjergby, Harken, Horne, Hundelev, Hrmested, Lendum, Lrslev, Mosbjerg, Poulstrup, Rakkeby, Snderlev, Tolne, Tornby, Vrensted og byen.
I Tversted udgr det hidtidige lokalcenter p sydst-siden af rundkrslen ved Skagensvej. Omrdet har tidligere rummet en dagligvarebutik, der er flyttet til nye lokaler i bymidten.

Der kan i det enkelte lokalcenter etableres max. 3.000 m bruttoetageareal med henblik p detailhandel, herunder max. 1.000 m for den enkelte butik, der slger dagligvarer eller udvalgsvarer.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksforml i planperioden 2013-2017 fremgr af retningslinje 3.6.

 

Jf. Planloven kan der udlgges arealer til butiksforml (daglig- og udvalgsvarer) i et lokalcenter, som alene betjener en begrnset del af en by eller en bydel, landsby, et sommerhusomrde eller lignende.

Med henblik p, at brugerne af sommerhusene understtter detailhandelen i byerne udlgges ikke lokalcentre i sommerhusomrderne. For butik, der allerede er etableret i sommerhusomrderne glder, at den kan udvides med udgangspunkt i retningslinje 3.8 vedr. enkeltstende butik.

I byen, Horne, Hrmested, Hundelev, Rakkeby, Snderlev og Vrensted er der ikke udpeget detailhandelsomrder:

 • I byen gives mulighed for etablering af butikker med facade til Allingdamvej.
 • I Horne gives mulighed for etablering af butikker med facade til Stendyssevej.
 • I Hrmested gives mulighed for etablering af butikker med facade til Hrmestedvej.
 • I Hundelev gives mulighed for etablering af butikker med facade til Lkkensvej og Vennebjergvej.
 • I Lrslev gives mulighedfor etablering af butikker med facade til Ugiltvej.
 • I Rakkebygives der mulighed etablering af butikker med facade til Rakkebyvej, Harkensvej og Munkedalsvej.
 • I Snderlevgives der mulighed etablering af butikker med facade til Skallerupvej.
 • I Vrenstedgives der mulighed etablering af butikker med facade til Vrenstedvej, Brnderslevvej, Bdstedhedevej og Stationsvej.

I Tversted udgr det hidtidige lokalcenter p sydst-siden af rundkrslen ved Skagensvej. Omrdet har tidligere rummet en dagligvarebutik, der er flyttet til nye lokaler i bymidten. Alle vrige udpegninger er undrede i forhold til Kommuneplan 2009.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksforml i planperioden 2013-2017 fremgr af retningslinje 3.6.

Der udpeges - som vist p kortet - omrder til srlig pladskrvende varegrupper i Hjrring, omrdebyerne samt lokalbyen Bindslev:

Hjrring:
Begge sider af Frederikshavnsvej fra Sprogvej i st til Frederikshavnsvejs overgang til Parallelvej i vest.
Ejendommen Sct. Cathrine Vej 23 i tilknytning til bydelscenter Kvgtorvet. Ejendommen kan anvendes med henblik p salg af biler.

Hirtshals: Vestsiden af Dalsagervej.

Sindal: Vestlige del af Ved Banen.

Vr: Sdr. Alle/Vester Ringvej.

Trs: Nordlige side af Industrivej.

Lkken: Begge sider af Industrivej fra Egevej i syd til rundkrslen ved Lkkensvej i nord.

Bindslev: Begge sider af Industrivej samt st- og nordsiden af Vester.

 

Pladskrvende varegrupper omfatter jf. loven: biler, lystbde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tmmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt mbler. Listen er udtmmende.

Butikker, der slger srligt pladskrvende varegrupper, m alene slge disse varer. Dog kan der i butik, der forhandler tmmer og byggematerialer, etableres et srligt afsnit med et bruttoetageareal p maksimum 2.000 m med varer, der ikke er srligt pladskrvende, men som anvendes i forbindelse med tmmer og byggematerialer.

Ejendommen Sct. Cathrine Vej 23 kan tages i brug med henblik p salg af biler. Alle vrige udpegninger er undret i forhold til Kommuneplan 2009.

For mbler glder, at der i hvert enkelt tilflde skal redegres for, hvorfor den pgldende butik ikke kan placeres i bymidte eller sekundrt i bydelscenter. Se generelle overvejelser nedenfor.


Redegrelse vedr. etablering af mbelbutikker udenfor Hjrring bymidte og bydelscentre:

I omrdet til pladskrvende varegrupper langs Frederikshavnsvej i Hjrring gives mulighed for etablering af mbelbutikker p baggrund af nedenstende redegrelse.

Jf. Planlovens 11 e, stk. 7 skal der for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for etablering af mbelbutikker uden for bymidten f.eks. i et omrde til pladskrvende varegrupper redegres for, hvorfor en placering i bymidten, et bydelscenter eller et aflastningsomrde ikke er mulig.

Hjrring bymidte afspejler byens historie som kbstad. Bymidten, der samtidig udgr byens ldste del, er prget af fine gamle gadeforlb med velbevarede kbmandsgrde og anden bebyggelse fra 1800- og 1900-tallet. Det er karakteristisk for byomrdet, at den oprindelige struktur med forhus og baghuse mange steder er velbevaret og danner fine grdmiljer. Omrdet rummer en rkke fredede huse samt flere bevaringsvrdige huse. Dele af omrdet er omfattet af en bevarende lokalplan, der har til forml at fastholde de srlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, herunder at bevare den lokale byggetradition.

Der vurderes ikke i bymidteomrdet eller umiddelbart uden for dette omrde at kunne etableres sammenhngende arealer f.eks. i forbindelse med byomdannelse, der kan give mulighed for etablering af et strre byggeri, der kan rumme en velassorteret, strre mbelbutik.

Der er som byomdannelse etableret butikscenter: Metropol og Bispetorv. Planlgningen giver for Metropol mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal p max. 1.500 m og for Bispetorv mulighed for tilsvarende butikker med et bruttoetageareal p max. 2.000 m. De 2 centre giver sledes ikke mulighed for placering af strre mbelbutikker. Begge centre er i 2012 stort set fuldt udbyggede i forhold til de fastsatte maksimale butiksarealer.

Der er i Hjrring udpeget 3 bydelscentre: Hjene, Kvgtorvet ved strupvej og Bispensgade. Der vurderes for Hjene og Bispensgade ikke at vre mulighed for etablering af strre mbelbutik, da en vsentlig del af det max. bruttoetageareal p 5.000 m allerede er anvendt til n eller flere dagligvarebutikker.

Det aflastningsomrde, der i Regionplan 2005 er udpeget omkring den inderste del af Frederikshavnsvej, er sammenfaldende med omrdet til pladskrvende varegrupper langs Frederikshavnsvej for s vidt angr den inderste halvdel af omrdet.

Det er vurderingen, at den begrnsede mulighed for etablering af mbelbutik i bymidten og de 3 bydelscentre, der er beskrevet i det ovenstende, ikke giver en tilfredsstillende udviklingsmulighed for denne butikstype i Hjrring.

Der er i dag (juni 2012) 4 butikker, der forhandler mbler helt eller delvist, i det udlagte omrde til pladskrvende varegrupper langs Frederikshavnsvej.

Der faststtes for planperioden 2013-2017 rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksforml, som fremgr af detailhandelsskema 3.6, der kan ses i hjre side.

Rammerne faststtes for bymidter, bydelscentre og lokalcentre samt for omrder udlagt til pladskrvende varegrupper.

 

Planloven faststter, at kommuneplanen skal indeholde en oversigt over eksisterende arealer, der anvendes til detailhandelsforml. Oversigten skal opdeles i bymidter, bydelscentre, lokalcentre og omrder til pladskrvende varegrupper. Tallene i oversigten er tilvejebragt p baggrund af Detailhandelsanalysens baggrundsmateriale samt BBR-oplysninger.

For dele af omrderne faststtes der en flles ramme med henblik p etablering af nye butiksarealer til dagligvarer eller udvalgsvarer. For andre omrder er rammen fastsat med henblik p enten dagligvarer eller udvalgsvarer.

I forbindelse med detailhandelsanalysen er det i vinteren 2011-2012 vurderet, at 5.000-6.000 m butikslokaler stod tomme i Hjrring bymidte (i dette areal indgr de ca. 2.500 m i stueetagen af det nye rdhus ved Springvandspladsen). For at styrke udviklingen i Hjrring bymidte faststtes en begrnset ramme for etablering af nye butiksarealer i bydelscenteret ved Kvgtorvet. Det betyder, at der i planperioden kun kan ske om- og tilbygninger af eksisterende butikker i bydelscentret ved Kvgtorvet. Bydelscentrets restrummelig p ca. 3.000 m kan dermed ikke anvendes til etablering af nye butikker.

Udvidelsen af Hjrring bymidte med etableringen af Metropol og Bispetorv er i dag stort set udnyttet. I Metropol er der en meget begrnset restrummelighed op til de max. 18.000 m, som lokalplanen giver mulighed for. P Bispetorv har lokalplanen en restrummelighed p ca. 2.200 m op til de fastsatte max. 12.000 m. Det vurderes ikke at vre muligt at udnytte denne restrummelighed p grund af omrdets konkrete udformning. Restrummelighed for Metropol og Bispetorv samt mulighed for etablering af butik i stueetagen i det nye rdhus indgr ikke i de fastsatte rammer i skemaet.

Det er i forbindelse med udarbejdelse af nyt plangrundlag for bydelscenteret i Hjene konstateret, at det eksisterende detailhandelsareal, der fremgr af skemaet til retningslinje 3.6, for bydelscenteret i Hjene p 2.150 m er fejlregisteret, da der i omrdet aktuelt er etableret et bruttoetageareal p ca. 3.070 m der anvendes til detailhandel. For planperioden 2013-2017 faststtes der for bydelscenteret i Hjene en ny ramme for udvidelse og nyetablering p 1.930 m med henblik p dagligvarer og udvalgsvarer, heraf kan max. 500 m anvendes til udvalgsvarebutik. Dermed er den samlede ramme for bydelscenteret p max. 5.000 m bruttoetageareal disponeret (OBS. Skemaet er ikke tilrettet i forhold til denne ndring). Det vurderes, at etablering af et yderligere bruttoetageareal p 1.930 m i bydelscenteret i Hjene hvoraf max. 500 m kan anvendes til udvalgsvarer i form af n butik ikke har nogen vsentlig betydning for den fortsatte udvikling af Hjrring bymidte og de vrige centeromrder i Hjrring by bl.a. p grund af afstanden fra bydelscenteret i Hjene til de andre centeromrde, og da der kun gives mulighed for etablering af n udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal p max. 500 m. Derimod kan det forventes at den enkeltliggende dagligvarebutik (Aldi), der er etableret p stsiden af Skagensvej ca. midt mellem Hjrring bymidte og bydelscenteret vil blive udsat for get konkurrence fra et bydelscenter med flere butikker og styrket profil.


I Hirtshals er der lokalplanlagt for en ny stor dagligvarebutik p max. 3.500 m p Sporviften. Denne rummelighed indgr ikke i den fastsatte ramme i skemaet.

I Sindal er der en rummelighed i omrdet Ved Banen p sydsiden af Hjrringvej i omrdets vestlige del. Denne rummelighed er fastsat til 1.000 m og er omfattet af den fastsatte ramme i skemaet.

Der gives mulighed for 50.000 m til pladskrvende varegrupper ved Frederikshavnsvej i Hjrring samt 10.000 m i hver af omrdebyerne.

I Hjrring by kan der i perioden 2013-2017 planlgges for n butik med et bruttoetageareal p indtil 12.000 m og to butikker med et bruttoetageareal p indtil 8.000 m.
 
Kommunen faststter selv arealstrrelser for butikker, der forhandler srlig pladskrvende varegrupper.

For omrde til srligt pladskrvende varegrupper langs Frederikshavnsvej gives der mulighed for, at der i perioden 2013-2017 kan planlgges for 3 butikker med strre bruttoetageareal med mulighed for tiltrkning af strre butikker af regional betydning.

Der skal for detailhandelscentre, enkelt butik mv., der p grund af strrelsen har regional betydning, udarbejdes VVM-redegrelse.
Der kan i Hjrring, omrdebyerne, lokalbyerne og landsbyerne etableres enkeltstende butikker, der alene betjener lokalomrdets daglige forsyning med et max. bruttoetageareal p 1.000 m.

Nye enkeltstende butikker med et bruttoetageareal strre end 250 m skal etableres i en afstand p min. 500 m til bymidte, bydelscenter, lokalcenter og andre enkeltstende butikker med et lignende vareudbud og et bruttoetageareal strre end 250 m.
 
Retningslinjen regulerer enkeltstende butikker, som alene betjener en begrnset del af en by eller en bydel, landsby, sommerhusomrde eller lignende. Den maksimale arealstrrelse for denne butikstype svarer til den i loven fastsatte.

Enkeltstende butikker m jf. planloven alene tjene til lokalomrdets daglige forsyning. For at der reelt er tale om enkeltstende butik, betyder det i praksis, at nye enkeltstende butikker som udgangspunkt skal placeres med en indbyrdes afstand p mindst 500 m i luftlinje til alle andre enkeltstende butikker eller til omrder udlagt til butiksforml. Afstandskravet kan mindskes i situationer, hvor en fysisk barriere gr, at den reelle afstand er strre for biler, cyklende og gende f.eks. strre vej eller jernbane uden mulighed for krydsning.
Der kan i tilknytning til tankstation, togstation, stadion, fritliggende turistattraktion o.lign., der ligger uden for omrder udlagt til bymidte, bydelscenter, og lokalcenter, og til brug for de kunder, der benytter det pgldende anlg p grund af dets primre funktion, etableres butik med et bruttoetageareal p indtil 200 m. Ophrer driften af det srlige anlg, skal driften af butikken samtidig ophre.

I tilknytning til Hirtshals Transport Center kan der etableres butik med et samlet areal p max. 500 m, dog et salgsareal p max. 250 m.
 
Kommunen faststter selv butiksstrrelse for disse butikker. Da der jf. loven ikke m vre tale om en selvstndig butik, men blot butik, der servicerer de kunder, der besger stedet p grund af hovedaktiviteten, vurderes en butiksstrrelse p maks. 200 m at opfylde dels lovens krav og dels at give mulighed for etablering af en bredygtig butik.

Det er dog vurderet, at der p grund af Hirtshals Transport Centers srlige placering og brugergruppe med bl.a. et stort antal lastbilchauffrer kan etableres en butik med et strre areal med henblik p salg af de srlige varer, som bl.a. lastbilchauffrer eftersprger.
I tilknytning til produktionsvirksomhed kan der etableres en butik med et bruttoetageareal p indtil 200 m med henblik p salg af egne varer.
 
Kommunen faststter selv butiksstrrelse for disse butikker med henblik p salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Da der jf. loven er tale om mindre butik med salg af egne producerede varer, vurderes det, at en butiksstrrelse p max. 200 m imdekommer dels lovens intention dels virksomhedens nske om etablering af en bredygtig butik. Denne butiksstrrelse indgr allerede i mange lokalplaner for erhvervsomrder.
Det udlagte aflastningsomrde ved Frederikshavnsvej - som vist p kortet - fastholdes med mulighed for etablering af dagligvarebutikker med et samlet areal p 4.800 m og udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoetageareal p maksimum 8.000 m.

De 4.800 m til dagligvarebutik er knyttet til matr. nr. 26a og 26 au, Hjrring Markjorder, og kan ikke, helt eller delvist, flyttes til anden lokalitet.
 
Omrdet omfatter den inderste del af Frederikshavnsvej - fra Ringvejen i st til Lille stergade i vest.

Der er i omrdet over tid udviklet et alternativt butiksomrde, som i en vis udstrkning fungerer som aflastning for bymidten. Der er her lokaliseret en strre dagligvarebutik og butikker, der forhandler varer, der tidligere var omfattet af planlovens bestemmelser vedr. pladskrvende varegrupper, samt strre specialbutikker bl.a. kontor- og bilartikler, babyudstyr, kkkener samt tpper/gulve. I et vist omfang er der ogs etableret almindelige udvalgsvarebutikker i omrdet.

I Regionplan 2005 var der fastsat en ramme for omrdets samlede bruttoetageareal til detailhandelsforml p henholdsvis 4.800 m til dagligvarer og 8.000 m til udvalgsvarer.

Eksisterende dagligvarebutik beliggende Frederikshavnsvej 42 med et bruttoetageareal p ca. 4.800 m kan ikke udvides, da der jf. planloven ikke kan etableres dagligvarebutik med et bruttoetageareal strre end 3.500 m.
Ved nyetablering af butik p baggrund af eksisterende lokalplan, hvor der i planen ikke er fastsat butiksstrrelse, faststtes der for bymidter og bydelscentre et bruttoetageareal for dagligvarebutik p max. 3.500 m og udvalgsvarebutik p max. 2.000 m og for butikker til et lokalomrdets forsyning (lokalcenter, enkeltstende butik m.v.) et bruttoetageareal p max. 1.000 m.
 
Det prciseres, at det er en del af forudstningerne bag Planlovens regulering af detailhandlen, at det er hensigten at hindre, at eksisterende lokalplaner, der giver mulighed for butiksstrrelser, der er strre end de, der nu gives mulighed for i loven, udnyttes.

 

Det internationale fødevare marked besøger Springvandspladsen i Hjørring bymidte

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort


 

 

Detailhandelsskema 3.6