By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Detailhandelsplanlægningen skal understøtte en udvikling, hvor detailhandlen lokaliseres i bymidterne, bydelscentre og lokalcentre, og hvor udflytning til store butikscentre i byernes udkant undgås.

 

Dette skal ske ved, at de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre styrkes som levende og varierede handelscentre, og at byernes indbyrdes roller defineres og understøtter hinanden i et kommunalt bymønster. 

 • At detailhandlens dagligvareside fortsat skal være så decentral som mulig og med en tæt tilknytning til byernes boligområder, således at de daglige indkøb kan ske i gå- og cykelafstand, og at transport med egen bil ikke er en forudsætning.
 • At hovedbyen Hjørring og de 5 områdebyer i overensstemmelse med bymønstret skal spille de centrale roller indenfor fortsat udvikling af detailhandelen særligt den del af handelen, der omfatter udvalgsvarer og særligt pladskrævende varegrupper, men også med mulighed for etablering af store velassorterede supermarkeder samt specialbutikker med delikatesser.
 • At Hjørring by skal udbygges og vedligeholdes som det sted i kommunen, hvor både det brede og det specialiserede vareudbud er til stede. Hjørring skal sammen med og i naturlig konkurrence med Frederikshavn, Aalborg midtby og Aalborgs CitySyd kunne tilbyde et detailhandelsudbud og et shoppingmiljø, der er i stand til at tiltrække kunder fra hele Vendsyssel.
 • At der i Hjørring by kun kan planlægges for nye enkeltstående dagligvarebutikker i det omfang, at andre butikker lukker.
 • At områdebyerne – Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken – skal tilbyde et bredt udbud af dagligvarer samt en vifte af udvalgsvarer (som oftest beklædning) så byens og det lokale oplands kunder har mulighed for at foretage indkøb i hverdagen uden at skulle transportere sig over store afstande.
 • At der i nærhed til boligområderne i lokalbyerne, landsbyerne og de større byers lokalområder er et lokalbaseret udbud af dagligvarer samt i det omfang, der er et lokalt grundlag, også et grundlæggende udbud af udvalgsvarer. I de mindre bysamfund vil detailhandlen dog hovedsageligt være en mindre dagligvarebutik.
 • At der i Bindslev, Tversted og Lønstrup er mulighed for udvikling af det i forhold til byernes størrelse særlige daglig- og udvalgsvaretilbud bl.a. baseret på gallerier og specialbutikker rettet mod turisterne.

Detailhandelsplanlægningen skal understøtte en udvikling, hvor detailhandlen lokaliseres i bymidterne, bydelscentre og lokalcentre, og hvor udflytning til store butikscentre i byernes udkant undgås.

 

Dette skal ske ved, at de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre styrkes som levende og varierede handelscentre, og at byernes indbyrdes roller defineres og understøtter hinanden i et kommunalt bymønster. Med denne rollefordeling afspejles bymønstret i den enkelte bys og lokalområdes detailhandelsmuligheder.

 

Hjørring

Med henblik på at styrke Hjørring som hovedby og centrale handelsby i kommunen arbejdes der for en detailhandelsstruktur, hvor bymidten inkl. Metropol og Bispetorv udgør hovedcentret, der suppleres af de særligt pladskrævende butikker langs Frederikshavnsvej.

 

For at sikre en afbalanceret udvikling i både bymidten og langs Frederikshavnsvej skal områderne udvikle hver sin profil. Bymidten skal have en bred sammensætning af butikker inden for både dagligvarer, beklædning og øvrige udvalgsvarer, mens Frederikshavnsvej især skal profilere sig på større butikker, der forhandler særligt pladskrævende varegrupper, suppleret med eksisterende dagligvarebutik, specialbutikker og almindelige udvalgsvarebutikker.

 

Der er flere tomme butikslokaler i bymidten, og indtil der er genetableret et stabilt handelsliv i bymidten, gives der ikke mulighed for yderligere udvidelser af centerafgrænsningen. Der er i planperioden 2013-2017 begrænsede muligheder for etablering af nye butiksarealer i Hjørring.

Der er i planloven givet mulighed for etablering af én stor udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal over 2.000 m², der etableres i bymidten i en by med min. 3.000 indbyggere. Det er kun Hjørring og Hirtshals, der opfylder dette befolkningstal, og det vurderes, at det ikke er realistisk at etablere en så stor udvalgsvarebutik i Hirtshals. Der gives derfor mulighed for at planlægge for etablering af en sådan butik indenfor Hjørrings bymidte.

 

Til sikring af god tilgængelighed for alle trafikanter arbejdes der med, at de mest trafikskabende aktiviteter i bymidten placeres i området omkring Parallelvej - på sydsiden af bymidten og med direkte adgang til motorvejen via Frederikshavnsvej samt jernbanenettet og den kollektive trafik via let adgang til banegård og busstation. Der er fra en centerring om Bymidten direkte adgang til bymidtens parkeringspladser, hvor der specielt omkring Parallelvej er adgang til p-kælder under Metropol, og der er adgang til p-plads ved Bispetorv.

 

Udover bymidten og Frederikshavnsvej består detailhandelsstrukturen i Hjørring af 3 bydelscentre i Højene, Kvægtorvet ved Åstrupvej og Bispensgade, samt lokalcentre og enkeltstående butikker. Lokalcentre og enkeltstående butikker tjener alene til lokalområdets daglige forsyning med salg af primært dagligvarer. Der kan i overensstemmelse med planloven etableres max. 5.000 m² bruttoetageareal i hvert af bydelscentre, max. 3.000 m² bruttoetageareal i hvert af lokalcentrene og max. 1.000 m² i enkeltstående butik.

 

Det skal også overvejes, om det fortsat er hensigtsmæssigt at give mulighed for udvidelse af eksisterende butikker i bydelscentret ved Bispensgade med et bruttoetageareal over 1.000 m², da en stor butik ligeledes ikke vurderes at harmonere med områdets eksisterende bebyggelse, og samtidig har området begrænset udvidelsesmulighed i forhold til planlovens max. areal på 5.000 m².

 

Det vurderes, at Hjørring bortset fra den sydlige del af byen er tilstrækkelig forsynet med dagligvarebutikker. Derfor er strategien at etablere et nyt bydelscenter i den sydlige del af byen ved Ringvejen-Vandværksvej ved siden af butikken A-Z. Planlægning for dette bydelscenter - herunder geografisk afgrænsning og antal bruttoetageareal - sker ved særskilt kommuneplantillæg og lokalplan. I forbindelse med at dette bydelscenter udlægges kan der blive tale om at ændre på den øvrige detailhandelsstruktur i Hjørring vedrørende lokalcentrene og butiksstørrelse i visse bydels- og lokalcentre.

 

Det skal overvejes, om det fortsat skal være muligt at etablere butik med et bruttoetageareal på max. 1.000 m² i lokalcentret ved Frilandsvej, da en så stor butik ikke vurderes at harmonere med områdets eksisterende bebyggelse. Sideløbende med kommuneplanen er kommunen ved at vurdere antallet af lokalcentre i Hjørring. Konklusionerne af arbejdet forventes indarbejdet gennem et efterfølgende kommuneplantillæg.

 

Områdebyerne

Der gives i bymidterne i områdebyerne mulighed for fortsat udvikling af detailhandelen, således at de hver især kan udgøre et attraktivt handelssted for eget opland. Specielt i forhold til dagligvarebutikker forventes der en fortsat udvikling i områdebyerne, da der er en stærk tendens til, at dagligvarer købes lokalt og gerne indenfor gå- og cykelafstand. Der er i Sindal og Hirtshals indenfor en kort årrække etableret nye dagligvarebutikker i bymidteområdet. Der er i Hirtshals to lokalcentre ved Fanøgade/Margrethevej og Søndergade/Margrethevej. I Løkken er der etableret dagligvarebutikker i et nyt lokalcenter ved Industrivej/Løkkensvej i den nordlige ende af byen.

 

Lokalbyerne

I Bindslev, Lønstrup og Tversted er der udpeget bymidter, mens der er i de øvrige lokalbyer er udpeget en række lokalcentre med henblik på fortsat sikring af en lokal og nær dagligvareforsyning. Der kan her etableres dagligvarebutikker med en størrelse på max 1.000 m².

 

Bymidten i Lønstrup udvides mod syd med mulighed for, at der kan etableres en dagligvarebutik på 1.200 m² ved campingpladsen på Rubjergvej, og at der kan etableres mindre butik i tilknytning til boligen på den enkelte ejendom - f.eks. galleri eller specialvarebutik.

 

Landsbyer

Der er i landsbyerne i kommunen et varieret udbud af butikker med dagligvarer og udvalgsvarer. Der kan i landsbyerne etableres enkeltstående butik, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning med en størrelse på max. 1.000 m². Med henblik på salg af egne varer kan der i tilknytning til produktionsvirksomhed etableres butik på max. 200 m².

Det overordnede udgangspunkt for fastlæggelse af mål og retningslinjer for detailhandel er fastlagt i Planloven. Med lovændringen i 2007 er der fastsat relativt stramme rammer for kommunernes planlægning for detailhandel ud fra en statslig målsætning om:

 • At fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer samt i de enkelte bydele i de større byer.
 • At sikre, at arealer til butiksformål udlægges, hvor der er god tilgængelighed for alle trafikarter, herunder især den gående, cyklende og kollektive trafik.
 • At fremme en samfundsmæssigt bæredygtig detailhandelsstruktur, hvor transportafstandene i forbindelse med indkøb er begrænsede.

Detailhandelsplanlægningen skal således understøtte en udvikling, hvor detailhandelen lokaliseres i bymidterne, bydelscentre og lokalcentre, og således at udflytning til store butikscentre i byernes udkant undgås.

 

Dette skal ske ved, at de eksisterende bymidter, bydelscentre og lokalcentre styrkes som levende og varierede handelscentre og at byernes indbyrdes roller defineres og understøtter hinanden i et kommunalt bymønster. 

Der udpeges - som vist på kortet - bymidter med henblik på etablering af detailhandel:

• Hovedby: Hjørring.
• Områdeby: Hirtshals, Løkken, Vrå, Tårs og Sindal.
• Lokalby: Bindslev, Tversted og Lønstrup.

I bymidter i hovedby og områdebyer må der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på max. 3.500 m² og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på max. 2.000 m² for den enkelte butik.

I bymidter i lokalbyer må der etableres dagligvarebutikker med et bruttoetageareal på max. 1.200 m² og udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på max. 1.000 m² for den enkelte butik.

Afgrænsningen af bymidten i Lønstrup udvides i forhold til Kommuneplan 2009 mod syd langs Rubjergvej med henblik på, at der i tilknytning til Egelunds Camping og Motel kan planlægges for en dagligvarebutik, og i tilknytning til helårsboliger kan etableres mindre udvalgsvarebutik, galleri og lignende.

Gennem kommuneplantillæg nr. 34 udvides afgrænsningen af bymidten i Hirtshals med Rådhusgrunden og Rådhusgrønningen.

 

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål i planperioden 2013-2017 fremgår af retningslinje 3.6.

 

Der er omkring Hjørring og de 5 områdebyer naturlige indkøbsoplande samt deloplande omkring de 3 lokalbyer. Udpegning af bymidte i de 3 lokalbyer skal ses i forhold til, at der i disse byer i dag er en detailhandel, der har et omfang og variation i udbud, der i forhold til byernes størrelse er speciel.

Udvidelsen af bymidten i Lønstrup skal ses i sammenhæng med den eksisterende detailhandel med kunstbutikker, smykkesmede, gallerier og lignende, der har udviklet sig i byen, og ønsket om at fastholde dette brede udbud af disse særlige butikker. Der er ønske om at kunne etablere en ny dagligvarebutik i byen, og med en placering i tilknytning til Egelunds Camping og Motel kan den nuværende butik udvides og fortsat ligge i bymidten, hvor den kan medvirke til at fastholde og udvide bymidten som et attraktivt centerområde.

 

Udvidelsen af bymidten i Hirtshals sker for at  realisere planerne om at erstatte en del af Rådhusbygningerne med en dagligvarebutik og for på sigt også at muliggøre etablering af en eventuel butik på Rådhusgrønningen.

I disse bymidter skal detailhandlen primært lokaliseres med henblik på etablering af attraktive bymidter med et varieret butiksudbud og let tilgængelighed, der kan tiltrække kunder fra byen, oplandet samt turister.

Afgrænsning af bymidte i Hjørring, Hirtshals, Løkken, Vrå, Tårs, Sindal, Bindslev og Tversted er uændret i forhold til Kommuneplan 2009.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål i planperioden 2013-2017 fremgår af retningslinje 3.6.

Retningslinjen er udgået på grund af lovændring den 11. april 2013.

 

Retningslinjen er udgået på grund af lovændring den 11. april 2013.

Der udpeges - som vist på kortet - bydelscentre i Hjørring med henblik på etablering af detailhandel:
• Højene
• Kvægtorvet ved Åstrupvej
• Bispensgade

Der kan i hver af de 3 bydelscentre etableres i alt 5.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel, herunder max. 3.500 m² for den enkelte butik, der sælger dagligvarer, og max. 2.000 m² for den enkelte butik, der sælger udvalgsvarer.

Bydelscentret Kvægtorvet ved Åstrupvej udvides geografisk i forhold til Kommuneplan 2009.

 

Bydelscentret Højene udvides geografisk gennem kommuneplantillæg nr. 42.


Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål i planperioden 2013-2017 fremgår af retningslinje 3.6.

 

Jf. Planloven kan der i byer med 20.000 indbyggere og derover udlægges arealer til butiksformål i den centrale del af en bydel. De 3 bydelscentre blev udpeget i Helhedsplan 2005 og er videreført i Kommuneplan 2009.

Bydelscenter Kvægtorvet har i dag en afgrænsning, der blot giver mulighed for etablering af de nuværende 2 dagligvarebutikker med et areal på ca. 2.000 m². Bydelscentret udvides geografisk i forhold til Kommuneplan 2009, så det kan rumme et detailhandelsareal svarende til planlovens maksimum. Efter udvidelsen omfatter bydelscentret alle ejendomme mellem Åstrupvej og Sct. Cathrine Vej op til boligejendommene på sydsiden af Rolighedsvej samt ejendommene på østsiden af Åstrupvej fra rundkørslen til viadukten dog undtagen boligejendommene. Der er i planperioden 2013-2017 begrænsede muligheder for etablering af nye butiksarealer – se retningslinje 3.6.

Afgrænsningen af bydelscenter ved Bispensgade er uændret i forhold til Kommuneplan Hjørring 2009. 

 

Med kommuneplantillæg nr. 42 udvides bydelscenter ved Højene, så det også omfatter ejendommen på sydsiden af Krokusvej.

De fastsatte rammer for max. detailhandelsareal i det enkelte centerområde og størrelse på den enkelte butik er fastsat i Planloven.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål i planperioden 2013-2017 fremgår af retningslinje 3.6.

Der udpeges - som vist på kortet - lokalcentre med henblik på etablering af detailhandel:

Hjørring
• Idræts Allé
• Frilandsvej
• Nordens Allé

Hirtshals
• Fanøgade/Margrethevej
• Søndergade/Margrethevej

Løkken
• Industrivej/Løkkensvej

Lokalbyer
• Astrup, Bjergby, Harken, Horne, Hundelev, Hørmested, Lendum, Lørslev, Mosbjerg, Poulstrup, Rakkeby, Sønderlev, Tolne, Tornby, Vrensted og Åbyen.
• I Tversted udgår det hidtidige lokalcenter på sydøst-siden af rundkørslen ved Skagensvej. Området har tidligere rummet en dagligvarebutik, der er flyttet til nye lokaler i bymidten.

Der kan i det enkelte lokalcenter etableres max. 3.000 m² bruttoetageareal med henblik på detailhandel, herunder max. 1.000 m² for den enkelte butik, der sælger dagligvarer eller udvalgsvarer.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål i planperioden 2013-2017 fremgår af retningslinje 3.6.

 

Jf. Planloven kan der udlægges arealer til butiksformål (daglig- og udvalgsvarer) i et lokalcenter, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, landsby, et sommerhus¬område eller lignende.

Med henblik på, at brugerne af sommerhusene understøtter detailhandelen i byerne udlægges ikke lokalcentre i sommerhusområderne. For butik, der allerede er etableret i sommerhusområderne gælder, at den kan udvides med udgangspunkt i retningslinje 3.8 vedr. enkeltstående butik.

I Åbyen, Horne, Hørmested, Hundelev, Rakkeby, Sønderlev og Vrensted er der ikke udpeget detailhandelsområder:

 • I Åbyen gives mulighed for etablering af butikker med facade til Allingdamvej.
 • I Horne gives mulighed for etablering af butikker med facade til Stendyssevej.
 • I Hørmested gives mulighed for etablering af butikker med facade til Hørmestedvej.
 • I Hundelev gives mulighed for etablering af butikker med facade til Løkkensvej og Vennebjergvej.
 • I Lørslev gives mulighed for etablering af butikker med facade til Ugiltvej.
 • I Rakkeby gives der mulighed etablering af butikker med facade til Rakkebyvej, Harkensvej og Munkedalsvej.
 • I Sønderlev gives der mulighed etablering af butikker med facade til Skallerupvej.
 • I Vrensted gives der mulighed etablering af butikker med facade til Vrenstedvej, Brønderslevvej, Bådstedhedevej og Stationsvej.

I Tversted udgår det hidtidige lokalcenter på sydøst-siden af rundkørslen ved Skagensvej. Området har tidligere rummet en dagligvarebutik, der er flyttet til nye lokaler i bymidten. Alle øvrige udpegninger er uændrede i forhold til Kommuneplan 2009.

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål i planperioden 2013-2017 fremgår af retningslinje 3.6.

Der udpeges - som vist på kortet - områder til særlig pladskrævende varegrupper i Hjørring, områdebyerne samt lokalbyen Bindslev:

Hjørring:
• Begge sider af Frederikshavnsvej fra Sprogøvej i øst til Frederikshavnsvejs overgang til Parallelvej i vest.
• Ejendommen Sct. Cathrine Vej 23 i tilknytning til bydelscenter Kvægtorvet. Ejendommen kan anvendes med henblik på salg af biler.

Hirtshals: Vestsiden af Dalsagervej.

Sindal: Vestlige del af Ved Banen.

Vrå: Sdr. Alle/Vester Ringvej.

Tårs: Nordlige side af Industrivej.

Løkken: Begge sider af Industrivej fra Egevej i syd til rundkørslen ved Løkkensvej i nord.

Bindslev: Begge sider af Industrivej samt øst- og nordsiden af Vesterå.

 

Pladskrævende varegrupper omfatter jf. loven: biler, lystbåde, campingvogne, planter, havebrugsvarer, tømmer, byggematerialer, grus, sten- og betonvarer samt møbler. Listen er udtømmende.

Butikker, der sælger særligt pladskrævende varegrupper, må alene sælge disse varer. Dog kan der i butik, der forhandler tømmer og byggematerialer, etableres et særligt afsnit med et bruttoetageareal på maksimum 2.000 m² med varer, der ikke er særligt pladskrævende, men som anvendes i forbindelse med tømmer og byggematerialer.

Ejendommen Sct. Cathrine Vej 23 kan tages i brug med henblik på salg af biler. Alle øvrige udpegninger er uændret i forhold til Kommuneplan 2009.

For møbler gælder, at der i hvert enkelt tilfælde skal redegøres for, hvorfor den pågældende butik ikke kan placeres i bymidte eller sekundært i bydelscenter. Se generelle overvejelser nedenfor.


Redegørelse vedr. etablering af møbelbutikker udenfor Hjørring bymidte og bydelscentre:

I området til pladskrævende varegrupper langs Frederikshavnsvej i Hjørring gives mulighed for etablering af møbelbutikker på baggrund af nedenstående redegørelse.

Jf. Planlovens § 11 e, stk. 7 skal der for den del af kommuneplanen, der indeholder rammer for etablering af møbelbutikker uden for bymidten f.eks. i et område til pladskrævende varegrupper redegøres for, hvorfor en placering i bymidten, et bydelscenter eller et aflastningsområde ikke er mulig.

Hjørring bymidte afspejler byens historie som købstad. Bymidten, der samtidig udgør byens ældste del, er præget af fine gamle gadeforløb med velbevarede købmandsgårde og anden bebyggelse fra 1800- og 1900-tallet. Det er karakteristisk for byområdet, at den oprindelige struktur med forhus og baghuse mange steder er velbevaret og danner fine gårdmiljøer. Området rummer en række fredede huse samt flere bevaringsværdige huse. Dele af området er omfattet af en bevarende lokalplan, der har til formål at fastholde de særlige arkitektoniske og kulturhistoriske kvaliteter, herunder at bevare den lokale byggetradition.

Der vurderes ikke i bymidteområdet eller umiddelbart uden for dette område at kunne etableres sammenhængende arealer f.eks. i forbindelse med byomdannelse, der kan give mulighed for etablering af et større byggeri, der kan rumme en velassorteret, større møbelbutik.

Der er som byomdannelse etableret butikscenter: Metropol og Bispetorv. Planlægningen giver for Metropol mulighed for etablering af udvalgsvarebutikker med et bruttoetageareal på max. 1.500 m² og for Bispetorv mulighed for tilsvarende butikker med et bruttoetageareal på max. 2.000 m². De 2 centre giver således ikke mulighed for placering af større møbelbutikker. Begge centre er i 2012 stort set fuldt udbyggede i forhold til de fastsatte maksimale butiksarealer.

Der er i Hjørring udpeget 3 bydelscentre: Højene, Kvægtorvet ved Åstrupvej og Bispensgade. Der vurderes for Højene og Bispensgade ikke at være mulighed for etablering af større møbelbutik, da en væsentlig del af det max. bruttoetageareal på 5.000 m² allerede er anvendt til én eller flere dagligvarebutikker.

Det aflastningsområde, der i Regionplan 2005 er udpeget omkring den inderste del af Frederikshavnsvej, er sammenfaldende med området til pladskrævende varegrupper langs Frederikshavnsvej for så vidt angår den inderste halvdel af området.

Det er vurderingen, at den begrænsede mulighed for etablering af møbelbutik i bymidten og de 3 bydelscentre, der er beskrevet i det ovenstående, ikke giver en tilfredsstillende udviklingsmulighed for denne butikstype i Hjørring.

Der er i dag (juni 2012) 4 butikker, der forhandler møbler helt eller delvist, i det udlagte område til pladskrævende varegrupper langs Frederikshavnsvej.

Der fastsættes for planperioden 2013-2017 rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål, som fremgår af detailhandelsskema 3.6, der kan ses i højre side.

Rammerne fastsættes for bymidter, bydelscentre og lokalcentre samt for områder udlagt til pladskrævende varegrupper.

 

 

Planloven fastsætter, at kommuneplanen skal indeholde en oversigt over eksisterende arealer, der anvendes til detailhandelsformål. Oversigten skal opdeles i bymidter, bydelscentre, lokalcentre og områder til pladskrævende varegrupper. Tallene i oversigten er tilvejebragt på baggrund af Detailhandelsanalysens baggrundsmateriale samt BBR-oplysninger.

For dele af områderne fastsættes der en fælles ramme med henblik på etablering af nye butiksarealer til dagligvarer eller udvalgsvarer. For andre områder er rammen fastsat med henblik på enten dagligvarer eller udvalgsvarer.

I forbindelse med detailhandelsanalysen er det i vinteren 2011-2012 vurderet, at 5.000-6.000 m² butikslokaler stod tomme i Hjørring bymidte (i dette areal indgår de ca. 2.500 m² i stueetagen af det nye rådhus ved Springvandspladsen). For at styrke udviklingen i Hjørring bymidte fastsættes en begrænset ramme for etablering af nye butiksarealer i bydelscenteret ved Kvægtorvet. Det betyder, at der i planperioden kun kan ske om- og tilbygninger af eksisterende butikker i bydelscentret ved Kvægtorvet. Bydelscentrets restrummelig på ca. 3.000 m² kan dermed ikke anvendes til etablering af nye butikker.

Udvidelsen af Hjørring bymidte med etableringen af Metropol og Bispetorv er i dag stort set udnyttet. I Metropol er der en meget begrænset restrummelighed op til de max. 18.000 m², som lokalplanen giver mulighed for. På Bispetorv har lokalplanen en restrummelighed på ca. 2.200 m² op til de fastsatte max. 12.000 m². Det vurderes ikke at være muligt at udnytte denne restrummelighed på grund af områdets konkrete udformning. Restrummelighed for Metropol og Bispetorv samt mulighed for etablering af butik i stueetagen i det nye rådhus indgår ikke i de fastsatte rammer i skemaet.

Det er i forbindelse med udarbejdelse af nyt plangrundlag for bydelscenteret i Højene konstateret, at det eksisterende detailhandelsareal, der fremgår af skemaet til retningslinje 3.6, for bydelscenteret i Højene på 2.150 m² er fejlregisteret, da der i området aktuelt er etableret et bruttoetageareal på ca. 3.070 m² der anvendes til detailhandel. For planperioden 2013-2017 fastsættes der for bydelscenteret i Højene en ny ramme for udvidelse og nyetablering på 1.930 m² med henblik på dagligvarer og udvalgsvarer, heraf kan max. 500 m² anvendes til udvalgsvarebutik. Dermed er den samlede ramme for bydelscenteret på max. 5.000 m² bruttoetageareal disponeret (OBS. Skemaet er ikke tilrettet i forhold til denne ændring). Det vurderes, at etablering af et yderligere bruttoetageareal på 1.930 m² i bydelscenteret i Højene hvoraf max. 500 m² kan anvendes til udvalgsvarer i form af én butik ikke har nogen væsentlig betydning for den fortsatte udvikling af Hjørring bymidte og de øvrige centerområder i Hjørring by bl.a. på grund af afstanden fra bydelscenteret i Højene til de andre centerområde, og da der kun gives mulighed for etablering af én udvalgsvarebutik med et bruttoetageareal på max. 500 m². Derimod kan det forventes at den enkeltliggende dagligvarebutik (Aldi), der er etableret på østsiden af Skagensvej ca. midt mellem Hjørring bymidte og bydelscenteret vil blive udsat for øget konkurrence fra et bydelscenter med flere butikker og styrket profil.

 


I Hirtshals er der lokalplanlagt for en ny stor dagligvarebutik på max. 3.500 m² på Sporviften. Denne rummelighed indgår ikke i den fastsatte ramme i skemaet.

I Sindal er der en rummelighed i området Ved Banen på sydsiden af Hjørringvej i områdets vestlige del. Denne rummelighed er fastsat til 1.000 m² og er omfattet af den fastsatte ramme i skemaet.

Der gives mulighed for 50.000 m² til pladskrævende varegrupper ved Frederikshavnsvej i Hjørring samt 10.000 m² i hver af områdebyerne.

I Hjørring by kan der i perioden 2013-2017 planlægges for én butik med et bruttoetageareal på indtil 12.000 m² og to butikker med et bruttoetageareal på indtil 8.000 m².
 
Kommunen fastsætter selv arealstørrelser for butikker, der forhandler særlig pladskrævende varegrupper.

For område til særligt pladskrævende varegrupper langs Frederikshavnsvej gives der mulighed for, at der i perioden 2013-2017 kan planlægges for 3 butikker med større bruttoetageareal med mulighed for tiltrækning af større butikker af regional betydning.

Der skal for detailhandelscentre, enkelt butik mv., der på grund af størrelsen har regional betydning, udarbejdes VVM-redegørelse.
Der kan i Hjørring, områdebyerne, lokalbyerne og landsbyerne etableres enkeltstående butikker, der alene betjener lokalområdets daglige forsyning med et max. bruttoetageareal på 1.000 m².

Nye enkeltstående butikker med et bruttoetageareal større end 250 m² skal etableres i en afstand på min. 500 m til bymidte, bydelscenter, lokalcenter og andre enkeltstående butikker med et lignende vareudbud og et bruttoetageareal større end 250 m².
 
Retningslinjen regulerer enkeltstående butikker, som alene betjener en begrænset del af en by eller en bydel, landsby, sommerhusområde eller lignende. Den maksimale arealstørrelse for denne butikstype svarer til den i loven fastsatte.

Enkeltstående butikker må jf. planloven alene tjene til lokalområdets daglige forsyning. For at der reelt er tale om enkeltstående butik, betyder det i praksis, at nye enkeltstående butikker som udgangspunkt skal placeres med en indbyrdes afstand på mindst 500 m i luftlinje til alle andre enkeltstående butikker eller til områder udlagt til butiksformål. Afstandskravet kan mindskes i situationer, hvor en fysisk barriere gør, at den reelle afstand er større for biler, cyklende og gående f.eks. større vej eller jernbane uden mulighed for krydsning.
Der kan i tilknytning til tankstation, togstation, stadion, fritliggende turistattraktion o.lign., der ligger uden for områder udlagt til bymidte, bydelscenter, og lokalcenter, og til brug for de kunder, der benytter det pågældende anlæg på grund af dets primære funktion, etableres butik med et bruttoetageareal på indtil 200 m². Ophører driften af det særlige anlæg, skal driften af butikken samtidig ophøre.

I tilknytning til Hirtshals Transport Center kan der etableres butik med et samlet areal på max. 500 m², dog et salgsareal på max. 250 m².
 
Kommunen fastsætter selv butiksstørrelse for disse butikker. Da der jf. loven ikke må være tale om en selvstændig butik, men blot butik, der servicerer de kunder, der besøger stedet på grund af hovedaktiviteten, vurderes en butiksstørrelse på maks. 200 m² at opfylde dels lovens krav og dels at give mulighed for etablering af en bæredygtig butik.

Det er dog vurderet, at der på grund af Hirtshals Transport Centers særlige placering og brugergruppe med bl.a. et stort antal lastbilchauffører kan etableres en butik med et større areal med henblik på salg af de særlige varer, som bl.a. lastbilchauffører efterspørger.
I tilknytning til produktionsvirksomhed kan der etableres en butik med et bruttoetageareal på indtil 200 m² med henblik på salg af egne varer.
 
Kommunen fastsætter selv butiksstørrelse for disse butikker med henblik på salg af egne produkter i tilknytning til en virksomheds produktionslokaler. Da der jf. loven er tale om mindre butik med salg af egne producerede varer, vurderes det, at en butiksstørrelse på max. 200 m² imødekommer dels lovens intention dels virksomhedens ønske om etablering af en bæredygtig butik. Denne butiksstørrelse indgår allerede i mange lokalplaner for erhvervsområder.
Det udlagte aflastningsområde ved Frederikshavnsvej - som vist på kortet - fastholdes med mulighed for etablering af dagligvarebutikker med et samlet areal på 4.800 m² og udvalgsvarebutikker med et samlet bruttoetageareal på maksimum 8.000 m².

De 4.800 m² til dagligvarebutik er knyttet til matr. nr. 26a og 26 au, Hjørring Markjorder, og kan ikke, helt eller delvist, flyttes til anden lokalitet.
 
Området omfatter den inderste del af Frederikshavnsvej - fra Ringvejen i øst til Lille Østergade i vest.

Der er i området over tid udviklet et alternativt butiksområde, som i en vis udstrækning fungerer som aflastning for bymidten. Der er her lokaliseret en større dagligvarebutik og butikker, der forhandler varer, der tidligere var omfattet af planlovens bestemmelser vedr. pladskrævende varegrupper, samt større specialbutikker bl.a. kontor- og bilartikler, babyudstyr, køkkener samt tæpper/gulve. I et vist omfang er der også etableret almindelige udvalgsvarebutikker i området.

I Regionplan 2005 var der fastsat en ramme for områdets samlede bruttoetageareal til detailhandelsformål på henholdsvis 4.800 m² til dagligvarer og 8.000 m² til udvalgsvarer.

Eksisterende dagligvarebutik beliggende Frederikshavnsvej 42 med et bruttoetageareal på ca. 4.800 m² kan ikke udvides, da der jf. planloven ikke kan etableres dagligvarebutik med et bruttoetageareal større end 3.500 m².
Ved nyetablering af butik på baggrund af eksisterende lokalplan, hvor der i planen ikke er fastsat butiksstørrelse, fastsættes der for bymidter og bydelscentre et bruttoetageareal for dagligvarebutik på max. 3.500 m² og udvalgsvarebutik på max. 2.000 m² og for butikker til et lokalområdets forsyning (lokalcenter, enkeltstående butik m.v.) et bruttoetageareal på max. 1.000 m².
 
Det præciseres, at det er en del af forudsætningerne bag Planlovens regulering af detailhandlen, at det er hensigten at hindre, at eksisterende lokalplaner, der giver mulighed for butiksstørrelser, der er større end de, der nu gives mulighed for i loven, udnyttes.

 

Det internationale fødevare marked besøger Springvandspladsen i Hjørring bymidte

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort


 

 

Detailhandelsskema 3.6