By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Bjergby ligger ca. 5 km nordøst for Hjørring tæt ved motorvejen. Byen har omkring 800 indbyggere. Byen er udpeget som lokalby i bymønstret. 

Byens udvikling skal sikres gennem tilstedeværelse af arealer til nye boliger. Udviklingen skal ske på baggrund af nærheden til motorvejen og en beliggenhed midt en storslået natur med flotte landskabsudsigter og adgang til rekreative områder, som er et stort potentiale for Bjergby. Nye tiltag og initiativer skal forbedre byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.

Der opleves en vedvarende interesse for arealer til nye boliger i Bjergby. Dette er positivt for byens udvikling, men er samtidig en udfordring, fordi drikkevands-, landskabs- og naturinteresser omkranser byen og danner grænser for den fremtidige byudvikling.

 

Der udlægges ikke nye arealer til boligformål, da de eksisterende ledige arealer til boliger i byens vestlige del ved Gedemålsvej, Sakstrupvej og på Korshøjvænget vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Bjergby skal med den naturskønne beliggenhed kun have arealer til mindre erhverv med en lokal tilknytning, som eksempelvis håndværksvirksomheder, mens større virksomheder bør lokaliseres i Hjørring. Der udlægges ikke nye arealer til erhvervsformål, da det eksisterende areal til erhverv ved Asdalvej vurderes at være tilstrækkelig i planperioden.

Bjergby er en velfungerende by med 794 indbyggere (pr. 1.1.2012). Bjergby ligger i naturskønne omgivelser i et område, der er en del af morænebakkerne Horneland, som strækker sig mellem Hirtshals og Sindal. Egnen omkring Bjergby og Mygdal er desuden meget skovrig.

 

Udover den naturskønne beliggenhed er der fra Bjergby let adgang til de større byer, da der er ca. 400 m ud til motorvejen, og Skagen Landevej går gennem byen.

 

Bjergby er en slynget vejby og er kendetegnet ved at være opdelt i flere enheder fra forskellige tidsperioder. Vejbyens karakteristika er, at den ofte er tilpasset det terræn, den ligger i, og vejene følger typisk den samme højdekurve.

 

Serviceudbud

Bjergby har folkeskole til og med 6. klasse samt børnehave. I byen er der en dagligvareforretning.

 

Kultur og Fritid

Foreningslivet i Bjergby og Mygdal er på mange områder tæt knyttet sammen. Det gælder idrætsforeningen, men også skole, plejehjem, spejder, lokalblad og forsamlingshus.

 

Kirken ligger i landsbyen Gammel Bjergby, der ligger øst for Bjergby. Her findes ved Peters Pladsen en samling dyreskulpturer udført af en lokal kunstner.

 

Kulturarv

Præstegårdsbakkerne ved Bjergby er et stærkt kuperet morænebakkelandskab. Bakkerne, som er fredet, består af meget varierede naturområder med et rigt plante- og dyreliv. I 1990 blev der anlagt en sø ved opstemning.

 

Boliger

Boligområder dækker et større geografisk område på begge sider af Skagen Landevej, hvor størstedelen af boligerne er parcelhuse. Den ældste del af bebyggelsen fra 1870 til 1940 ligger nærmest hovedgaden. Det nyeste byggeri befinder sig i byens nordøstlige del omkring Hegnsvænget og Kornkvarteret. Der er ledige arealer til boliger i byens vestlige del ved Gedemålsvej, Sakstrupvej og på Korshøjvænget.

 

Erhverv

Erhvervsområdet i Bjergby er koncentreret ved Asdalvej. Området ligger vest for vejen og grænser mod syd op til et boligområde, mod vest og nord til det åbne land og mod øst til byens idrætsområde. I området er der etableret lokale håndværkervirksomheder. Der er ledige arealer til erhverv ved Asdalvej.

 

Det grønne i byen

Faldbjerggård Enge er et markant grønt område i Bjergby, der består af landskabskiler med mose- og engarealer, en sø og løvtræsbevoksninger omgivet af parcelhusområder fra Skagen Landevej i nord til syd for Hvedevænget. Her findes gode rekreative stiforløb, og der er store variationer i terræn og flora. Størstedelen af området er beskyttet natur.

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.
 
Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Peterspladsen i Bjergby af kunstneren Peter Jensen

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort