By Bymønster Byudvikling Detailhandel Hjørring Hirtshals Sindal Vrå Tårs Løkken Astrup Bindslev Bjergby Harken Horne Hundelev Hørmested Lendum Lønstrup Lørslev Mosbjerg Poulstrup Rakkeby Sønderlev Tolne Tornby Tversted Vrensted Åbyen Land Trafik Tekniske anlæg Klima & Miljø Ferie - Fritid Kulturarv  

Bindslev ligger ca. 8 km nord for Sindal, og byen har omkring 1.100 indbyggere.

 

Byen, der er udpeget som lokalby i bymønstret, er karakteriseret ved en købstadslignende bymidte med højere og tættere bebyggelse. 

Byens position som handelsby for lokale og turister skal fastholdes. Det er et mål for den fremtidige udvikling i Bindslev, at nye tiltag i form af omdannelse eller nybyggeri skal tilpasses byens tætte karakter og fremhæve eller indtænke åens rekreative værdier. 

Butikkerne i Bindslev er under pres fra de større byer, og der skal derfor arbejdes for opretholdelse af et vist handelsliv. Der er gennemført forskønnelse og trafikomlægning i Bindslev bymidte. Det er intentionen, at dette skal bidrage til at gøre byen indbydende og fastholde byen som handelsby for det nære opland og de mange turister, der årligt besøger området. For at sikre den fortsatte udvikling i byen kan centralt beliggende erhvervsområder, der er eller bliver ledige, på sigt omdannes til boligformål.

 

Der er gennemført byfornyelse ved Nørrebro med omfattende nedrivninger af utidssvarende boliger og værkstedsbygninger, forbedringer af områdets friarealer og opførelse af nye andelsboliger, udlejningsboliger og butikker. Der er skabt et mindre torv foran Bindslev Hotel, og der er sket en omlægning af gadeforløbet. For nylig er der indrettet en byplads på en central placering i byen.

 

På lokalt initiativ er der udført en udsmykning, som markerer adgangen til anlægget og forbindelsen til Uggerby Å, der slynger sig gennem byen ud til Bindslev Gl. Elværk, som er blevet renoveret. Der er her mulighed for at udnytte og udvikle oplevelsestilbuddene.

 

Byen rummer et potentiale for yderligere bosætning, hvis de centralt beliggende erhvervsområder langs Uggerby Å, i takt med at arealerne bliver ledige, omdannes til boligformål. Det kan blandt andet undersøges og miljøvurderes, om der kan ske en omdannelse af arealerne ved korn- og foderstofvirksomheden på Sønderbro 4A.

 

De eksisterende ledige arealer til boliger ved bl.a. Idræts Allé, Skrubbeltrangvej og Ågade, og de eksisterende ledige arealer til erhverv ved Teglværksvej og Vesterå vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden. Der udlægges derfor ikke yderligere arealer til boliger og erhverv. 

Bindslev har 1.092 indbyggere (pr. 1.1.2012). Bindslev bymidte har købstadslignende træk, som de senere års investeringer i bymidten har understøttet. Bindslev har gennem de sidste par årtier gennemgået byforbedrende tiltag med udgangspunkt i Nørrebro som byakse. Byaksen strækker sig fra skolen og Smedegården i nord over byens centrum ved Bindslev Hotel til de tidligere Superfosbygninger og anlægget ved Uggerby Å i syd, henholdsvis et ”kulturcenter”, et ”bycenter” og et ”grønt center”.

 

Bindslev ligger i et landbrugsområde, der gennemskæres af Uggerby Å som det mest markante landskabstræk. Samtidig har mange af byens virksomheder også tilknytning til landbruget, og af samme årsag har Bindslev ”aksene” som vartegn.

 

Omfartsvejen har forbedret byens nære miljø og betydet, at den gennemkørende erhvervstrafik ikke længere belaster centrum. Vejomlægningen har bidraget til en roligere trafikafvikling igennem området og skabt en god afslutning på byen mod vest.

 

Serviceudbud

Bindslev har folkeskole til og med 6. klasse samt børnehave. Byen har flere dagligvareforretninger.

 

Kultur og Fritid

Bindslev har mange forskellige seværdigheder og arrangementer at trække på i form af Nordens største harmonikatræf, Håndværkermuseet, torvemarked om lørdagen, fisketrappen, naturområdet ved åen og Bindslev Gl. Elværk.

 

Bindslev har et aktivt og bredt foreningsliv, hvilket blandt andet kan ses ved, at Bindslev Gl. Elværk er foreningsdrevet. Idrætsforeningen, BTI, er fælles for Bindslev og Tversted med fælles idrætshal beliggende i Bindslev.

 

Kulturarv

Bindslev var oprindeligt landsbyen Nørre Bindslev, hvor oplandets veje mødtes. Sidst i 1800−tallet og i starten af 1900−tallet fik byen betydning som handelssted for oplandet. Der voksede landbrugsbaserede erhvervs- og fødevare­forædlings­virksomheder frem, og byen voksede tilsvarende.

 

En kilometer vest for Bindslev, idyllisk beliggende i et naturskønt område ved Uggerby Å, blev elværket opført i 1918 - nu kaldet Bindslev Gl. Elværk. Elværket, som forsynede Bindslev By og oplandet med elektricitet frem 1968, er i dag en selvejende institution og fungerer som museum. Elværket står som det eneste tilbageværende vanddrevne jævnstrømselektricitetsværk i Danmark, og selvom elværket i dag ikke længere forsyner Bindslev og opland med elektricitet, er det stadig i stand til at producere strøm. Bindslev Gl. Elværk et af de kulturmiljøer, der også er beskrevet i Hjørring Kommunes kulturarvsprojekt.

 

Boliger

Bymidten i Bindslev er omkranset af boligområder på alle sider - især på den nordlige og vestlige side af bymidten omkring Vesterbro og Parkvej. Byens boligområder består fortrinsvis af rækkehuse og parcelhuse. Der er ledige arealer til boliger ved bl.a. Idræts Allé, Skrubbeltrangvej og Ågade.

 

Der er tidligere fremsendt et skitseforslag til ændret arealanvendelse fra erhverv til boliger af arealerne fra korn- og foderstofvirksomheden mellem Uggerby Å og Vesterå til stien under Sdr. Bindslevvej. På området er registreret jordforurening, og da rummeligheden til boliger i Bindslev er i øjeblikket tilstrækkelig, indgår skitseforslaget ikke i kommuneplanens arealudlæg til boliger.

 

Erhverv

Det er karakteristisk for byen, at mange af virksomhederne ligger tæt på byens centrum, hvilket medvirker til at give byen sit eget særpræg. Erhvervsarealerne er placeret lige syd for centrum af byen. Både i erhvervsområdet ved Sønderbro/Vesterå og ved Teglværksvej er der mulighed for at etablere større og mindre håndværks- og industrivirksomheder. Der er ledige arealer til erhverv ved Teglværksvej og Vesterå.

 

Det grønne i byen

Byen er kendetegnet ved at have et værdifuldt grønt element i form af Uggerby Å, der slynger sig gennem byen. Nye tiltag i Bindslev skal hænge sammen med byens tætte karakter og medvirke til at fremhæve byens tilknytning til åen. 

Der udlgges ikke nye arealer til boliger.

Der udlgges ikke nye arealer til erhverv.

 

Der udlgges ikke nye arealer til byudvikling, da de ledige arealer vurderes at kunne opfylde behovet for arealer til nybyggeri i planperioden.

 

Hovedgaden i Bindslev

 

Tilbage til forsiden


 

 Se alle temakort