Alle retningslinjer Nye og ændrede retningslinjer  

Nye og ændrede retningslinjer

 

 

Fra Kommuneplan 2009 til Kommuneplan 2013 (vedtaget december 2013):

 

Der er formuleret nye og ændrede retningslinjer og foretaget nye udpegninger for en række emner – se listen nedenfor

 

De øvrige retningslinjer er redaktionelt ajourført, men de er indholdsmæssigt uændrede.

 

Arealudlæg til nye byudviklingsområder har også retningsliner, men kan ses under rammer

 

 

BY

 

Hjørring:

 

Der udlægges nye arealer til boliger ved Teglgårdsvej, nord for Vellingshøjvej, i Sct. Knuds By og ved Halvorsmindevej i retningslinje 2.1.1.

 

105.1140.07 Boligområde langs jernbanen ved Teglgårdsvej, Hjørring (nyt rammeområde)

107.1140.19 Boligområde nord for Vellingshøjvej, Hjørring (nyt rammeområde)

104.1140.17 Boligområde i sct. Knudsby, Hjørring (udvidelse af eksisterende rammeområde)

104.1110.23 Boligområde ved Halvorsmindevej, Hjørring (nyt rammeområde)

 

Der udpeges ikke nye byomdannelsesområder i retningslinje 2.1.3.

 

Retningslinje_2.1.4 om høje huse er ændret, så planerne om at udarbejde en politik for høje huse i Hjørring udgår. Der oplistes i stedet en række redegørelseskrav, som skal opfyldes, før der kan tages stilling til, om et givent byggeprojekt kan indpasses i bybilledet og gennemføres med lokalplanlægning.

 

Retningslinje_2.1.5 om liberale erhverv langs Frederikshavnsvej er ajourført på baggrund af opført byggeri.

 

Hirtshals:

 

Der gives mulighed for, at der i en bræmme tæt på skrænten mellem by og havn kan opføres op til 5 enkeltstående høje huse (punkthuse) i op til 21 meters højde i ny retningslinje 2.2.2. Retningslinjen er formuleret på baggrund af en tilsvarende strategi i Kommuneplan 2009.

 

Der gives mulighed for, at der kan etableres anlæg til akvakultur med recirkulation i tilknytning til Hirtshals Havn på arealer på østsiden af Willemoesvej i ny retningslinje 2.2.3.

 

Tårs:

 

Der udlægges nyt areal til boliger ved Klosterbakkan i retningslinje 2.5.1. 

 

500.1110.02 Boligområde omkring Vrejlev Klostervej og Bredgade, Tårs (udvidelse af eksisterende rammeområde)

 

Løkken:

 

Der udlægges nyt areal til boliger ved Vrenstedvej i retningslinje 2.6.1. 

 

600.1140.57 Boligområde syd for Vrenstedvej, Løkken (udvidelse af eksisterende rammeområde)

 

Der udlægges nye arealer til erhverv ved Egevej og Løkkensvej retningslinje 2.6.2. 

 

600.3120.23 Erhvervsområde omkring Egevej, Løkken (udvidelse af eksisterende rammeområde)

600.3160.63 Erhvervsområde ved Løkkensvej, Løkken (nyt rammeområde)

 

Harken:

 

Der udlægges nyt areal til erhverv ved Ålborgvej i retningslinje 2.10.1. 

 

901.3120.05 Erhvervsområde vest for Ålborgvej, Harken (udvidelse af eksisterende rammeområde)

 

 

Detailhandel:

 

Bymidten i Lønstrup udvides langs Rubjergvej i retningslinje 3.1. Ændringen er indarbejdet i rammeområderne 900.6110.38 Sommerhusområde ved Mårup Kirkevej og Lagunen, syd for Lønstrup, 900.6110.40 Sommerhusområde ved Vadehavsvej, syd for Lønstrup og 903.2140.10 Boligområde med erhverv ved Rubjergvej, Lønstrup 

 

Bydelscentret Kvægtorvet i Hjørring udvides geografisk i retningslinje 3.3, dog med begrænset byggemulighed frem til 2017. Ændringen er indarbejdet i rammeområde 105.4120.16 Centerområde, Bydelscenter ved Åstrupvej, Hjørring 

 

Lokalcentret ved Skagensvej i Tversted udgår i retningslinje 3.4. Ændringen er indarbejdet i rammeområde 707.3120.09 Centerområde, lettere industri ved Skagensvej/Tannisbugtvej/Bindslevvej, Tversted

 

På Sct. Cathrine Vej 23 i Hjørring gives der mulighed for salg af særlig pladskrævende varegrupper (biler) i retningslinje 3.5. Ændringen er indarbejdet i rammeområde 105.3120.26 Erhvervsområde ved Sct. Cathrine Vej, Hjørring.

 

Rammer for nybyggeri og omdannelse af eksisterende bebyggelse til butiksformål fastsættes i ny retningslinje 3.6.

 

Afstandskrav i forbindelse med placering af ny enkeltstående butik tilføjes i retningslinje 3.8.

 

 

LAND

 

Skovrejsning:

 

Der udpeges ca. 5.700 ha nye skovrejsningsområder i retningslinje 12.1 – se kort skovrejsning.pdf (172.7 KB).

 

Der udpeges ca. 215 ha nye områder, hvor skovrejsning er uønsket, i retningslinje_12.2 – se kort skovrejsning.pdf (172.7 KB).

 

Retningslinje om potentielle skovrejsningsområder udgår.

 

 

Landskabet:

 

Der udpeges nye de særligt bevaringsværdige landskaber i retningslinje 16.2 – se kort landskab.pdf (156.5 KB).

 

Det særligt værdifulde geologiske område omkring Vogn og Jerup Hede udvides i retningslinje_17.1 – se kort geologi.pdf (124.4 KB).

 

 

Landbrug:

 

Der udpeges 3 områder, som er velegnede til placering af driftsbygninger og driftsanlæg for store husdyrbrug (over 500 DE) i retningslinje_11.1 – se kort_store_husdyrbrug.pdf (212.6 KB).

 

 

Naturen:

 

Beskrivelse af positive tiltag, der kan laves i særligt værdifulde naturområder, og hvilke aktiviteter der kan forringe naturværdierne, er tilføjet i retningslinje 14.3.

 

Der udpeges nye økologiske forbindelser i retningslinje 14.6 – se kort økologiske forbindelser.pdf (371.3 KB). Beskrivelse af positive tiltag, der kan laves i økologiske forbindelser, og hvilke aktiviteter der kan forringe de økologiske forbindelser samt kvalitetsmål, er tilføjet. Tre retningslinjer er samlet i denne retningslinje.

 

 

 

KLIMA OG MILJØ

 

Solenergianlæg:

 

Det fastsættes i ny retningslinje_5.1 om planlægning af kollektive solenergianlæg, at der skal ske en vurdering i forhold til benyttelses- og beskyttelsesinteresser i området samt nabohensyn.

 

 

FERIE – FRITID

 

Overnatningsanlæg og sommerhusområder:

 

Det fastsættes i ny retningslinje_9.11, at der i eksisterende sommerhusområder i kystnærhedszonen kan dele af de udlagte fællesarealer inddrages til nye sommerhusgrunde som erstatning for de sommerhusgrunde, der forsvinder som følge af kysterosionen.

 

 

KULTURARV

 

Bevaringsværdige bygninger:

 

Retningslinje 15.4 om sikring af bevaringsværdige bygninger er ændret, så den er i overensstemmelse med kommunens virkemidler. Udpegningsgrundlaget er gjort mere ensartet – se kort_bevaringsværdige_bygninger.pdf (494.6 KB).

 

 

TRAFIK

 

Havne, lufthavne og jernbane:

 

Løkken Læmole, Fiskerihavnen og Moleleje, som skal sikres mulighed for opretholdelse gennem en koordineret planlægning i ny retningslinje_4.10

Der er udlagt nyt rammeområde 600.3150.65 Havneerhverv, Løkken Moleleje. 

 

 

TEKNISKE ANLÆG

 

Vindmøller:

 

retningslinje 5.2 udpeges 5 potentielle vindmølleområder til store møller samt 2 områder, som skal undersøges nærmere på tilsvarende vis som de nye potentielle områder – se kort vindmøller.pdf (6.2 MB).

 

Minimøller og mikromøller er tilføjet i retningslinje 5.16 om mindre vindmøller i landzone.

 

Mindre vindmøller i byzone (erhvervsområder) reguleres i ny retningslinje_5.17.

 

 

Vandværker:

 

Der udlægges areal til udvidelse af Rubjerg Vandværk i retningslinje_5.2.

 

 

Rensningsanlæg:

 

Der udlægges 10 arealer til regnvandsbassiner i retningslinje 5.27.

 

Ny retningslinje_5.28 om lokal afledning af regnvand (LAR) fastsætter, at der i planlægning af nye byudviklingsområder skal redegøres for lokal afledning af regnvand.

 

 

 

REGNVANDSBASSINER

 

Børglum

910.8150.05 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Fristrupvej, Børglum (nyt rammeområde)

910.8150.06 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Børglumvej, Børglum (nyt rammeområde)

 

Lendum

802.8150.11 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Tårsvej, Lendum (nyt rammeområde)

802.8150.12 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Søndergade, Lendum (nyt rammeområde)

802.8150.13 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Nygårdsvej, Lendum (nyt rammeområde)

 

Løkken

600.8150.66 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Løkkensvej, Løkken (nyt rammeområde)

600.8150.67 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Furreby Kirkevej, Løkken (nyt rammeområde)

 

Sdr. Bindslev

714.8130.02 Teknisk anlæg, Renseanlæg ved Åsenvej, Sdr. Bindslev (udvidelse af eksisterende rammeområde)

 

Vrensted

909.8150.12 Teknisk anlæg, forsinkelses- og regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (udvidelse af eksisterende rammeområde)

909.8150.13 Teknisk anlæg, regnvandsbassiner ved Vrenstedvej, Vrensted (nyt rammeområde)

 

 

VANDVÆRKER

 

Rubjerg

915.8110.03 Teknisk anlæg, Vandværk ved Løkkensvej, Rubjerg (udvidelse af eksisterende rammeområde) 

 

 

 

Tilbage til forsiden

 


Detailhandelsskema 3.6