Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sådan læses en kommuneplan-ramme

 

En kommuneplan-ramme indeholder følgende oplysninger:

 

  • Rammenavn
  • Rammenummer
  • Anvendelse
  • Zonestatus
  • Bestemmelser for området
  • Målsætning
  • Beskrivelse af området
  • Kort

 

Du kan læse mere herom i de efterfølgende afsnit.

 

Rammenavn

Hver ramme har et rammenavn, som henfører til den generelle anvendelse og den geografiske placering – f.eks. vejnavn og by.

 

Rammenummer

Alle rammer har fået tildelt et nummer, som er unikt for netop denne ramme. Af nummeret kan aflæses geografi og anvendelse – se figuren.

 

 

Geografien aflæses via et distriktsnummer. Hele kommunens areal er inddelt i områder/distrikter, som følger bymønster-strukturen, jf. kommuneplanens afsnit ”Bymønster”. Kommunen er inddelt i hovedby, de 5 områdebyer samt 3 tilfældigt opdelte distrikter for lokal- og landsbyer, dvs. i alt 9 områder/distrikter.

 

Anvendelse aflæses via en anvendelseskode – læs mere i afsnittet om anvendelse

 

Skal der efterfølgende udarbejdes en lokalplan for området bygger det på samme nr. system, hvor den specifikke anvendelseskode efterfølges af en bindestreg samt et L og 2 fortløbende numre: XXX.XXXX-LXX.

 

Anvendelse

PlanDK er en fælles portal for kommunale plandata i hele landet, hvor lokal- og kommuneplaner indberettes.

 

PlanDK giver mulighed for at vælge imellem 10 overordnede rammeanvendelser (generel anvendelse), og de 10 anvendelser specificeres yderligere (specifik anvendelse) – læs mere i afsnittet om specifik anvendelse nederst på siden.

 

Zonestatus

Der angives, om rammeområdet ligger i byzone, landzone eller sommerhusområde.

  

Bestemmelser for området

Afsnittet er en uddybning af områdets anvendelse og bestemmelser og indeholder bebyggelsesregulerende bestemmelser (bygningshøjde, etagehøjde, bebyggelsesprocent mv.) og generelle rammebestemmelser.

 

Målsætning

Der er formuleret målsætninger for rammeområder fra den gl. Hjørring Kommune og for nye rammeområder jf. Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013. Det er intentionen, at alle rammer med tiden skal indeholde målsætning.

 

Beskrivelse af området

Der er en beskrivelse af det enkelte rammeområde i den gl. Hjørring Kommune og for nye rammeområder jf. Kommuneplan 2009 og Kommuneplan 2013. Det er intentionen, at alle rammer med tiden skal indeholde beskrivelse.

 

Kort

Rammen ledsages af et kort, der viser rammeområdets geografiske afgrænsning.

 

Specifik anvendelse

PlanDK er en fælles portal for kommunale plandata i hele landet, hvor lokal- og kommuneplaner indberettes. PlanDK giver mulighed for at vælge imellem 10 overordnede rammeanvendelser (generel anvendelse), og de 10 anvendelser specificeres yderligere (specifik anvendelse).

 

Tabel med PlanDK-anvendelseskoder

 

PlanDK indeholder imidlertid ikke en nærmere definition af de enkelte anvendelsesmuligheder. Samtidig er listen af specifikke anvendelsesemner mangelfuld i forhold til, hvilke anvendelser man kan lokalplanlægge for. Det har derfor været nødvendigt selv at foretage en tolkning af kategorierne og at finde den anvendelse, som passer bedst til den aktuelle anvendelse:

 

Erhvervsområde

PlanDK redegør eksempelvis ikke for forskellene imellem lettere og tungere industri, så vi har defineret kategorierne, som det fremgår af efterfølgende afsnit.

 

Lettere industri

Håndværksvirksomheder samt fremstillingsvirksomhed, som ikke giver anledning til miljøbelastning (ikke-miljøbelastende virksomhed samt ikke tung trafik) eller til væsentlige gener. Kan indeholde begrænset boligudbygning (boliger i tilknytning til erhvervsvirksomhed).

Max. støjbelastning: 60/60/60 dB(A).

 

Tungere industri

Fremstillingsvirksomhed, der giver anledning til miljøbelastning (miljøbelastning og/eller tung trafik). Virksomheden placeres i større lager- og produktionsbygninger. Der kan ikke opføres nogen form for boligbebyggelse eller kontor- og servicelignende virksomheder – dog kan der opføres begrænset kontorbebyggelse med administration til hver virksomhed i området. Infrastrukturen i området tilgodeser såvel lette trafikanter som tung trafik.

Max. støjbelastning: 70/70/70 dB(A)

 

Centerområde

Ligeledes er mulighederne for at definere forskellige detailhandelsanvendelser jf. Planloven (bymidte, bydelscenter, lokalcenter, område til særligt pladskrævende varegrupper, enkeltstående butikker m.v.) ikke til stede, og der kan blot anvendes: Bycenter, bydelscenter, mindre butiksformål og område til butiksformål. Vi har derfor været nødsaget til at bruge kategorien ”mindre butiksformål” til lokalcenter-områder og ”område til butiksformål” til områder med pladskrævende varegrupper.

 

Rekreativt område

PlanDK har ikke en selvstændig kategori for ferieformål og fritidsformål. Disse emner er lagt sammen med rekreative formål under kategorien ”Rekreativt område”. Dvs. at f.eks. feriecentre og campingpladser hører under denne kategori. Desværre mangler kategorien ”hotel”, hvorfor vi har været nødsaget til at kategorisere denne type anvendelse som ”feriecenter”, da det er den anvendelse der ligger tættest på.

 

For ikke at skabe forvirring omkring hvert enkelt rammeområdes anvendelse i forhold til PlanDKs anvendelseskategorier, udspecificeres områdets anvendelsesmuligheder i rammeteksten til hvert rammeområde (under "bestemmelser for området" - "specifik anvendelse").

 

 

 

Tilbage til forsiden