Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. parkeringsarealer i boligområder, erhvervsområder m.v. I henhold til Bygningsreglementet er det kommunens pligt at sikre, at der under hensyn til ejendommens benyttelse sikres, at der er tilstrækkelige P-arealer.

Hjørring Kommune har vedtaget vejledende minimum krav for anlæg/udlæg af P-pladser i forbindelse med forskellige bebyggelser, anført på nedenstående skema.

 

Kravene har til hensigt at sikre, at der udlægges tilstrækkelige parkeringsarealer i forbindelse med opførelse af nyt byggeri på en ejendom, samt ved ændret anvendelse af en ejendom. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser.

Hjørring Kommune kan efter en konkret vurdering godkende P-arealer af mindre omfang end de i skemaerne fastslåede. F.eks. såfremt der anlægges erhvervsbygninger med meget store arealer kontra få ansatte. Hjørring Kommune kan ligeledes stille ændrede krav til P-arealer på ejendomme, såfremt de pågældende ejendomme skifter anvendelse og herved kommer i en anden kategori, med øgede/mindre krav til P-anlægget.

 

Ved godkendelse af parkering fastlægges følgende forudsætninger:

  • at P-pladsen kun tillades anlagt på den enkelte ejendom, når kravene til opholdsarealet er opfyldt.
  • at P-arealer godkendes iht. Vejdirektoratets vejregler og Bygningsreglementets bestemmelser (de til en hver tid gældende regler og bestemmelser). Det omhandler størrelse på manøvreareal, størrelse på p-pladser, handicappladser m.v.

Bebyggelsens art

P-normer - Centerområder i Hjørring, Hirtshals, Sindal, Vrå, Tårs og Løkken

P-normer

Den øvrige del af kommunen

Boligbyggeri:

 

 

Fritliggende enfamiliehuse

2 P-plads pr. bolig

2 P-plads pr. bolig 

Rækkehuse, dobbelthuse og lign.

1½ P-plads pr. hus/lejlighed

 1½ P-plads pr. hus/lejlighed

Etagehuse

1 P-plads pr. bolig

 1 P-plads pr. bolig

Ungdomsboliger, kollegier, enkeltværelser

1 P-plads pr. 4 boligenheder

 1 P-plads pr. 4 boligenheder

Plejehjem, ældreboliger m.v.

Såfremt indretning og benyttelse kan sidestilles med almindelige boliger, er det de almindelige krav til boliger, der er gældende. I andre tilfælde beregnes 1 -plads for hver fjerde bolig samt de nødvendige pladser til personale og gæster.

Erhvervsbyggeri:

vv

 

Fabriks- og værkstedsbygninger med tilhørende kontorer

1 P-plads pr. 100 m2

1 P-plads pr. 50 m2 etageareal (excl. garageareal)

Lagerbygninger

Vurderes i hvert enkelt tilfælde

Vurderes i hvert enkelt tilfælde

Servicestationer m. butik

10 P-pladser

10 P-pladser

Hoteller

1 P-plads pr. 2 værelser

1 P-plads pr. 2 værelser

Restauranter, caféer, diskoteker mm .*

1 P-plads pr. 20 siddepladser

1 P-plads pr. 10 siddepladser

Supermarkeder/discountbutikker

/udvalgsvarebutikker

1 P-plads pr. 25m2 salgsareal samt 1 P-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal i øvrigt

1 P-plads pr. 25m2 salgsareal samt 1 P-plads pr. 50 m2 bruttoetageareal i øvrigt

Kontorer, klinikker og liberale erhverv mm.

1 P-plads pr. 25m2

1 P-plads pr. 25m2

Øvrige butikker

1 P-plads pr. 100 m2

1 P-plads pr. 50 m2

Andre erhvervsejendomme

Fastsættes efter Hjørring kommunes vurdering i det enkelte tilfælde på bagrund af antallet af ansatte

 

Blandet bolig og erhverv:

Fastsættes som summen af kravet til de enkelte funktioner.

Andet byggeri:

 

 

Teatre, biografer og lignende

1 P-plads pr. 8 siddepladser

1 P-plads pr. 8 siddepladser

Idrætshaller

1 P-plads pr. 10 personer som hallen må rumme

1 P-plads pr. 10 personer som hallen må rumme (dog mindst 20 pladser)

Sportsanlæg, spillehaller mm.

1 P-plads pr. 5 siddepladser

1 P-plads pr. 5 siddepladser

Sygehuse

1 P-plads pr. 125m2 etageareal

1 P-plads pr. 125m2 etageareal

Skoler

1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 8 elever over 18 år

1 P-plads pr. 2 ansatte samt 1 P-plads pr. 4 elever over 18 år

Daginstitutioner

2 P-pladser pr. 20 normerede pladser

4 P-pladser pr. 20 normerede pladser

* Såfremt pågældende ejendom har udeservering vil det største antal siddepladser enten ude eller inde blive lagt til grund for det stillede krav til P-pladser.

 
 

Tilbage til forsiden