Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. opholdsarealer i boligbebyggelse, erhvervsbebyggelse m.v. I forbindelse med opførelse af byggeri på en ejendom, samt ved ændret anvendelse, skal kommunen ifølge bygningsreglementet foretage en helhedsvurdering med henblik på at fastsætte krav til de ydre forhold for en bebyggelse, herunder også vurdere behovet for opholdsarealer i det fri.

 

De efterfølgende rammebestemmelser har til hensigt at sikre størrelsen og kvaliteten af de opholdsarealer, der udlægges i forbindelse med det enkelte byggeri. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser.

 

Hjørring Kommune stiller følgende krav til kvaliteten af opholdsarealerne:

  • Opholdsarealer kan ikke udgøres af en ejendoms adgangsarealer, parkeringspladser samt de til parkeringspladserne nødvendige manøvrearealer.
  • Opholdsarealer og adgangen til disse skal indrettes således, at de kan benyttes af personer med fysisk handicap.
  • Opholdsarealer skal indrettes under hensyntagen til tilfredsstillende lys- og læforhold.
  • Tagterrasser, altaner og altangange, som er egnet til ophold, kan indgå i det krævede opholdsareal.

Hjørring Kommune stiller følgende krav til størrelsen af opholdsarealerne:

Ved bebyggelsesprocenter på højst 60 skal opholdsarealerne udgøre følgende procenter af bygningernes etagearealer:

  • Beboelsesbygninger 100 %
  • Ungdomsboliger 50 %

 

Ved bebyggelsesprocenter på 60-110 skal opholdsarealerne udgøre følgende procenter af bygningernes etagearealer:

  • Beboelsesbygninger 50 %
  • Ungdomsboliger 25 %

 

Ved bebyggelsesprocenter på over 110 skal opholdsarealerne udgøre følgende procenter af bygningernes etagearealer:

  • Beboelsesbygninger 30 %
  • Ungdomsboliger 15 %

Der skal udlægges et opholdsareal i det fri mindst svarende til 50 % af boligarealet og 15 % af erhvervsarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes.

Der skal udlægges et opholdsareal i det fri mindst svarende til 15 % af erhvervsarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes.

Der skal udlægges et opholdsareal i det fri mindst svarende til 15 % af butiksarealet. Efter en konkret vurdering kan arealer, der anvendes til rent lagerformål, helt eller delvist fraregnes.

Der skal udlægges et opholdsareal i det fri baseret på en konkret vurdering af bebyggelsens anvendelse.

 

Der skal udlægges et opholdsareal i det fri baseret på en konkret vurdering af bebyggelsens anvendelse.

 

Bebyggelse med anden anvendelse

 

Kommunen kan efter en konkret vurdering, bl.a. i ældre udbyggede byområder, godkende opholdsarealer af mindre omfang, såfremt kvaliteten af arealerne, herunder placeringen, tilsiger dette. Opholdsarealer etableres forud for parkeringspladser.

 

 

 

Tilbage til forsiden