Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. individuel, udvendig teknik. Bestemmelserne har, ligesom bestemmelserne om bygningers ydre fremtræden, til hensigt dels at sikre den visuelle kvalitet af bygninger og dels at forebygge eventuelle nabogener. Bestemmelserne skal afhjælpe, at paraboler og solfangere/solceller ikke opsættes, så de er til gene for omgivelserne. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser.

I bolig- og i sommerhusområder skal paraboler placeres på terræn eller på facade eller gavl og må ikke rage op over hovedbygningen på ejendommen. Diameteren må ikke overstige 90 cm.

Kommuneplanen fastlægger rammene for hele kommunen vedrørende opsætning af individuelle solfangeranlæg og solcelleanlæg. Bestemmelserne har - ligesom bestemmelserne om bygningers ydre fremtræden - til hensigt dels at sikre den visuelle kvalitet af bygninger og dels at forebygge eventuelle nabogener. Bestemmelserne skal afhjælpe, at solenergianlæg ikke opsættes, så de er til gene for omgivelserne.

 

I forbindelse med udarbejdelse af lokalplaner skal nedenstående bestemmelser efterfølgende udmøntes i konkrete bestemmelser med udgangspunkt i det enkelte lokalplanområde. 

 

Placering og udformning af solenergianlæg

Anlæg skal som udgangspunkt placeres direkte på og parallelt med tagfladen eller facaden uden anvendelse af stativer/bærebeslag, der vinkler anlægget i forhold til tagfladen eller facaden. Anlægget må placeres med en maks. højde over tagfladen på 10 cm. Hvor det er muligt, skal anlægget nedfældes i tagfladen. Et solenergianlæg er at betragte som et tagmateriale, hvis anlægget er over 50 m2 eller omfatter over 60 % af den tagflade, hvorpå de placeres.

 

Solenergianlægget skal udføres efter følgende anvisninger:

  • Anlægget skal være antirefleks-behandlet.
  • Anlægget skal opsættes i et eller flere rektangler og må ikke omkranse bygningsdele såsom kviste, ventilationshætter eller tagvinduer.
  • Placering og udformningen af anlægget skal tage udgangspunkt i eksisterende linjer i bygningen. Det vil sige, at anlægget skal følge linjer i forhold til f.eks. taget, vinduer, døre, skorsten, så udtrykket bliver så roligt som muligt (se illustration).
  • Anlægget skal placeres så lavt på tagfladen som muligt, så det ikke er synligt over lang afstand.
  • Anlæggets ramme og bagfilm skal have samme farve som solcellerne.
  • Ved opsætning af anlæg skal der tages hensyn til nærområdets karakter og bygningsstrukturer i form af bygningshøjder, taghældninger, materialevalg og facadeudtryk mv. Opsætning af anlæg på bevaringsværdige bygninger eller i kulturarvsmiljøer, som omhandler bebyggelse, skal som udgangspunkt undgås, da solenergianlæg vil virke meget fremmedartede disse steder.

 

På flade tage kan solenergianlæg etableres på stativer/bærebeslag, der vinkler anlægget. Anlæggets synlighed skal minimeres ved:

  • Anlæg skal placeres min. 1,5 m inde på tagfladen, så det ikke er synligt på kort afstand.
  • Anlægget skal placeres, således det skjules af murkronen.
  • Der kan opføres en konstruktion, der skjuler stativerne f.eks. med en træbeklædning eller tagpap.

 

Grafikken viser nogle eksempler på hvordan man kan og ikke kan sætte sine solenergipaneler.

 

 
 

Tilbage til forsiden