Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. facader og skilte. Rammebestemmelserne er gældende for centerområder. Ved mindre butikker og liberale erhverv uden for centerområder vil der blive taget konkret stilling, med disse bestemmelser som vejledning. Lokalplaner, gågaderegulativer, handelstandsforeningsvedtægter m.v. for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser.

 

Bestemmelserne har til hensigt at sikre den visuelle kvalitet af bygninger og skilte i vores byer og dermed højne den æstetiske oplevelse af byen. Det er ikke meningen at fastlægge et stramt regelsæt for facaders og skiltes udformning. Derimod skal der sikres plads til, at kreativitet kan udfoldes under hensyntagen til helheden og til den enkelte bygnings kvaliteter. Den skiltning eller facaderenovering, som kan være fin på én bygning kan være en dårlig løsning på en bygning med en anden karakter.

 

Bestemmelserne om facader har til formål at sikre respekt for de historiske bycentre, som fortæller historien om lokale byggetraditioner og rummer store kulturværdier, som det er værd at værne om. Det er derfor vigtigt, at opførelse af nyt byggeri samt renovering af eksisterende byggeri sker med stor respekt for det oprindelige. Det skal rammebestemmelserne være med til at sikre.

 

Bestemmelserne om skiltning har til formål at skabe kvalitet og æstetik i de offentlige byrum, hvor skiltningen skal indgå som en naturlig del af inventaret. Nøgleordet for bestemmelserne er ”enkelthed” for at forhindre højtråbende og kvantitative skiltning, som vil dominere bybilledet.

Skiltning skal ligesom byggearbejde ansøges kommunen.

Bygningens proportioner:

 • Ny – og ombygninger skal så vidt muligt følge de omgivende huses facadeproportioneringer mht. facadelængde, vinduesstørrelse, facadeflugt og højder samt taghældninger.
 • Husets facade skal så vidt muligt opfattes som en helhed fra terræn til tagryg mht. vinduer, døre, markiser mm – herunder farvesætning af facaden.

Materialer og facadebeklædninger:

 • Overfladematerialer på butiksfacader skal være i overensstemmelse med husets øvrige facadematerialer af hensyn til helhed fra terræn til tagryg.
 • Facadebeklædninger må ikke anvendes på murede bygninger.

Vinduer og døre:

 • Ved isætning af store vinduesarealer i gadeplan, skal det sikres at det ikke bryder med proportionerne i facaden som helhed.
 • Vinduer må afdækkes med en enkel ensartet afdækning på maksimalt 1/3 af vinduesarealet. Undtaget fra denne regel er solafdækning ved udstilling af fødevarer.

Bygningsdetaljer:

 • Bygningsdetaljer på den enkelte facade skal for så vidt muligt bevares for det enkelte hus og det samlede gadebillede. Bygningsdetaljer kan fx være murstenspiller, gesimser, skorstene, tårne, spir og kviste.

Farver:

 • Farvesætning af facader skal ske ud fra en helhedsvurdering af husets facade og den omgivende bebyggelse.

Bevaringsværdige huse

 • Ved ombygninger og renoveringer af bevaringsværdige huse skal de oprindelige vinduer og døres formater, placeringer og materialer følges ved udskiftninger.
 • Bygningsdetaljer som fx skorstene mm skal bevares i forhold til det oprindelige bygningsudtryk. 

Generelt ønsker kommunen ikke skiltning med produktreklamer og tilbud i det offentlige rum.

 

Markiser på facader:

 • Der må ikke opsættes faste baldakiner.
 • Markiser skal kunne rulles ind eller klappes sammen uden for åbningstid.
 • Markiser skal tilpasse bygningens arkitektur i forhold til vindues- og dørformater og udføres af lærred eller lignende refleksfrit materiale.
 • Forkant af markiser må maksimalt være 15 cm høj. – forkant skal være i en lige udformning (dvs. der ikke kan tillades f.eks. bølget forkant).
 • Markiser skal friholdes for reklamer og skiltning, dog kan virksomhedens logo skrives diskret på forkanten af markisen.
 • Underkant markiser skal være mindst 2,2 meter over terræn.
 • Markiser må maksimalt række 2,0 meter ud fra markisens forkant til husets facade.
 • Der skal være mindst 1,0 meter fra forkant markise til kørebane. 

 

 

 Et eksempel på markiser, der er tilpasset bygningens vindues- og dørformater. 

 

Facadeskilte:

 • Skilte mm kan kun opsættes i tilknytning til den ejendom, der reklameres for.
 • Skilte skal så vidt muligt udføres som enkeltbogstaver på facaden.
 • Skiltning og reklamer må ikke have karakter af facadebeklædning, vinduesafblændinger og lignende.
 • Skilte skal tilpasses bygningernes arkitektur og ydre fremtoning og placeres på stueetagen.
 • Facadeskilte skal generelt have en passende størrelse i forhold til bygningens proportioner, så skiltningen med sin størrelse ikke bliver dominerende for bygningen.
 • Skilte fra forskellige butikker i samme bygning skal udføres så facaden opleves som en helhed.
 • Skilte skal ikke sløre eller dække over væsentlige facadeelementer som gesimsbånd, indfatninger, murpiller, eller ornamentik.
 • Skilteplacering skal følge opdeling af vinduer, døre og porte, så huset opleves som en helhed fra sokkel til tag.
 • Antallet af skilte pr. facade pr. butik skal minimeres (1 skilt pr. facade pr. butik anses som det optimale).
 • Der må ikke skiltes med produktreklamer og tilbud, men kun med forretningens logo og navn.
 • Gavlskilte kan kun opsættes, hvis særlige forhold taler for det - f.eks. hvor der henvises til en aktivitet i husets baggård eller hvor en placering på husets facade mod vejen ikke er mulig. Gavlskilte må ikke have karakter af reklamering og må derfor ikke være for store eller placeres for højt.

Udhængsskilte:

 • Udhængsskiltet må ikke dække for naboens udhængsskilt.
 • Udhængsskiltet må ikke være over 0,75 m² og fremspring fra facaden må højst være 1 meter.
 • Udhængsskiltet skal placeres, så det ikke er til gene for trafikken: der skal være minimum 1 meter til kørebane og minimum 2,2 meter frihøjde under skiltet.
 • Udhængsskiltet må ikke vise andet end forretningens symbol, logo eller navn.
 • Der kan maksimalt opsættes et udhængsskilt pr. forretning, dog et på hver side af en hjørneforretning.
 • Udhængsskiltet skal placeres under underkant vinduer på evt. 1. sal.

Belysning af skilte:

 • Lysskilte skal udføres som enkeltbogstaver belyst bagfra, som pladeskilte eller enkeltbogstaver belyst af enkelt spots forfra.
 • Der må ikke opsættes lysarmaturkasser.
 • Lysskilte må ikke være blændende.
 • Belysning af skilte skal overholde vejreglerne.
 • Der må ikke anvendes projektør - eller laserlys i forbindelse med skiltning eller reklamering.

Fritstående skilte i offentligt vejareal:

 • Der må maksimalt opsættes 2 fritstående skilt pr. butik i forbindelse med indgangsdøren.
 • Et fritstående skilt skal tilpasses omgivelserne og må ikke være til gene for almindelig færdsel.
 • Fritstående skilte må ikke fastgøres i belægning og skal fysisk fjernes efter lukketid.
 • Der må ikke skiltes med produktreklamer og tilbud.

Henvisningsskilte:

 • Ved samling af flere butikker og erhverv i fx en baggård eller over stueplan, skal der laves et samlet skilt med firmanavne og logoer, som placeres ved indgang i belægning eller opsættes på husmur ved gennemgang.
 • Henvisningsskilte må ikke være til gene for trafikken.
 • Henvisningsskilte kan udføres som facadeskilte eller fritstående pyloner.

Skiltning i forhold til skibsfarten:

 • Skiltning skal ske uden følger for den eksisterende afmærkning til vejledning for sejladsen, jf. Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 229 af 4. april 1989 om afmærkning m.v. i dansk afmærkningsområde.

Flag mm:

 • Der må generelt ikke opsættes flag ("reklamering på højkant"), vimpler og bannere. 

 

 

 • Der kan til denne type erhverv opsættes 1 skilt, som skal placeres ved ejendommens adgang fra boligvej, f.eks. i forbindelse med postkasse eller direkte på facade mod boligvej og må udgøre max. 0,25 m².
 • Skilt må ikke placeres med overkant højere end 1,5 m over terræn ved kørebane.
 • Der må ikke opsættes reklameflag.
 • Der må ikke skiltes med produktreklamer og tilbud, men kun med forretningens logo og navn.
 • Skiltet må ikke være lysende, som f.eks. ved bogstaver med lysdioder, neonskilte eller som lysarmaturkasse. 

 

 

 
 

Tilbage til forsiden