Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Grundstørrelser i boligområder Bygningers ydre fremtræden Individuel udvendig teknik Opholdsarealer Parkeringsarealer Facader og skilte i centerområder Gevinstgivende spilleautomater Restaurationers placering Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Kommuneplanen fastlægger rammer for hele kommunen vedr. en række emner om bygningers ydre fremtræden. Bestemmelserne har, ligesom bestemmelserne om individuel, udvendig teknik, til hensigt dels at sikre den visuelle kvalitet af bygninger og dels at forebygge eventuelle nabogener. Lokalplaner for de enkelte områder kan efterfølgende stille yderligere og skærpede bestemmelser.

 

Der er fastlagt bestemmelser om farve på udvendigt træværk i sommerhusområder for at sikre, at der udelukkende anvendes farver, som harmonerer med naturens egen farver i sommerhusområderne. Således sikres, at sommerhusbyggeriet farvemæssigt bliver mindre synligt og i stedet falder naturligt ind i landskabet.

 

Farverne fastlægges ud fra to farveplancher, som oprindeligt stammer fra tidligere Hirtshals og Hjørring Kommuner (kommuneplan samt lokalplaner). Farverne er fastlagt dels på baggrund af, hvilke farver det har været skik at bruge i de lokale sommerhusområder og dels på baggrund af en vurdering af, at disse farver spiller godt sammen med den omgivende natur, så husene falder naturligt ind i landskabet og ikke virker dominerede.

 

Det er Byrådets ønske, at disse farveplancher fortsat skal være gældende, da farveplancherne allerede er indarbejdet i en række gældende lokalplaner. Farveplancherne er i denne kommuneplan blevet bredt geografisk ud, så de omfatter alle sommerhusområder langs kommunens kystområder.

 

Der er for kommunens sommerhusområder fastlagt to farveplancher, som bestemmer sommerhusenes facadefarver.

 

Fra kommunegrænsen mod Jammerbugt Kommune i syd til sommerhusområdet v. Nørlev Strand gælder farveplanche 1 - syd (tidligere kun gældende for lokalplaner gl. Hjørring Kommune), og fra sommerhusområdet ved Tornby Strand til kommunegrænsen mod Frederikshavn Kommune i nord/øst gælder farveplanche 2 - nord (tidligere gældende for Hirtshals Kommunes Kommuneplan).

 

Farveplancherne er kun gældende for de kystnære sommerhusområder og ikke indlands-sommerhusområder. Facadefarven på sommerhuse i Skørbækshave i Tolne reguleres udelukkende af lokalplanen for området.

 

Der fastlægges følgende bestemmelser for facadefarver i sommerhusområder:

  • I sommerhusområder skal facader og gavle af træ fremstå i farver som angivet på farveplancherne eller mørkere.
  • Farveplancherne gælder ved nybygninger, til- og ombygninger og ved valg af ny farve.

Døre og vinduesrammer, sterne, murede skorstene, vindskeder og udhæng skal fremstå i samme farve som husets facader, i en anden af de på farveplanchen viste farver eller i hvid.

Blanke og reflekterende tagmaterialer, som f.eks. glaserede tagsten, kan give blændingsgener for omgivelserne. Derfor fastlægges, at der til tagflader i bolig- og i sommerhusområder kun må anvendes materialer med en glansværdi på op til 15.

 

På ældre byggeri, hvor f.eks. glaserede tegltag har været at finde på den oprindelige bygning, kan der tillades tagmaterialer med en højere glansværdi.

På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må trempelhøjden ikke overstige 1,25 m. Er trempelhøjden over 1,25 m anses tagetagen som en fuld etage. Trempelhøjden er afstanden fra overkant gulvet i tagetagen til overkant tagspær (se skitsen).

 

På et byggeri med udnyttet tagetage, svarende til ½ etage, må kviste ikke udgøre mere end 50 % af taglængden. Udgør kviste mere end 50 % af taglængden anses tagetagen for en hel etage.

 

 
 

Tilbage til forsiden


 

 detaljekort.jpg (72.7 KB)

 

 farveplanche sommerhuse hirtshals kommune.pdf (342.1 KB)

 

 farveplanche hjoerring sommerhuse.pdf (1.2 MB)