Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 919.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Skibsby


Områdets betegnelse: 919.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Skibsby arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at særlige bebyggelser eller miljøer i landsbyen bevares / genoprettes,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet,
- at støtte initiativer, der forbedrer landsbyens stinet til omliggende rekreative støttepunkter, herunder de nærliggende skovrejsningsområder,
- at dæmpe trafikhastigheden gennem Skibsby,
- at etablere sikker trafikforbindelse for de bløde trafikanter mellem Skibsby og Hjørring (Højene Skole).
Beskrivelse af området
Landsby beliggende 2 km nordøst for Hjørring. Opstået omkring mejeriet og har tidligere rummet skole og købmand mv.

Byen har karakter af 'soveby', idet foreningsliv, børnepasning, skolegang og indkøb foregår i Hjørring. Dog er der i de senere år kommet flere børnefamilier til byen, og der er dannet en aktiv borgerforening. Landsbyen har eget vandværk.

Landsbyens huse er af forskellig oprindelse, alder og kvalitet, f.eks har butikstilbygninger ødelagt den oprindelige arkitektur og mejeribygningen trænger til et løft.

De nye skove i forbindelse med den statslige skovrejsning syd for byen giver gode muligheder for at etablere vandrestier og opholdssteder.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet