Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 916.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Vennebjerg


Områdets betegnelse: 916.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet,
- at fremme borgerinitiativer, der sigter på at bevare landsbyens ældre bygninger, som fortæller lokalhistorie (f.eks. det tidligere mejeri),
- at der etableres en sikker vej/cykelsti mellem Vennebjerg by og Skallerup Skole.
Beskrivelse af området
Vennebjerg er en nyere vejby vokset op omkring mejeriet (nedlagt 1984). Oplandet præget af små husmandsbrug, nu overtaget af fritidslandmænd.
Der er i byen ingen dagligvarebutikker, men forskelligt erhverv så som smedje, autoværksted og glaspusteri.
Det gamle mejeri anvendes nu til beboelse.
Husene på begge sider af Skallerupvej er af forskellig alder (nedlagte gårde, parcelhuse m.v.) og ved vejen Skellet findes et parcelhusområde fra 1970´erne.
Et markstykke syd for vejen Skellet har private borgere udlagt til legeplads og bålplads til brug for de lokale beboere (?Vennebjerg Fælled?).
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet