Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 912.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Hæstrup Mejeriby m.m.


Områdets betegnelse: 912.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.
Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.
Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.
Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 25
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Hæstrup Mejeriby arbejde for:
- at der i landsbyen kan ske et vist byggeri,
- at sikre Hæstrup Kirkes omgivelser mod byggeri, der kan virke skæmmende for kirken ,
- at dæmpe trafikhastigheden gennem Hæstrup Mejeriby.
Beskrivelse af området
Landsbyen består af Hæstrup Mejeriby, bebyggelse ved Ålborgvej samt spredt bebyggelse på strækningen derimellem.
I Hæstrup Mejeriby findes en lille sognekirke fra 1400-tallet med kirkegård. Kun her er præg af egentlig landsbybebyggelse, hvor gårdene ligger helt op til vejen.
Det nedlagte mejeri har rummet /rummer forskelligt erhverv. Der er i byen desuden VVS firma og maskinværksted.
Lokalplaner inden for området
Ingen fundet