Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 906.3120.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Mads Sørensensvej, Tornby


Områdets betegnelse: 906.3120.09
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: By- og landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri-, værksteds-, håndværks-, engros- og servicevirksomhed samt kontorer og liberale erhverv. Efter kommunens tilladelse kan der etableres en mindre salgsvirksomhed i f.m. det pågældende erhverv (dog ikke dagligvarehandel). Der må kun udøves virksomhed, som kan indpasses i området uden genevirkninger i f.t. forureningsfølsom arealanvendelse.
Enkelte bygninger eller bygningsdele kan tillades opført højere end 8.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Bygninger skal placeres mindst 5 m fra skel mod vej og anden grund.
Beplantningsbælter skal etableres efter en samlet plan for området.
Der skal etableres et 5 m bredt beplantningsbælte på østsiden af udstykket erhvervsareal på sydsiden af Mads Sørensensvej.
Der må ikke etableres boliger i området.
Området rummer et vandløb, der er beskyttet efter naturbeskyttelseslovens § 3, og tilstanden skal forblive uændret.
Der løber en afskærende ledning gennem området, og ledningstracéet skal friholdes for bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 50

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at forbedring af vejadgang til området fra Hovedvejen.
Beskrivelse af området
Området er beliggende i kystnærhedszone C 'Kystlandskab'.
Lokalplaner inden for området
906.3120-L01 (vedtaget)