Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 905.2120.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Landsbyområde Sønderlev


Områdets betegnelse: 905.2120.01
Områdets anvendelse: Landsbyområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til blandet byformål, med boliger, offentlige formål, mindre erhverv og værkstedsvirksomhed samt øvrige erhvervsformål.

Der kan inden for området kun udøves virksomhed, som kan indpasses uden genevirkninger i forhold til forureningsfølsomme arealanvendelser.

Jf. retningslinje 3.4 gives der mulighed for etablering af butikker med facade til Skallerupvej. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Boligbebyggelse kan opføres i 1.5 etage.
For anden bebyggelse er der mulighed for 2 etager.

Nybyggeri/ om- og tilbygning skal tilpasses bedst muligt i landsbymiljøet.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Sønderlev arbejde for:
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
-at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet,
- at fremme borgerinitiativer, der sigter på at bevare landsbyens ældre bygninger, som fortæller lokalhistorie (f.eks. tidligere mejeri, stationsbygning, frysehus m.fl.),
- at dæmpe trafikhastigheden gennem byen,
- at støtte initiativer, der forbedrer landsbyens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.
Beskrivelse af området
Sønderlev er opstået omkring et mejeri, en skole og en station fra 1913 langs Løkken-banen. Den lille stationsby har haft butikker og virksomheder, der betjente oplandet med de udskiftede gårde. Siden er mejeri og station nedlagt, købmandsbutikken er lukket, men der findes enkelte virksomheder af forskellig karakter. Skolegang foregår i Skallerup Skole bygget 1960 midt mellem Sønderlev og Vennebjerg.
I Sønderlev findes børnehaven Søløven, hvis legeplads er åben for byens børn efter lukketid.
I byen findes flere bygninger, som fortæller om byens historie, f.eks. uændret stationsbygning, beboelser i 'Bedre Byggestil', mejeribygning, frysehus m.v. Den store foderstofbygning midt i byen kan med fordel nedrives / ombygges.
Der er indenfor området udlagt areal til bytorv.
Lokalplaner inden for området
410.1a SØNDERLEV (vedtaget)
410.1 SØNDERLEV (vedtaget)