Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 904.4130.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter i Poulstrup


Områdets betegnelse: 904.4130.04
Områdets anvendelse: Mindre butiksområder
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Lokalcenter i Poulstrup.
Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, liberale erhverv, off. og privat servicevirksomhed samt boliger.

Området er jf. retningslinje 3.4 udpeget til lokalcenter. I området må der maksimalt etableres 3.000 m² bruttoetageareal og den enkelte dagligvarebutik eller udvalgsvarebutik må etableres med et bruttoetageareal på max. 1.000 m².

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Poulstrup arbejde for:
- at støtte initiativer der kan medvirke til at fremme et større og varieret udbud af detailhandel,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at forebygge konflikter mellem forskellige arealanvendelser som bolig/erhverv og bolig/ fritidsformål,
- at planlægge for eventuelle jordbrugsparceller med en beliggenhed, der afrunder byens bebyggelse på naturlig måde,
- at byens værdifulde huse langs Hovedgaden og Birkager præget af 'Bedre Byggeskik' bevares og vedligeholdes med respekt for husenes oprindelige udformning,
- at bevare Poulstrup bys grønne profil,
- at dæmpe trafikhastigheden ved skolen og på Hovedgaden gennem byen.
Beskrivelse af området
Centerområdet er koncentreret omkring Hovedgaden. Området indeholder bl.a. detailhandelsbutik, autoværksted, antik/gammelt, solcenter.
Hovedgaden indeholder en del flotte ældre byhuse, som er opført i perioden 1880-1940.
F.eks. fremstår den nedlagte karosserifabrik og det gl. mejeri meget flot.
Lokalplaner inden for området
310.1 POULSTRUP (vedtaget)