Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 904.3120.03
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde ved Gl. Rønnebjergvej, Poulstrup


Områdets betegnelse: 904.3120.03
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål.
Skorstene og mindre bygningsdele kan opføres højere end 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.
Der må ikke etableres boliger i området.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Poulstrup arbejde for:
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at byudvikling planlægges således, at byen ikke vokser i længderetningen, men mod vest og øst,
- at forebygge konflikter mellem forskellige arealanvendelser som bolig/erhverv og bolig/ fritidsformål,
- at byens værdifulde huse langs Hovedgaden og Birkager præget af 'Bedre Byggeskik' bevares og vedligeholdes med respekt for husenes oprindelige udformning,
- at bevare Poulstrup bys grønne profil,
- at dæmpe trafikhastigheden ved skolen og på Hovedgaden gennem byen,
- at støtte initiativer, der forbedrer byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.
Beskrivelse af området
Området er beliggende nord og syd for Gammel Rønnebjergvej, øst for Hovedgaden, og grænser mod vest op til et boligområde, mod øst til det åbne land.
I området er der etableret lokale erhvervsvirksomheder.
Området nord for Gammel Rønnebjergvej er ikke udbygget.
Lokalplaner inden for området
310.1 POULSTRUP (vedtaget)