Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 904.1140.02
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde ved Lindager og Byager mm, Poulstrup


Områdets betegnelse: 904.1140.02
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav, tæt-lav og etagebebyggelse.
Max antal etager: åben-lav: 1.5, tæt-lav: 2 og etage: 4.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav: 40
Etage: 50
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m):
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Poulstrup arbejde for:
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at byudvikling planlægges således, at byen ikke vokser i længderetningen, men mod vest og øst,
- at forebygge konflikter mellem forskellige arealanvendelser som bolig/erhverv og bolig/ fritidsformål,
- at planlægge for eventuelle jordbrugsparceller med en beliggenhed, der afrunder byens bebyggelse på naturlig måde.
- at byens værdifulde huse langs Hovedgaden og Birkager præget af 'Bedre Byggeskik' bevares og vedligeholdes med respekt for husenes oprindelige udformning,
- at bevare Poulstrup bys grønne profil,
- at dæmpe trafikhastigheden ved skolen og på Hovedgaden gennem byen,
- at støtte initiativer, der forbedrer byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.
Beskrivelse af området
Boligområdet er beliggende på begge sider af Hovedgaden. Området vest for hovedgaden består af parcelhuse, som er opført i 1960-1980 i op til 1,5 etage. Området øst for Hovedgaden består af huse, som er opført i 1950-1980 i op til 1,5 etage.
Den del af området, som ligger langs Hovedgaden indeholder, små fine byhuse, som er opført i perioden 1890-1930.

Langs Hovedgaden er der udpeget et kulturmiljø med bevaringsværdige bygninger.
Lokalplaner inden for området
310.1 POULSTRUP (vedtaget)