Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 904.1110.01
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde langs Hovedgaden, Poulstrup


Områdets betegnelse: 904.1110.01
Områdets anvendelse: Boligområde - Åben lav
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål med åben-lav bebyggelse.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 25
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 1½ etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Poulstrup arbejde for:
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at byudvikling planlægges således, at byen ikke vokser i længderetningen, men mod vest og øst,
- at forebygge konflikter mellem forskellige arealanvendelser som bolig/erhverv og bolig/ fritidsformål,
- at planlægge for eventuelle jordbrugsparceller med en beliggenhed, der afrunder byens bebyggelse på naturlig måde,
- at byens værdifulde huse langs Hovedgaden og Birkager præget af 'Bedre Byggeskik' bevares og vedligeholdes med respekt for husenes oprindelige udformning,
- at bevare Poulstrup bys grønne profil,
- at dæmpe trafikhastigheden ved skolen og på Hovedgaden gennem byen,
- at støtte initiativer, der forbedrer byens stinet til omliggende rekreative og kulturelle støttepunkter.
Beskrivelse af området
Boligområdet ligger ud til hovedgaden og indeholder huse fra perioden 1880-1960. I området ligger endvidere missionshus og lokalarkiv.
Langs Hovedgaden er der udpeget et kulturmiljø med bevaringsværdige bygninger.
Lokalplaner inden for området
310.1 POULSTRUP (vedtaget)