Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.4110.06
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Centerområde, Lokalcenter langs Strandvejen m.m. i Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.4110.06
Områdets anvendelse: Bycenter
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til centerformål, med butikker, mindre håndværksvirksomhed, hotel/restauranter, liberale erhverv, boliger, offentlige formål.

Bebyggelser med en godkendt bebyggelsesprocent op til 110% kan genopføres til samme bebyggelsesprocent.

For bymidteområdet, der jf. retningslinje 3.1 er udpeget med henblik på etablering af detailhandel, fastsættes en samlet ramme til nybyggeri og omdannelse på 500 m² for planperioden, dog eksklusiv butik, galleri og salg af egne varer, der etableres i tilknytning til indehaverens egen bolig.

Dagligvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.500 m² og udvalgsvarebutik kan etableres med et max. bruttoetageareal på 1.000 m².


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Lønstrup arbejde for:
- at bevare Lønstrup som helårssamfund,
- at bevare Lønstrup bys identitet som en kystby med en enkel byggestil,
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte Lønstrup som feriested for familieturisme på en bæredygtig måde, således at lokalbefolkningen både kan leve af og med turismen,
- at sikre bevaringsværdige bygningers oprindelige udtryk samt ældre og nyere kulturmiljøer, der fortæller lokalhistorie,
- at fremme et levende midtbymiljø med bl.a. arbejdende kunsthåndværkere,
- at sikre kvalitet i midtbyens gadebillede ved bl.a. at føre en restriktiv skiltepolitik,
- at sikre byens grønne områder og karakteristiske skrænter friholdt for bebyggelse.
Beskrivelse af området
Området omfatter Lønstrups gamle bydele langs Strandvejen på strækningen syd for Bækslugten, Rubjergvejs nordlige del og området ved Bugten.

Området indeholder mange bevaringsværdige bygninger og gode gademiljøer. Næsten alle boliger har helårsstatus. Langs Strandvejen/Rubjergvej findes boliger, butikker, kunst-håndværkere med arbejdende værksteder, spisesteder og hoteller. Smalle gader med stort trafikpres i sommerhalvåret.

Området ved Bugten har en anden karakter præget af markante græsskråninger og træbevoksning langs Lønstrup Bæk. Her findes kirken og dagcenter samt boliger.

Et karakteristisk træk for hele området er de græsklædte skråninger, der omgiver byen.

Lokalplaner inden for området
430.6a LØNSTRUP (vedtaget)
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)