Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 903.1140.09
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde og off. formål ved Kystvejen, Lønstrup


Områdets betegnelse: 903.1140.09
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsbeboelse) med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Der kan indenfor området opføres bebyggelse til offentlige formål, såsom plejehjem.

Der skal fastholdes en grøn forbindelse fra boldbanerne øst for området mod nordvest til Lønstrup by. Forbindelsen kunne eksempelvis være stisystemer eller friarealer som friholdes for bebyggelse. Forbindelsen tager udgangspunkt i områdets eksisterende landskabelige og terrænmæssige kvaliteter, og udformes som friarealer og stisystemer.

Slugten skal friholdes som grøn kile.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

- at skabe attraktive bosætningsmuligheder,

- at den grønne forbindelse fra øst mod Lønstrup By sikres,

- at Slugten friholdes som grøn kile,

- at infrakstrukturspørgsmål indgår i vurderingen af områdets udnyttelse og disponering.

Beskrivelse af området

Området ligger mellem M. Kabels Vej og Kystvejen. Området grænser mod syd og vest op til et eksisterende boligområde, mod nord til et eksisterende sommerhusområde
og mod øst til et beplantningsbælte.

Lokalplaner inden for området
903.1140-L02 (vedtaget)
903.7170-L02a (vedtaget)