Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 902.1140.04
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Boligområde vest for Tingvej, Horne


Områdets betegnelse: 902.1140.04
Områdets anvendelse: Blandet boligområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til boligformål (helårsbeboelse), med åben-lav og tæt-lav bebyggelse.
Området er dækket af støjkonsekvensområde fra skydebane, og støjbelastningen skal undersøges nærmere før lokalplanlægning. I lokalplanlægningen for boligområdet skal sikres løsninger, der forhindrer støjgener fra skydebanen i boligområdet.

Der løber en naturgasledning og en vandledning gennem området, og ledningstracéerne skal friholdes for bebyggelse.Ved bygge- og anlægsarbejder i 20 m bred sikkerhedszone over gasledning skal Naturgas Midt-Nord kontaktes før arbejder igangsættes.


Udviklingen i området skal ske sammenhængende, inde-fra og ud. Dvs. at en helhedsplan for området skal indeholde en etapeinddeling, som sikrer at udviklingen sker fra Horne mod Hirtshals.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 30
Tæt-lav: 40
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8,5 m
Max etager: 2 etager

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at der skal udarbejdes en helhedsplan for byudviklingsområdet, der skal forbinde Horne med Hirtshals,
- at helhedsplanen redegør for den etapevise udbygning af området. Herunder at 2. etape af byudviklingsområdet skal foregå umiddelbart nord for dette rammeområde,
- at vejadgang til 1. etape af byudviklingsområdet skal ske fra Tornbyvej,
- at der i udarbejdelsen af helhedsplanen tages højde for de potentielle konflikter som er indbygget i området i forhold til beskyttelseslinier til fortidsminder, beskyttede diger og konsekvensområde for skydebane m.v.,
- at helhedsplanen fastlægger de grønne strukturer, de trafikale forbindelser samt den bebyggelsesmæssige disponering af det samlede byudviklingsområde.
Beskrivelse af området
Området ligger i den nord/vestlige del af Horne på dyrkede landbrugsarealer. Området er 1. etape af et større byudviklingsområde, som skal sikre den nordvestlige del af kommunen som attraktiv for bosætning, og som på længere sigt kan medvirke til at forbinde Horne med Hirtshals. Området ligger ideelt med let adgang til motorvejen og gode forbindelser med offentlig transport, blandt andet standser toget mellem Hjørring og Hirtshals i Horne.

Der skal udarbejdes en helhedsplan for boligudbygningen, som kan realiseres over en årrække og demonstrere sammenhæng mellem Hirtshals og Horne. Boligudbygningen skal indeholde et varieret udbud af boligformer og planlægges med udgangspunkt i strukturerne i landskabet. Der skal etableres stiforbindelser, som knyttes på eksisterende stinet og knytter Horne og Hirtshals sammen.

Området ligger i et kuperet terræn med flot udsigt over Skagerrak og Hirtshals by. Der er grønne strukturer med små søer og et lille skovareal syd for området, som med fordel kan indtænkes i udbygningen af byen. Herunder skal en eksisterende grøn kile langs jernbanen i Hirtshals videreføres og fastholdes i princippet i den nye bydel. Helhedsplanen skal desuden redegøre for, hvordan de terrænmæssige forskellige i området kan udnyttes fornuftigt i forhold til den kommende bebyggelse. Udbygning af området vil dog indebære udfordringer og potentielle konflikter i form af fredningshensyn, såsom fredede gravhøje og beskyttede jorddiger.

Det skal i forbindelse med lokalplanlægningen undersøges nærmere, hvordan området kan vejbetjenes. Det er Byrådets mål, at vejadgangen til 1. etape af boligudbygningen skal ske fra Tornbyvej.
De fremtidige etaper af boligudbygningen (perspektivområde) vejbetjenes fra Sdr. Ringvej.

Mod vest grænser området op til Hirtshalsbanen, der er udpeget som værdifuldt kulturmiljø. Den geografiske afgrænsning af Hirtshalsbanens kulturmiljø omfatter stationerne med pakhuse og deres næromgivelser, trinbrætter og deres naturlige næromgivelser samt selve banetracéen. Kulturmiljøets afgrænsning er valgt ud fra ønsket om at fastholde de fysiske rammer for det samlede baneanlæg. Herved er det muligt i fremtiden, selv efter en eventuel nedlæggelse af banedriften, at fastholde strukturen af et vigtigt element i den nordjyske infrastruktur og samtidig muliggøre en formidling af dette.
Lokalplaner inden for området
902.1140-L01 (vedtaget)