Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 901.3120.05
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Erhvervsområde vest for Ålborgvej ''HP-huse'', Harken


Områdets betegnelse: 901.3120.05
Områdets anvendelse: Lettere industri
Zonestatus: Byzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til erhvervsformål, med lettere industri- og værkstedsvirksomhed, mindre lagervirksomhed, offentlige formål.

Skorstene og mindre bygningsdele kan tillades opført højere en 12.5 m, såfremt særlige hensyn til virksomhedens indretning eller drift nødvendiggør det.

Der må ikke etableres boliger i området.

Parkeringspladser og kørearealer samt områder, hvor der oplagres eller håndteres olie eller kemikalier, skal være befæstet med en tæt belægning, der er indrettet med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

Olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der enten er dobbeltvæggede eller placeret under tag og beskyttet mod vejrlig. Beholderne skal stå på en oplagsplads med tæt belægning uden afløb eller med afspærringsventil og sikret mod påkørsel. Oplagspladsen skal være indrettet således, at spild kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand og kloak. Området eller opsamlingssump skal som minimum kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 40

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 12,5 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil i Harken arbejde for:
- at sikre tilstrækkelige arealudlæg til boliger og erhverv,
- at give mulighed for et varieret boligudbud til gavn for alle aldersgrupper og forskellige målgrupper i øvrigt,
- at støtte borgernes muligheder for gode samlingssteder i lokalsamfundet, herunder arealer til sportsudøvelse,
- at skabe byen en grønnere profil.
Beskrivelse af området

Området er beliggende i Harken, og grænser mod nord op til boligområde, mod øst til centerområde og mod vest til det åbne land. Byen er stærkt præget af vejen og trafikken, selv om trafikbelastningen er mindsket efter motorvejens etablering.
I området er der etableret virksomhed som udfører byggearbejder ?HP-Huse?. Virksomheden blev etableret i 1953 og er løbende udbygget.

Lokalplaner inden for området
901.3165-L02 (vedtaget)