Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.90
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde vest for Hovedvejen, Tornby


Områdets betegnelse: 900.6110.90
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Landzone


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse

Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Der kan i området udstykkes og bebygges 20 nye sommerhusgrunde med en grundstørrelse på min. 1.200 m². Den del af området, der er omfattet af økologisk forbindelse skal udgøre et fælles friareal, der skal friholdes for bebyggelse, anlæg og beplantning.

Bebyggelsesprocenten fastsættes til max. 10% - dog kan der max. opføres 150 m² beboelsesareal, 50 m² garage/carport/udhus og 50 m² overdækkede arealer.

På hver grund kan der opføres og indrettes én sommerbolig og én anden bygning indeholdende garage/carport/udhus, der er placeret i en afstand til sommerhuset på max. 5 m. Der må ikke etableres kælder.

Facader og gavle skal være af træ og skal ligesom murede skorstene fremstå i farver som vist på farveplanche 2.(se under generelle rammer – bygningers ydre fremtræden)

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende overflade.


Bebyggelsesprocent
Åben-lav: 10
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning

Byrådet vil arbejde for:

  • At området kan anvendes til sommerhusformål i overensstemmelse med Landsplandirektiv for 14 sommerhusområder i Region Nordjylland.
  • At der i områdes østlige del kan etableres max. 20 nye sommerhuse.
  • At områdets vestlige del (økologisk forbindelse) friholdes for bebyggelse, anlæg, beplantning m.v.
Beskrivelse af området

Området er et kommende sommerhusområde, hvor der på den østlige del omkring den eksisterende landbrugsejendom kan etableres max. 20 nye sommerhuse. Den vestlige del skal friholdes for bebyggelse, anlæg, beplantning m.m.

Adgang til området sker fra Hovedvejen via privat fællesvej over naboejendommen.

Lokalplaner inden for området
900.6110L05 (vedtaget)