Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.85
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde syd for Møllebakkevej, Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.85
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: 5


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.


Bebyggelsens art: Fritliggende bebyggelse.

Bebyggelse må opføres med en højde på maks. 5,0 m målt fra terræn til tagets højeste punkt. Mindst én langside af husets ydervægge må højst være 3,5 m.
Sommerhusets beboelsesareal må ikke overstige 150 m2.


Ejendomme må ikke udstykkes i parceller mindre end 1.200 m2. Ejendomme må ikke ved udstykning, arealoverførsel o.lign. nedbringes til en størrelse under 1.200 m2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 15

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at sikre, at områdets landskabelige særpræg bevares,

- at sikre, at området udvikles efter en samlet plan, der tilgodeser muligheden for at udstykke ejendommenes jorder uafhængigt af hinanden og at fastlægge vej- og stiforbindelser i området.
Beskrivelse af området
Området er beliggende syd for Møllebakkevej og grænser op til de store sommerhusområder nordøst for Lønstrup. Mod syd og øst ligger eksisterende landbrugsarealer.

Terrænet omkring lokalplanområdet er primært fladt med vide udsyn i den østlige del af området.
Lokalplaner inden for området
10.040-01 (vedtaget)