Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.59
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde nord for Møllebakkevej, Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.59
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.


Bebyggelsens art: Fritliggende bebyggelse.

Bebyggelse må opføres med en højde på maks. 5,0 m målt fra terræn til tagets højeste punkt. Mindst én langside af husets ydervægge må højst være 3,5 m.
Sommerhusets beboelsesareal må ikke overstige 150 m2.


Ejendomme må ikke udstykkes i parceller mindre end 1.200 m2. Ejendomme må ikke ved udstykning, arealoverførsel o.lign. nedbringes til en størrelse under 1.200 m2.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 15

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:

- at sikre, at områdets landskabelige særpræg bevares,

- at sikre, at området udvikles efter en samlet plan, der tilgodeser muligheden for at udstykke ejendommenes jorder uafhængigt af hinanden og at fastlægge vej- og stiforbindelser i området.
Beskrivelse af området
Området er en del af det sammenhængende sommerhusområde nord for Lønstrup. Området afgrænses mod vest af store beskyttede naturområder - bl.a. langs Hunderup Bæk

- og mod nord af Lien fredningen og af et beskyttet overdrev ved Harrerenden. Mod øst henligger omgivelserne som smalle, dyrkede marker adskilt af markante læhegn.

Terrænet omkring området er småbakket med et betydeligt fald i Harrerenden mod nord, som skjuler det foranliggende sommerhusområde og giver kig til havet.
Lokalplaner inden for området
10.040-02 (vedtaget)