Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.54
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde vest for Øksenbækvej, nord for Tornby


Områdets betegnelse: 900.6110.54
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Max. bebyggelses%: 2.5

Hovedhuset kan opføres med kælder.

Max. bygningshøjde: 3 m, målt fra terræn (niveauplan) til det punkt, hvor ydermur og overside af tagflade mødes og max. 8 m, målt fra terræn (niveauplan) til rygning.

Facader og gavle skal være af træ og skal ligesom murede skorstene fremstå i farver som vist på farveplanche 2.(se under generelle rammer – bygningers ydre fremtræden).

Bygninger skal orienteres kompasret nord-syd eller øst-vest. ).

Døre og vindusrammer, sterne, vindskeder og udhæng skal fremstå i samme farver som husets facader, i én anden farve på faveplance 2 eller i hvid. ).

Kun parceller på min. 10.000 m² kan bebygges. Bebyggelsens samlede grundareal må max. udgøre 1% af grundens areal. Kommunen kan tillade endnu et niveauplan, når byggeriet opføres som 2 sammenhængende bygninger i f.m. skrænt, klit eller lign.
Forskellen imellem niveauplanerne må ikke overstige 1 m.

Der må på hver grund kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i f.m. sommerhuset opføres udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er beliggende max. 15 m fra beboelseshuset. Hvis sommerhuset opføres med kælder kan der ikke opføres yderligere bygning på grunden.
Særligt værdifulde landskaber må ikke anvendes til bebyggelse eller andre foranstaltninger. Parceller skal stedse henligge i naturtilstand og må ikke beplantes med vegetation, der er artsfremmed for stedet.
Eksisterende beplantning skal bevares og stedse vedligeholdes. Der må ikke etableres yderligere beplantning.
Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 20 m². Bygningens gulvkote må ikke ligge mere end 20 cm over niveauplan(erne).

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 8 m
Max etager:

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
613.1 TORNBY (vedtaget)