Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.53
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Øksenbækvej, nord for Tornby


Områdets betegnelse: 900.6110.53
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse.

Facader og gavle skal være af træ og skal ligesom murede skorstene fremstå i farver som vist på farveplanche 2.(se under generelle rammer – bygningers ydre fremtræden).

Bygninger skal orienteres kompasret nord-syd eller øst-vest. ).

Døre og vindusrammer, sterne, vindskeder og udhæng skal fremstå i samme farver som husets facader, i én anden farve på faveplance 2 eller i hvid. ).

Max. bebyggelses%: 5 %af nettogrundarealet med tillæg af andel af et evt. fællesareal. For parceller under 2500 m², hvor der samtidig med udstykningen er udlagt et fællesareal, fastlægges arealet, hvoraf bebyggelsesprocenten beregnes, til at være 2500 m².
Der må på hver grund kun opføres og indrettes én sommerbolig. Der kan i forbindelse med sommerhuset opføres udhus/garage/anneks på max. 25 m², når dette er beliggende max. 6 m fra beboelseshuset.

Der må ikke etableres kælder.

Tagflader må ikke fremtræde med reflekterende overflade, dog må ovenlys/solfanger udgøre i alt 6 m².

Grundstørrelse: min. 2500 m².

Kommunen kan tillade endnu et niveauplan, når byggeriet opføres som 2 sammenhængende bygninger i forbindelse med skrænt, klit eller lign. Forskellen mellem niveauplanerne må ikke overstige 1 m. Bygningens gulvkote må ikke ligge mere end 20 cm over niveauplan(erne).

Særligt værdifulde landskaber må ikke anvendes til bebyggelse eller andre foranstaltninger.
Parceller skal stedse henligge i naturtilstand og må ikke beplantes med vegetation, der er artsfremmed for stedet. Beplantning må højst etableres 6 m fra bebyggelsen.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet:

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Beskrivelse af området
Lokalplaner inden for området
1 TORNBY - VIDSTRUP (vedtaget)