Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.40
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde ved Vadehavsvej, syd for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.40
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, koncentreret feriebebyggelser og campingpladser, lejrskoler, udsalgssteder og spisesteder, som understøtter familieturismen, grønne områder, parkeringspladser o. lign.

Der kan i tilknytning til Egelunds Camping og Motel etableres ny dagligvarebutik eller foretages udvidelse af eksisterende dagligvarebutik jf. retningslinje 3.1. Dagligvarebutiks arealet på ejendommen kan etableres med et samlet bruttoetageareal på 1.200 m².

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at fastholde områdets karakter.
Beskrivelse af området
Området ligger ved Nordsøvej/Vadehavsvej med adgang fra Rubjergvej.

Området afgrænses i vest af campingpladsen og Rubjergvej. Mod syd af sommerhusområdet ved Nejstvej. Mod øst af landskabskile og helårsbebyggelse.
Området afsluttes mod nord med en græsklædt udsigtsbakke.
Området er fuldt udbygget med huse opført overvejende fra 1960 ? 80.
Lokalplaner inden for området
430.1 LØNSTRUP (vedtaget)
430.7 LØNSTRUP (vedtaget)
480.12a LØNSTRUP (vedtaget)
480.12 LØNSTRUP (vedtaget)