Forside Rammer Enkeltområder Vedtaget 900.6110.39
Hvad er Kommuneplan-rammer? Alle rammer på kort Sådan læses en kommuneplan-ramme Generelle rammer Nye og ændrede rammeområder Søg lokalplaner på kort  

Sommerhusområde omkring Nordsøvej, syd for Lønstrup


Områdets betegnelse: 900.6110.39
Områdets anvendelse: Sommerhusområde
Zonestatus: Sommerhusområde


Bestemmelser for området
Specifik anvendelse
Områdets anvendelse fastlægges til sommerhusbebyggelse, koncentreret feriebebyggelser og campingpladser, lejrskoler, udsalgssteder og spisesteder, som understøtter familieturismen, grønne områder, parkeringspladser o. lign.

Fritliggende bebyggelse med 1 sommerbolig pr. grund.

Der må ikke etableres kælder.

Facadehøjden, fra terræn til facadens skæring med tagfladen, må ikke overstige 3,5 m.

Kun ejendomme, hvis areal er mindst 1200 m2 , må udstykkes og bebygges.
Sommerhuses beboelsesareal må ikke overstige 120 m2.

Friarealer skal fastholdes i sin udstrækning og må ikke bebygges.

Bebyggelsesprocent
Åben-lav:
Tæt-lav:
Etage:
Andet: 10

Bygningshøjde
Max bygningshøjde (m): 5 m
Max etager: 1 etage

Generelle bestemmelser
Grundstørrelse i boligområder
Bygningers ydre fremtræden
Individuel, udvendig teknik
Opholdsarealer
Parkeringsarealer
Facader og skilte
Gevinstgivende spilleautomater
Restaurationers placering
Målsætning
Byrådet vil arbejde for:
- at pleje de opdelende læbælter i området.
Beskrivelse af området
Området ligger omkring Nordsøvej med hovedadgang fra Nejstvej.
Området grænser mod øst, syd og vest op mod landsbrugsarealer, og mod nord mod et tilstødende sommerhusområde.
Langs områdets sydvestlige grænse findes fælles friarealer hvoraf nogle har tæt træbevoksning.
Området er fuldt udbygget med husene opført fra 1980 og frem.
Lokalplaner inden for området
480.12a LØNSTRUP (vedtaget)
480.12 LØNSTRUP (vedtaget)